Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projecte d'aules tutorades

MÒDUL 5 PRIMÀRIA

Rosana Guijarro Pastor

EL TREBALL DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Rosana Guijarro Pastor

INTEGRADORA I COOPERATIVA

INTERNIVELL/ETAPAALS CENTRES

D’EDUCACIÓ INFANTILI PRIMÀRIA

DES D'UNA PERSPECTIVA GLOBALITZADORA

A aquest curs de formació es pretén aportar als mestres d’infantil i de primària una perspectiva per a millorar la pràctica educativa amb una proposta que impulsarà les xarxes de treball entre equips docents de diferents etapes i nivells d’un centre educatiu afavorint la innovació, la coordinació i el debat entre els docents dins l’àmbit humanístic i social.També pretén apropar als mestres un exemple concret de l’ús de metodologies actives i docència compartida que contribueixin a l’adquisició per part de l’alumnat de les competències clau.

ESPERE SIGA INTERESSANT!!!

ENFOCAMENT GLOBALITZADOR

APRENENTAGE COOPERATIU

COMUNITATS D'APRENENTATGE

INCLUSIÓ I TUTORITZACIÓ ENTRE ALUMNES

PERSPECTIVES

ESCOLA INCLUSIVA:tots els alumnes han de ser acceptats, reconeguts en la seua singularitat, valorats i amb potencialitat per adesenvolupar totes les seues capacitats.

L'aportació del nostre projecte al desenvolupament del les competències clau .

COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

MATEMÀTICA CIÈNCIA I TECNOLOGIA

APRENDRE A APRENDRE

SOCIAL I CÍVICA

INICIATIVA I ESPÈRIT EMPRENEDOR

CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS

DIGITAL

LES COMPETÈNCIES CLAU

Contribuïx a la competència d’iniciativa i esperit d’empresa ja que potencia la seua autonomia progressiva en la presa de decisions i planificació d’actuacions, en la resolució de problemes de temàtica social, i potencia el seu sentit crític i sentit de la responsabilitat.

Esta matèria oferix moltes possibilitats per a desenrotllar la competència per a aprendre a aprendre, perquè potència la reflexió sobre un mateix com a aprenent, sobre les estratègies que més s’ajusten als requeriments de la tasca i al seu grau de destresa. Sobretot des del bloc 1 es tracten aspectes que configuren esta competència com el plantejament de preguntes, fer plànols, obtindre informació i avaluar-la. Així mateix, es promou la confiança en les seues possibilitats i la participació en situacions d’aprenentatge cooperatiu.

Des d’esta matèria també es promou el desenrotllament de les competències bàsiques en ciència i tecnologia per mitjà de la introducció als mètodes del coneixement científic i al coneixement de medi natural i els seus recursos. Això és necessari per a actuar en la protecció del medi ambient i aconseguir un desenrotllament sostenible.

Cal destacar la seua contribució a la competència social i cívica ja que les Ciències Socials potencien els coneixements, destreses i actituds necessaris per a interpretar fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més complexos, participar en la presa de decisions i abordar els conflictes per a superar els reptes que planteja la convivència de diferents grups socials des del respecte mutu i les conviccions democràtiques.

La naturalesa dels aprenentatges d’esta matèria està vinculada al desenrotllament de la competència en comunicació lingüística perquè subratlla la necessitat de comprendre textos continus i discontinus (mapes, taules, gràfiques, infografies) presentats en diferents formats i codis i que requerixen habilitats com extraure informació rellevant, interpretar-la o reflexionar sobre la seua estructura. També requerix l’expressió, a través de diversos tipus de textos, lligada a la comunicació d’idees i conclusions en què l’organització coherent de la informació, la seua adequació a la situació comunicativa o l’ús d’un vocabulari adequat és important.

El coneixement de diverses manifestacions culturals i la seua comprensió en tant que fenòmens socials és una altra de les finalitats de les Ciències Socials. Moltes d’estes manifestacions culturals i artístiques constituïxen fonts per a comprendre les societats històriques i actuals i conéixer-les és fonamental per a reconéixer l’herència cultural i preservar-la. Des de l’àrea es promouen pràctiques culturals com la visita a museus i monuments o la participació en diverses activitats culturals.

La competència digital és reforçada en tant que gran part de l’obtenció, registre, interpretació i comunicació del coneixement es fa a través de mitjans digitals, Internet i per mitjà de les TIC. El seu aprofitament en l’aprenentatge requerix el maneig responsable de diverses ferramentes i programes per a obtindre informació, filtrar-la de manera crítica, crear continguts, compartir-los i interactuar en la Xarxa.

Visíta' ns!

Contacte

guijarro_rospas@gva.es

965938485

Gràcies per la teua atenció!