Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Grup de treball d'adaptació al canvi climàtic (Diba)Avaluació ambiental plans i projectes2 de desembre 2019

1.- Marc normatiu

3.- Eines i estudis de referència adaptació

2.- Casos pràctics adaptació

4.- Casos pràctics mitigació

5.- Reptes de futur

1.- Marc normatiu

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental

Avaluació ambiental estratègica ordinària de plansArticles 18, 24 Document inicial estratègic i òrgan ambiental revisió expedientAvaluació ambiental estratègica simplificada de plansArticle 29 Document ambiental estratègicAvaluació d'impacte ambiental ordinària de projectesArt. 35, 40 Estudi impacte ambiental i òrgan ambiental revisió expedientAvaluació d'impacte ambiental simplificat de projectesArticle 45 Document ambiental estratègicAnnex IV Contingut de l'estudi ambiental estratègicEfectes del canvi climàtic i petjada de carboni, mesures

Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic

Art.21.2 Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua ( emissions de GEH, objectius de reducció, vulnerabilitat, mesures, sistema de monitoratge...)Art. 34. Els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya han de valorar les emissions de GEH que llur execució i gestió puguin produir i també, la seva vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic.Els departaments competents en canvi climàtic i avaluació ambiental han d'establir mètodes que facilitin el càlcul d'emissions de GEH i l'anàlisi de vulnerabilitats.Art. 27. Urbanisme i habitatge: Els nous planejaments urbanístics i llurs modificacions hauran d'incorporar una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte de les emissions de GEH (mobilitat generada, consums energètics cicle de l'aigua, residus, usos residencials i terciaris) i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament.

2.- Casos pràcticsPla parcial urbanístic sector IV Riumar (Deltebre)

Àmbit de 55ha499 habitatgesSòl residencial turístic

2.- Casos pràcticsPOUM Deltebre

Nucli compleció: 749 habitatges (348 urbà; 401 urbanitzable delimitat)Riumar: 690 habitatges (75 urbà; 615 urbanitzable delimitat)

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic1.- No hi ha menció expressa a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic ni a la Declaració d'emergència climàtica.2.- No segueix les determinacions del Pla Territorial de les Comarques de l'Ebre (2010) : Àrea especialitzada, estratègia específica que impliqui evitar desenvolupaments urbanístics per als quals no estigui suficientment garantida la supervivència sense risc per a les persones i béns o que puguin ser causa de despeses públiques amb aquesta finalitat.3.- Consolidar la proposta de sòl urbà al nucli4.- No s'aporten garanties suficients ni mesures tècniques per a la reducció del risc. Incrementar la vulnerabilitat de l'àmbit és contrari al principi de precaució i als objectius i finalitats de la Llei de canvi climàtic.

Mesures adaptació que proposa el POUMCondicions severes per a la construcció de plantes i garatges subterranis amb estudis específics per evitar el col·lapse d'edificacions que garanteixin l'estanqueïtat per un T=500 anys.

Sectors 1,8 i 10 Hotels. La resta residencial.

2.- Casos pràcticsProjecte de la pista d'esquí Prat Agre (Alp La Molina)

Ampliació pista forestal accés i l'estació superior del telecadira Trampolí. Accés a Coll del Pal (Cota 1.750 m)

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Marc referència: Llei de canvi climàtic, ESCACC 2013-2020, Tercer Informe Canvi Climàtic i Observatori Pirinenc Canvi Climàtic- L'estació de la Molina serà viable en un escenari actual i fins a un increment de temperatura de +2ºC, però en un escenari d’increment de temperatura de +4ºC, aquesta viabilitat quedaria reduïda significativament per la limitació de cara a la producció eficient de neu. Manca de viabilitat de les estacions d’esquí que estiguin per sota una cota de 1.900-2.000m- Life Medacc i OPCC , reducció general de les precipitacions i menor disponibilitat aigua a la conca, sense comprometre demandes actuals.PDU Estacions Esquí: Condicionar el desenvolupament del PDU a les conclusions d’un estudi que verifiqui les possibilitats reals de la proposta davant un escenari tèrmic desfavorable i davant situacions crítiques de disponibilitat d’aigua.- Viabilitat ambiental de difícil encaix i pot quedar afectada d’acord amb les projeccions i impactes del canvi climàtic.

15.000 m2 de pi negre afectats11 canons nous de neu ( 700 m3 aigua/ canó)

2.- Casos pràcticsProjectes reforç dics dels Portsd'Arenys de Mar i Garraf

Anàlisi de l'agitació, l'ultrapassament (hores operativitat) i la dinàmica litoral platges

Alternatives Port Arenys de Mar per l'agitacióAlternativa 1: Martell que surt de l'escullera i neix del morrot del dic recerAlternativa 2 Proposta : Perllongament del dicAlternativa 3: Variant de la 1, el martell cap a l'interiorAlternativa 4: Variant de la 3, molls verticals

Paràmetres del model d'agitacióNivell mig del mar: Marea astronòmica (0.21 - 0.47 m) + marea meteorològica ( fins 1 m) + canvi climàtic 2045 - 2065 (23 cm projeccions regionals; 30 cm globals AR5 IPCC)Onatge del mar i direcció del vent: 10 models per 3 alçades d'ona (1 2 i 4 metres) x 4 alternatives = 120 simulacions.Informe Oficina Catalana del Canvi ClimàticAlternativa 2: Bona mesura adaptació.Suggerències: TICCC (Reducció agitació 4% anual pel POrt d'Arenys)Escenaris finals segle: RCP4.5 (+0.47m), RCP 8.5 (+0.88m) i escenari extrem (+1.80m).

El model prediu que la platja d'Arenys de Mar quedarà al marge dels canvis projectats i no s'alterarà la dinàmica litoral de sediments de la platja.

Proposta per l'ultrapassamentReparació deteriorament del dic i recreixement d'1 metre a l'Alineació 1 pels temporals de llevant (NE).Ampliació de la berma al colze A perquè les onades trenquin abans.Al martell els onatges preocupants són els de SSW. 4.5m

Necessitats:- Aterrament de la bocana (dragats anys 2014 (7.551 m3), 2015 (23.750 m3) i 2016 (9.920 m3)).- Ampliació EDAR urbana, foment activitats vela, mesures sostenibilitat , carrils bicicleta- Protecció onatge ( temporals de sud freqüents deguts al canvi climàtic)

Necessitats:- Ampliació activitats reparació vaixells i nous amarratges grans eslores (25)- Protecció ultrapassament del mur espatller (Increment 1 metre alçada) i allargar i ampliar l'actual cubeta- Mitigació erosió superficial i esquerdes

Alternativa 2Alternativa 3

2.- Casos pràcticsPla parcial SUD 2 Cunit

Desenvolupament activitat comercial, residencial i hoteler 55.560 m2 en 5 illes

Fondo d'en Roig i la Riera de Cunit (Rieres properes a la zona d'estudi). Zona entollada, amb escàs pendent, propera a la costa, amb l’existència d’aiguamolls i amb episodis d’inundació i dificultat d’evacuació de les aigües pluvials en episodis de tempestes i ruixats d’estiu i tardor.

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Sobre les qüestions d'inundabilitat: Remissió a les consideracions de l'ACA- Alerta TICCC i IPCC, fenòmens extrems. Projecte ESCAT 2012, augment de la probabilitat episodis precipitació extrema.- Estudiar la vulnerabilitat de l'àmbit front a la pujada del nivell del mar : escenari 1: RCP4.5 (+0,47 m); escenari 2: RCP8.5 (+ 0,88 m), i escenari 3: extrem (+1,80m).

3.- Eines iestudis de referència adaptació

ElPrograma està dotat amb un pressupost de 3 M€, que s’ha distribuït entre les comunitats autònomes en funció de la longitud de costa afectada, el nombre de terrenys de DPMT adscrits amb un mínim de 20.000€ i un màxim de 500.000€ per comunitat autònoma. A Catalunya li han correspost 254.438,00 €.Grup de treball:

Gestió forestal integrada.Perímetres de protecció prioritària BombersPunts Estratègics de Gestió PEG escala 1:1000Vulnerabilitat espècies forestals CANVIBOSCServeis ecosistèmics FORESMAPProjecte europeu CLIMARK: Augment capacitat embornal boscosLife Climark |Coincidint amb la cimera del clima de les Nacions Unides COP24 que finalitza avui divendres a Katowice (Polònia), la confederació de...Lifeclimark

Projeccions climàtiquesTercer Informe sobre Canvi Climàtic a CatalunyaMeteocat: Projeccions climàtiques temperatura i precipitació a Catalunya 2050 a 1km de resolució(Litoral, Interior i Pirineus)CLYMPY (OPCC): Evolució del clima als Pirineus 2030 ( gruix de neu)ESAMB (Visor AMB): Generació d'escenaris climàtics molt alta resolució

4.- Casos pràctics mitigacióPOUM Santa Margarida Montbui

1

2

3

0

Informe Oficina Catalana del Canvi ClimàticMitigació:- L'alternativa no preveu ampliació sectors industrials; reducció de les emissions considerable.- L’ alternativa proposta se situen en el rang inferior d’emissions d’un POUM d’un municipi entre 1.500 i 20.000 habitants.- Superació objectius de reducció del PAES ( Santa Margarida de Montbui es compromet a reduir 6.777 tones de CO2eq per a l’horitzó 2020).Adaptació:- Usos del sòl del municipi són ocupats per conreus agraris (45%) i també masses forestals denses: Elevada vulnerabilitat al risc d’incendi , canvis en els cultius, increment en les necessitats de reg i disminució de la disponibilitat d’aigua. (Accions adaptació)- Riscos d’inundabilitat que afecten de manera rellevant al nord del terme municipal i el nucli urbà de Sant Maure ( riu Anoia, torrent de les Bruixes i torrent de Can Rafeques)

Alternativa 3 proposta de l’aprovació inicialVariació de l’alternativa 1 amb menys ocupació del territori. S’elimina l’ampliació del polígonindustrial dels Plans de la Tossa, es suprimeix el sector urbanitzable no delimitat de l’est del nuclide Sant Maure i també el creixement del nucli antic del sud de la carretera de Valls. La propostaaposta per un creixement més compacte. Tot i això, es manté el creixement de l’ARE.5 PAUs al sòl urbà : 167 habitatges5 sectors SUDs en sòl urbanitzable residencial: 1.881 habitatges

Alternativa 2: Reserva de creixement més expansivaEn previsió de la possible necessitat d’expansió del sistema urbà de la conca d’Òdena i necessitats de creixement d’Igualada.

Alternativa 0: Planejament vigentNo redacció del nou POUM i seguir amb les NNSS vigents. Aquest preveu un potencial de creixement de prop de 1.500 habitatges que corresponen a una Àrea Residencial Estratègica (ARE) prevista en el planejament territorial superior.Pel nucli antic, es preveu créixer uns 68 habitatges i 180 en diversos solars del nucli urbà.

Alternativa 1: Reconsideració de les NNSSActualització i adequació de la normativa vigent a la legislació actual amb un creixement moderat il’ampliació del polígon industrial dels Plans de la Tossa per activitats econòmiques.

Santa Margarida de Montbui és un municipi de la comarca de l’Anoia amb 9.611 habitants (2016). El seu terme municipal té una extensió de 27,58 km2 i limita al nord amb els termes municipals d’Igualada, Jorba, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Miralles i Orpí i Vilanova del Camí.Nucli tradicional i barri de Sant Maure (Expansió d'Igualada)

4.- Eines i resultats mitigació

Impacte POUMs CO2(període fins 2017)

Impacte PDUs CO2(període fins 2017)

Període 2007-2014 :123 plans urbanístics i sectorials informatsPeríode 2015-2019:Més de 150 plans urbanístics i sectorials informats

5.- Reptes de futurInfraestructures viàries

Càlcul de les emissions de CO2 en la fase de construcció de la infraestructura(Eines , ITEC...)

Estoc de carboni i capacitat d'embornal del sòl afectat i dels cultius i espècies forestalsMesures correctores de replantació

Càlcul de les emissions de CO2 durant la vida útil(Eines de càlcul de la mobilitat, dels consums energètics il·luminació i manteniment de la infraestructura)

Adaptació i vulnerabilitat de la infraestructura front a fenòmens extrems

Projecte ampliació autopista C-32 Blanes LloretInterlocutòria 9 de juliol de 2019 (TSJC)Art.21.2 Llei de canvi climàtic

Moltes gràciesOficina Catalanadel Canvi ClimàticAragó, 244-248gencat.cat/canviclimatic