Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

proves d'accés

curs 2022-23

IES INCA

Formació professional

grau mitjà

LES MATEIXES PROVES PER TOTS ELS CFGM

Taxa: 23,25 euros.
motius de reducció o exempció.

proves d'accés grau mig

DATES !!


 • INSCRIPCIÓ: 3-17 de març
 • PROVES: 10 i 11 de maig

assignatures

INFO

INFO

INFO

requisits

MATÈRIES DE LES PROVES:

- De quines matèries m’he d’examinar?


Les proves d’accés són les mateixes per a tots els cicles formatius de grau mitjà i té les parts següents:


a) Matèries de la part de comunicació:
1- Llengua castellana
2- Llengua catalana


b) Matèries de la part social:
3- Ciències socials, geografia i història


c) Matèries de la part cientificotecnològica:
4- Matemàtiques
5-
Ciències de la natura o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una).

Qui pot fer les proves d’accés?


Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
- No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
- Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau mitjà i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Qui pot fer les proves d’accés?


Per poder inscriure’t a la prova d’accés has de complir els requisits següents:
- No tenir cap altre requisit per accedir als cicles de grau mitjà.
- Complir 17 anys o més l’any de fer la prova.
- Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a grau mitjà i les que tenguin l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.20 famílies professionals

QUINS CFGM HI HA A LES ILLES BALEARS?

més títols de CFGM

INFO

INFO

És l'oferta formativa de 2021-22: POT VARIAR!!


 1. Administració i gestió (ADG)

 2. Activitats físiques i esportives (AFD)

 3. Agrària (AGA)

 4. Arts gràfiques (ARG)

 5. Comerç i màrqueting (COM)

 6. Electricitat i electrònica (ELE)

 7. Edificació i obra civil (EOC)

 8. Fabricació mecànica (FME)

 9. Hoteleria i turisme (HOT)

 10. Informàtica i comunicacions (IFC)

 11. Instal·lació i manteniment (IMA)

 12. Imatge personal (IMP)

 13. Imatge i so (IMS)

 14. Indústries alimentàries (INA)

 15. Fusta, moble i suro (MAM)

 16. Maritimopesquera (MAP)

 17. Sanitat (SAN)

 18. Seguretat i medi ambient (SEA)

 19. Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)

 20. Transport i manteniment de vehicles (TMV)

QUIN FP VULL FER?

CLOE

ORIENTA'T

Test d’Interessos Professionals

EL GR.
L'eina per arribar allà on vols

INVERTEIX TEMPS:

fes qüestionaris d'autoconeixement abans de decidir
EL TEU FUTUR

PER PODER-NOS PREINSCRIURE A CFGM

Amb bona nota per poder entrar als CFGM que tenen molta demanda.

APROVAR 4T ESO

APROVAR LA PROVA D'ACCÉS

important

TAMBÉ ÉS IMPORTANT LA NOTA!

Obtindré algún certificat?
• El centre educatiu facilitarà a l'interessat un certificat amb els resultats de la prova.

• Aquesta prova no té validesa a efectes d’equivalència, de convalidació ni d’homologació amb cap títol acadèmic.

PERMET L'ACCÉS AL CFGM SENSE EL TÍTOL D'ESO.

IMPORTANT:

 • La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça pel torn d’accés mitjançant altres vies (20%).
 • La superació de la prova no garanteix l’obtenció d’una plaça escolar.
 • La superació de la prova d’accés a grau mitjà permet accedir a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

20% de places.


"ALTRES"

PROVES D'ACCÉS AL GRAU MITJÀ

COM PREPARAR LES PROVES?

models d'exàmens

1- Llengua castellana

2- Llengua catalana
3- Ciències socials, geografia i història
4- Matemàtiques
5- Ciències de la natura o Tecnologia (l’aspirant n’ha de triar una).

Estudia a casa i a l'IES!

Demana tots els dubtes!

La

nota!

Com es calcularà la nota de la prova?

• La qualificació de cada matèria és numèrica, de zero a deu punts.
• La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.
• La qualificació final es calcula sempre que s’obtengui almenys una puntuació de quatre en cadascuna de les parts i és la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals.
• Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana es calcula sobre les parts avaluades.
Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents.

dates importants:

Altres dates importants:

 • Matrícula: del 3 al 17 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a la secretaria del centre on es vol fer la prova.

 • Publicació de la llista provisional de persones admeses: 24 de març.

 • Termini per formular reclamacions a la llista provisional: 27, 28 i 29 març, ambdós inclosos.

 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 5 d’abril.

 • Data de realització de la prova d’accés a grau mitjà: 10 i 11 de maig.

 • Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 31 de maig.


recollir el certificat al centre on hem fet la prova per apuntar-nos al CFGM

ÀNIMS!

TOTA LA INFO:

CONTACTAU


AMB EL

DEPARTAMENT

D'ORIENTACIÓ

SI TENIU DUBTES!

GRÀCIES!!!