Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

In juli 2014 vonden de eerste informatiebijeenkomsten plaats over de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. In het najaar van 2014 zijn een klankbordgroep en ambtelijke begeleidingsgroep ingesteld. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van belangenorganisatie als natuur, cultuurhistorie en bewoners. In de ambtelijke begeleidingsgroep zijn de gemeenten, de provincies, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vertegenwoordigd. Eind 2014 zijn twee werkateliers gehouden met de klankbordgroep en de ambtelijke begeleidingsgroep over ruimtelijke kwaliteit. In maart 2016 heeft Waterschap Rivierenland een ‘dag op de dijk’ gehouden waarin belangstellenden konden aangeven hoe zij betrokken wilden worden bij de dijkversterking. In mei 2016 zijn inloopavonden gehouden over de veiligheidsopgave van de dijk. Hier is aan betrokkenen langs de dijk gevraagd om actief deel te nemen aan het proces om te komen tot een verbeterde dijk.Uit deze avonden zijn de ensemblewerkgroepen ontstaan. De visie van de ensemblewerkgroepen op de dijk werd gepresenteerd aan een breed publiek (de eigen dorpskern, ensemblewerkgroepen onderling, ambtelijke vertegenwoordigers van medeoverheden maar ook via een openbare informatieve avond met gemeenteraad en burgers en aan de bestuurders van de betrokken overheden). Dit goeddoorwrochte product is als ‘tussenproduct’ meegegeven aan het ontwerpteam van de alliantie om de producten van de ensembles mee te nemen en daar waar mogelijk te integreren in het ontwerpproces.De alliantie heeft vervolgens als aanvulling hierop in september 2017 verspreid over het gebied 14 participatiebijeenkomsten gehouden waarin iedereen is geïnformeerd over de stand van zaken en is gevraagd om kansen en knelpunten voor de mogelijke oplossingen aan te dragen. Eind november / begin december 2017 zijn vier participatiebijeenkomsten gehouden waarin de voorstellen voor kansrijke oplossingen voor alle dijkvakken zijn gepresenteerd.

In september introduceerde de Graaf Reinaldalliantie zich door middel van 14 participatiebijeenkomsten verspreid over het projectgebied. Tijdens deze bijeenkomsten is iedereen geïnformeerd over de stand van zaken en is aan de belanghebbenden gevraagd om kansen en knelpunten voor mogelijke oplossingen aan te dragen.

Eind november / begin december 2017 zijn vier participatiebijeenkomsten gehouden waarin de voorstellen voor kansrijke oplossingen voor alle dijkvakken zijn gepresenteerd voorafgaand aan de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Na de publicatie van de NRD op 21 maart 2018 zijn twee bijeenkomsten gehouden in het alliantiekantoor in Vuren. Op de NRD zijn 44 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in een Reactienota.

Op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn 44 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord in een Reactienota.

Klik hier voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In het Concept-MER worden de alternatieven voor het ontwerp verder uitgewerkt en wordt een Voorkeursalternatief gekozen.

Het voorkeursalternatief kunt u bekijken door hier te klikken.

In twee participatiebijeenkomsten werd het Voorkeursalternatief (met uitzondering van de 'witte vlekken') gedeeld met de omgeving. Reacties op het voorkeursalternatief zijn opgehaald en meegenomen in de planuitwerkingsfase. Het vastgestelde Voorkeursalternatief is opgenomen in het concept-MER, waarin de totstandkoming van dit VKA wordt toegelicht.

In de Planuitwerkingsfase (2019-2020) wordt het VKA verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Bewoners zijn hierbij in het voorjaar van 2019 betrokken door middel van ca. 150 keukentafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken is een bouwkundig onderzoek gedaan van de woning en zijn wensen van bewoners opgehaald. Vervolgens is bekeken of deze wensen verwerkt kunnen worden in het ontwerp van de nieuwe dijk.

In december en januari is per ensemble een bijeenkomst georganiseerd waarin concreet is toegelicht of en welke van de door de ensembles ingebrachte wensen en ideeën in het project kunnen worden meegenomen.Daarnaast zijn in een tweede ronde keukentafelgesprekken maatwerkoplossingen rondom woningen besproken met de bewoners van de dijk. Deze ontwerpen zijn indien nodig en mogelijk aangescherpt en opgenomen in het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPWW)

Voordat het OPPWW ter inzage gaat zijn alle belangstellenden door middel van een brede participatiebijeenkomst bijgepraat over het definitief ontwerp van de dijkversterking.

Wanneer het Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage is gelegd, is er formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het document dat u momenteel leest is het Ontwerp Projectplan Waterwet. Bovenin dit scherm kunt u kiezen om ook het MER, bestemmingsplan en de vergunningen te bekijken.

Na de ter inzage termijn wordt het definitieve Projectplan Waterwet opgesteld en worden de ingediende zienswijzen beantwoordt door middel van een Reactienota.