Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Grup de treball d'adaptació al canvi climàtic (Diba)Avaluació ambiental plans i projectes2 de desembre 2019

1.- Marc normatiu

3.- Eines i estudis de referència adaptació

2.- Casos pràctics adaptació

4.- Casos pràctics mitigació

5.- Reptes de futur

1.- Marc normatiu

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental

Avaluació ambiental estratègica ordinària de plansArticles 18, 24 Document inicial estratègic i òrgan ambiental revisió expedientAvaluació ambiental estratègica simplificada de plansArticle 29 Document ambiental estratègicAvaluació d'impacte ambiental ordinària de projectesArt. 35, 40 Estudi impacte ambiental i òrgan ambiental revisió expedientAvaluació d'impacte ambiental simplificat de projectesArticle 45 Document ambiental estratègicAnnex IV Contingut de l'estudi ambiental estratègicEfectes del canvi climàtic i petjada de carboni, mesures

Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic

Art.21.2 Els promotors de la planificació i dels projectes constructius de noves infraestructures de ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua ( emissions de GEH, objectius de reducció, vulnerabilitat, mesures, sistema de monitoratge...)Art. 34. Els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin a Catalunya han de valorar les emissions de GEH que llur execució i gestió puguin produir i també, la seva vulnerabilitat front als impactes del canvi climàtic.Els departaments competents en canvi climàtic i avaluació ambiental han d'establir mètodes que facilitin el càlcul d'emissions de GEH i l'anàlisi de vulnerabilitats.Art. 27. Urbanisme i habitatge: Els nous planejaments urbanístics i llurs modificacions hauran d'incorporar una anàlisi quantitativa i una valoració descriptiva de l'impacte de les emissions de GEH (mobilitat generada, consums energètics cicle de l'aigua, residus, usos residencials i terciaris) i dels impactes del canvi climàtic sobre el nou planejament.

2.- Casos pràcticsPla parcial urbanístic sector IV Riumar (Deltebre)

Àmbit de 55ha499 habitatgesSòl residencial turístic

2.- Casos pràcticsPOUM Deltebre

Nucli compleció: 749 habitatges (348 urbà; 401 urbanitzable delimitat)Riumar: 690 habitatges (75 urbà; 615 urbanitzable delimitat)

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic1.- No hi ha menció expressa a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic ni a la Declaració d'emergència climàtica.2.- No segueix les determinacions del Pla Territorial de les Comarques de l'Ebre (2010) : Àrea especialitzada, estratègia específica que impliqui evitar desenvolupaments urbanístics per als quals no estigui suficientment garantida la supervivència sense risc per a les persones i béns o que puguin ser causa de despeses públiques amb aquesta finalitat.3.- Consolidar la proposta de sòl urbà al nucli4.- No s'aporten garanties suficients ni mesures tècniques per a la reducció del risc. Incrementar la vulnerabilitat de l'àmbit és contrari al principi de precaució i als objectius i finalitats de la Llei de canvi climàtic.

Mesures adaptació que proposa el POUMCondicions severes per a la construcció de plantes i garatges subterranis amb estudis específics per evitar el col·lapse d'edificacions que garanteixin l'estanqueïtat per un T=500 anys.

Sectors 1,8 i 10 Hotels. La resta residencial.

2.- Casos pràcticsProjecte de la pista d'esquí Prat Agre (Alp La Molina)

Ampliació pista forestal accés i l'estació superior del telecadira Trampolí. Accés a Coll del Pal (Cota 1.750 m)

15.000 m2 de pi negre afectats11 canons nous de neu ( 700 m3 aigua/ canó)

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Marc referència: Llei de canvi climàtic, ESCACC 2013-2020, Tercer Informe Canvi Climàtic i Observatori Pirinenc Canvi Climàtic- L'estació de la Molina serà viable en un escenari actual i fins a un increment de temperatura de +2ºC, però en un escenari d’increment de temperatura de +4ºC, aquesta viabilitat quedaria reduïda significativament per la limitació de cara a la producció eficient de neu. Manca de viabilitat de les estacions d’esquí que estiguin per sota una cota de 1.900-2.000m- Life Medacc i OPCC , reducció general de les precipitacions i menor disponibilitat aigua a la conca, sense comprometre demandes actuals.PDU Estacions Esquí: Condicionar el desenvolupament del PDU a les conclusions d’un estudi que verifiqui les possibilitats reals de la proposta davant un escenari tèrmic desfavorable i davant situacions crítiques de disponibilitat d’aigua.- Viabilitat ambiental de difícil encaix i pot quedar afectada d’acord amb les projeccions i impactes del canvi climàtic.

2.- Casos pràcticsProjectes reforç dics dels Portsd'Arenys de Mar i Garraf

Anàlisi de l'agitació, l'ultrapassament (hores operativitat) i la dinàmica litoral platges

Necessitats:- Ampliació activitats reparació vaixells i nous amarratges grans eslores (25)- Protecció ultrapassament del mur espatller (Increment 1 metre alçada) i allargar i ampliar l'actual cubeta- Mitigació erosió superficial i esquerdes

Alternativa 2Alternativa 3

Necessitats:- Aterrament de la bocana (dragats anys 2014 (7.551 m3), 2015 (23.750 m3) i 2016 (9.920 m3)).- Ampliació EDAR urbana, foment activitats vela, mesures sostenibilitat , carrils bicicleta- Protecció onatge ( temporals de sud freqüents deguts al canvi climàtic)

Paràmetres del model d'agitacióNivell mig del mar: Marea astronòmica (0.21 - 0.47 m) + marea meteorològica ( fins 1 m) + canvi climàtic 2045 - 2065 (23 cm projeccions regionals; 30 cm globals AR5 IPCC)Onatge del mar i direcció del vent: 10 models per 3 alçades d'ona (1 2 i 4 metres) x 4 alternatives = 120 simulacions.Informe Oficina Catalana del Canvi ClimàticAlternativa 2: Bona mesura adaptació.Suggerències: TICCC (Reducció agitació 4% anual pel POrt d'Arenys)Escenaris finals segle: RCP4.5 (+0.47m), RCP 8.5 (+0.88m) i escenari extrem (+1.80m).

Proposta per l'ultrapassamentReparació deteriorament del dic i recreixement d'1 metre a l'Alineació 1 pels temporals de llevant (NE).Ampliació de la berma al colze A perquè les onades trenquin abans.Al martell els onatges preocupants són els de SSW. 4.5m

El model prediu que la platja d'Arenys de Mar quedarà al marge dels canvis projectats i no s'alterarà la dinàmica litoral de sediments de la platja.

Alternatives Port Arenys de Mar per l'agitacióAlternativa 1: Martell que surt de l'escullera i neix del morrot del dic recerAlternativa 2 Proposta : Perllongament del dicAlternativa 3: Variant de la 1, el martell cap a l'interiorAlternativa 4: Variant de la 3, molls verticals

2.- Casos pràcticsPla parcial SUD 2 Cunit

Desenvolupament activitat comercial, residencial i hoteler 55.560 m2 en 5 illes

Fondo d'en Roig i la Riera de Cunit (Rieres properes a la zona d'estudi). Zona entollada, amb escàs pendent, propera a la costa, amb l’existència d’aiguamolls i amb episodis d’inundació i dificultat d’evacuació de les aigües pluvials en episodis de tempestes i ruixats d’estiu i tardor.

Informe Oficina Catalana del Canvi Climàtic- Sobre les qüestions d'inundabilitat: Remissió a les consideracions de l'ACA- Alerta TICCC i IPCC, fenòmens extrems. Projecte ESCAT 2012, augment de la probabilitat episodis precipitació extrema.- Estudiar la vulnerabilitat de l'àmbit front a la pujada del nivell del mar : escenari 1: RCP4.5 (+0,47 m); escenari 2: RCP8.5 (+ 0,88 m), i escenari 3: extrem (+1,80m).

3.- Eines iestudis de referència adaptació

Projeccions climàtiquesTercer Informe sobre Canvi Climàtic a CatalunyaMeteocat: Projeccions climàtiques temperatura i precipitació a Catalunya 2050 a 1km de resolució(Litoral, Interior i Pirineus)CLYMPY (OPCC): Evolució del clima als Pirineus 2030 ( gruix de neu)ESAMB (Visor AMB): Generació d'escenaris climàtics molt alta resolució

ElPrograma està dotat amb un pressupost de 3 M€, que s’ha distribuït entre les comunitats autònomes en funció de la longitud de costa afectada, el nombre de terrenys de DPMT adscrits amb un mínim de 20.000€ i un màxim de 500.000€ per comunitat autònoma. A Catalunya li han correspost 254.438,00 €.Grup de treball:

Gestió forestal integrada.Perímetres de protecció prioritària BombersPunts Estratègics de Gestió PEG escala 1:1000Vulnerabilitat espècies forestals CANVIBOSCServeis ecosistèmics FORESMAPProjecte europeu CLIMARK: Augment capacitat embornal boscosLife Climark |Coincidint amb la cimera del clima de les Nacions Unides COP24 que finalitza avui divendres a Katowice (Polònia), la confederació de...Lifeclimark

4.- Casos pràctics mitigacióPOUM Santa Margarida Montbui

1

2

3

0

Alternativa 3 proposta de l’aprovació inicialVariació de l’alternativa 1 amb menys ocupació del territori. S’elimina l’ampliació del polígonindustrial dels Plans de la Tossa, es suprimeix el sector urbanitzable no delimitat de l’est del nuclide Sant Maure i també el creixement del nucli antic del sud de la carretera de Valls. La propostaaposta per un creixement més compacte. Tot i això, es manté el creixement de l’ARE.5 PAUs al sòl urbà : 167 habitatges5 sectors SUDs en sòl urbanitzable residencial: 1.881 habitatges

Alternativa 0: Planejament vigentNo redacció del nou POUM i seguir amb les NNSS vigents. Aquest preveu un potencial de creixement de prop de 1.500 habitatges que corresponen a una Àrea Residencial Estratègica (ARE) prevista en el planejament territorial superior.Pel nucli antic, es preveu créixer uns 68 habitatges i 180 en diversos solars del nucli urbà.

Alternativa 1: Reconsideració de les NNSSActualització i adequació de la normativa vigent a la legislació actual amb un creixement moderat il’ampliació del polígon industrial dels Plans de la Tossa per activitats econòmiques.

Alternativa 2: Reserva de creixement més expansivaEn previsió de la possible necessitat d’expansió del sistema urbà de la conca d’Òdena i necessitats de creixement d’Igualada.

Santa Margarida de Montbui és un municipi de la comarca de l’Anoia amb 9.611 habitants (2016). El seu terme municipal té una extensió de 27,58 km2 i limita al nord amb els termes municipals d’Igualada, Jorba, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Miralles i Orpí i Vilanova del Camí.Nucli tradicional i barri de Sant Maure (Expansió d'Igualada)

Informe Oficina Catalana del Canvi ClimàticMitigació:- L'alternativa no preveu ampliació sectors industrials; reducció de les emissions considerable.- L’ alternativa proposta se situen en el rang inferior d’emissions d’un POUM d’un municipi entre 1.500 i 20.000 habitants.- Superació objectius de reducció del PAES ( Santa Margarida de Montbui es compromet a reduir 6.777 tones de CO2eq per a l’horitzó 2020).Adaptació:- Usos del sòl del municipi són ocupats per conreus agraris (45%) i també masses forestals denses: Elevada vulnerabilitat al risc d’incendi , canvis en els cultius, increment en les necessitats de reg i disminució de la disponibilitat d’aigua. (Accions adaptació)- Riscos d’inundabilitat que afecten de manera rellevant al nord del terme municipal i el nucli urbà de Sant Maure ( riu Anoia, torrent de les Bruixes i torrent de Can Rafeques)

4.- Eines i resultats mitigació

Impacte POUMs CO2(període fins 2017)

Impacte PDUs CO2(període fins 2017)

Període 2007-2014 :123 plans urbanístics i sectorials informatsPeríode 2015-2019:Més de 150 plans urbanístics i sectorials informats

5.- Reptes de futurInfraestructures viàries

Projecte ampliació autopista C-32 Blanes LloretInterlocutòria 9 de juliol de 2019 (TSJC)Art.21.2 Llei de canvi climàtic

Estoc de carboni i capacitat d'embornal del sòl afectat i dels cultius i espècies forestalsMesures correctores de replantació

Càlcul de les emissions de CO2 en la fase de construcció de la infraestructura(Eines , ITEC...)

Adaptació i vulnerabilitat de la infraestructura front a fenòmens extrems

Càlcul de les emissions de CO2 durant la vida útil(Eines de càlcul de la mobilitat, dels consums energètics il·luminació i manteniment de la infraestructura)

Moltes gràciesOficina Catalanadel Canvi ClimàticAragó, 244-248gencat.cat/canviclimatic