Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

EOI A CORUÑA,Novo sistema de avaliación e certificación nas EOIs ,EOI A CORUÑA,Coa entrada en vigor do RD 1041/2017Decreto 81/2019O sistema de avaliación das EOI cambia,Comprensión lectoraComprensión auditivaProdución e coprodución oralProdución e coprodución escritaMediación,Materias a avaliar,Avalíanse 4 actividades de lingua,Nivel A2,01,25Aprobado 15,Comprensión de textos orais,25Aprobado 15,Produción, coprodución e mediación escrita,Produción, coprodución e mediación oral,Comprensión de textos escritos,PCME,04,PCMO,02,TOTAL: 100Mínimo para aprobar: 60,03,CE,CO,25Aprobado 15,25Aprobado 15,25Aprobado 15,Niveis B1, B2, C1 e C2,Ce,MEDIACIÓN,PCO,25,25,25,25,25,PCE,Co,TOTAL: 125,Mínimo para aprobar: 81,25 (65%),Avalíanse 5 actividades de lingua,Para ter a certificación cómnpre chegar a un 81,25, sendo necesario ter un mínimo de 12,5 en cada parte,Se no total global da nota en xuño non se chega a un 81,25 , o alumnado poderase presentar en setembro a aquelas partes nas que acadara menos de 16,25 (65%) ,Para ter a certificación cómnpre chegar a un 81,25, sendo necesario ter un mínimo de 12,5 en cada parte,Se no total global da nota en xuño non se chega a un 81,25 , o alumnado poderase presentar en setembro a aquelas partes nas que acadara menos de 16,25 (65%) ,Preguntas,Non, porque cada ítem vale un punto, así que só se obterán notas enteira: 12, 13, 14, 15, etc...,Na parte da comprensión auditiva ou lectora, podo ter un 12, 5 ou unha nota con decimais?,O 12, 5 permite sumar coas outras partes e aprobar se chegas a un 81,25.,Se teño un 12, 5 nunha parte, téñoa que repetir na convocatoria extraordinaria?,Si, a partir do 16,25 esa parte está aprobada e xa non hai que facela na concovocatoria extraordinaria. ,Se teño un 16, 25 nunha parte ou máis, téñoa aprobada?,Preguntas,Non, a mediación é unha única actividade de língua, polo tanto hai que facer as dúas tarefas: mediación oral e mediación escrita.,Se teño boa nota nunha tarefa de mediación, pero non na outra, podo repetir só unha das tarefas de mediación?,Coas partes nas que se obtivera menos de 12,5.Entre 12,5 e 16,25 o alumno pode decidir se se presenta ou non, se non chega á nota global final de 81,25.A partir de 16,25 NON hai que ir á convocatoria extraordinaria.,Con que partes teño que ir á convocatoria extraordinaria?,MOITAS GRAZAS!