Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

Transcript

O TITOR REÚNESE COAS FAMILIAS,ESO,Personal non docente: 5,NÚMERO DE PROFESORES: 37,NÚMERO DE ALUMNOS:342,CARACTETÍSTICAS XERAIS DO NOSO CENTRO,Nº de grupos en Bacharelato:1º Bach: 22º Bach: 2,Nº de grupos ESO:1º ESO:22º ESO:33º ESO:24º ESO:3,EQUIPO DIRECTIVO,DIRECTOR: Agustín FernándezVICEDIRECTOR: Xosé Antón Rodríguez,XEFA DE ESTUDOS: Laura FernándezSECRETARIO: Fernando Vidal,Períodos non lectivos:- NADAL: do 21de Decembro ao 7 de Xaneiro, ambos incluídos- ENTROIDO: días 24, 25 e 26 de Febreiro,CALENDARIO ESCOLAR,Períodos non lectivos:-SEMANA SANTA: desde 4 ata o 13 de Abril, ambos incluídos.A Xunta de Galicia declarou como día non lectivo 31 de Novembro. Os días non lectivos escollidos polo Centro son o 20 de marzo e o 4 de maio,A asistencia a clase é un dereito do alumnado pero tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos seguintes casos: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. ,A ASISTENCIA Á CLASE,c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica. ,O procedemento a seguir para o alumnado, que por diversos motivos, ten que ausentarse do centro durante a xornada lectiva, será:O familiar que acuda o centro para recoller ó alumnado terá que cubrir e asinar un xustificante que se lle facilitará na conserxería do centro ,COMO ACTUAR CANDO UN ALUMNO TENQUE AUSENTARSE DO CENTRO,XUSTIFICANTE,INICIO DA XORNADA,O inicio da xornada o timbre soará dúas veces. A primeira para achegarse á porta e a segunda para entrar.,A porta da entrada ao centro permanecerá aberta uns dez minutos. Se algún alumno entra nese período de tempo será advertido da falta de puntualidade quedando esto rexistrado.Se chega máis tarde farase cargo deste alumno un profesor de garda,O Alumnado non poderá usar móbiles, cámaras nen outros medios de gravación ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais poderán ser utilizados con aprobación e a supervisión dun profesor. En caso de incumprimento, serán requisados pola Xefatura de Estudos. Se a situación se repite será a familia quen recollerá o móbil.,TELÉFONOS MÓBILES E OUTROS APARATOSELECTRÓNICOS,MATERIAL DE CLASE,O alumnado deberá ter consigo o material necesario para cada unha das sesións. É convinte que o teña preparado para dúas sesións consecutivas e o resto que quede na taquilla. As mochilas que permanecen nas aulas deberán ser recollidas para que non molesten nos corredores das mesmas.,Durante as horas de clase, o alumnado non poderá permanecer nos corredores, nin nos baños, nin na cafetería do Instituto.,CORREDORES E OUTRAS INSTALACIÓNS,Hai que organizarse para acudir ao baño no tempo de lecer e non pedir no medio dunha sesión de clase..,Entre sesión e sesión, o alumnado sairá ó corredor, pecharase a porta da aula e agardarán para volver a entrar, cando chegue o profesor seguinte,PROFESORADO DE GARDA,No caso de ausencia dun profes@r, o alumnado quedará a cargo do profesorado de garda. O alumnado de bacharelato que teña o documento de permiso asinado pola familia, poderá abandonar o centro se a ausencia do profesor corresponde coa última sesión, sempre despois de que o profesor de garda pase lista.,o alumnado ten a responsabilidade de manter os pupitres e outros materias no debito estado de orde e limpeza así como un uso adecuado do mobiliario. No caso de ser detectado algún desperfecto deberán informar a calquer profesor.,MOBILIARIO E RESTO DE MATERIAIS,Iniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que que un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo ,A ASISTENCIA Á CLASE,Non + do10%,DATAS DAS AVALIACIÓNS,Avaliación inicial: 23 E 24 de Outubro. A súa función é coñecer a situación de partida de cada un dos alumos para tomar medidas tanto grupais como individuais, no caso de ser necesario. 1ª AVALICIÓN:17-18 de Decembro 2ª AVALIACIÓN: 31 marzo-1 de abril3ª AVALIACIÓN: 18-19 de Xuño ,1º CICLO ESO,ORGANIZACIÓN DA ESO SEGUNDO A LOMCE,2º CICLO ESO,1º ESO2º ESO3º ESO,Ens académicas,Ens aplicadas,CRITERIOS DE PROMOCIÓN,Aprobar todas as materiasSuspender dúas materias como máximo que non sexan Lingua Castelá e Matemáticas ou Lingua Galega e Matemáticas,EXCEPCIONALMENTE pódese pasar de curso con dúas suspensas, que sexan Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas cando a equipo de profesores así o considere.EXCEPCIONALMENTE pódese pasar de curso con tres suspensas cando o equipo de profesores así o considere pero non poden ser Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas,CRITERIOS DE TITULACIÓN,Aprobar todas as materiasSuspender 2 como máximo que non sexan Lingua Galega/Lingua Castela e MatematicasAs materias coa mesma denominación considéranse materias distintas. Se non se consegue o título hai dereito a unha certificación que poderá validar alguhha parte da proba de acceso a ciclos de grao medio ou as probas para obter o título de Graduado en ESO,Cantas veces se pode repetir na ESO,Cada curso de Educación Secundaria poderá ser repetido unha única vez .O número máximo de repeticións é de dúasExcepcionalmente poderá repetirse unha segunda vez en 4º de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores,Desdobramentos en 1º de ESO nas materias:- Lingua Galega- Lingua Castelá- Matemáticas,MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE,Profesores de Pedagoxía Terapéutica que apoian na posta en práctica das anteriores medidas,-Reforzos educativos-Adaptacións Curriculares,Actividades de acollida e presentación Establecemento de normas de aula Elección de delegado Técnicas de estudo Habilidades socio-emocionais e de resolución de conflictos Actividades relacionadas coa toma de decisións,ACTIVIDADES DA HORA DE TITORÍA PRESENCIALCO ALUMNADO,PROXECTOS E PLANS DO CENTRO,PROXECTO EDIXGAL,Os alumnos de 1º de ESO traballarán con libros dixitais en determinadas áreas,Dispoñen dun ordenador portátil cada un dos alumnosUtilizan unha plataforma para traballar esas materias,A metodoloxía baseada, na aprendizaxe por proxectos, estase a fomentar dende o equipo da biblioteca. A finais de cada trimestre e coa colaboración dos diferentes departamentos elabóranse produtos finais, tratando de encaixar os distintos elementos curriculares das programacións , utilizando as TICs como ferramentas. ,PROXECTO DA BIBLIOTECA: DISTOPÍA,MEDIACIÓN E CONVIVENCIA,No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveñen cando hai algún conflito entre iguais. Está coordinado por un equipo de profesores que forman parte do Departamento de Convivencia e Mediación. ,Esta é unha mostra dalgunhas actividades programadas: -Viaxe Europea -Intercambios con Francia -Visitas ás facultades da Universidade de A Coruña e Santiago -Charlas temáticas da Univesidade de Santiago de Compostela -Saída ó Courel -Saída á Terra Cha -Saída ó parque acuático de Cerceda ,ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E ESTRAESCOLARES,-Saída a Casa das Ciencias, A Domus e Muncit -Participación en “ Ciencia na Rúa” -Saída ó museo arquitectónico Actividades de Remo e Surf ,PLANIFICACIÓN DO ESTUDO,Axudándolles a evitar présas de última hora, na entrega de traballos ou preparación de exames.,Asegurándose de que dispón do material necesario.,Falando sobre as materias que están vendo na clase.,Mantendo un ambiente de estudo axeitado, tratando de eliminar todas aquelas distraccións que poidan interferir.,Recordándolles horarios.,HÁBITOS E ORGANIZACIÓN DO ESTUDO. COMO AXUDAR?,Supervisando a axenda escolar, no caso de tratarse de alguén despistado e desorganizado.,Os pais deben de estar informados da marcha do seu fill@ e non esperar aos resultados das avaliacións,SEGUIMENTO DO PROCESO DE APRENDIZAXE,Manter entrevistas ao longo do curso co titor@s e profesores, acudindo sempre que se lle requira e adoptando medidas que se lle aconsellan, se fose necesario.,Na web do centro estará dispoñible unha ferramenta de Google que permite coñecer as datas das probas escritas e outras actividades que se estimen oportunas. ,Desconfiade das mensaxes pouco cribles tipo " non teño nada que estudar", "non hai exames", todos os compañeir@s fan o mesmo. NON VOS DEIXEDES ENGANAR. CONTRASTADE A INFORMACIÓN,Nestes casos, o fill@ poderá disfrutar dunha serie de privilexios se cumple o horario de estudo e acada resultados axeitados.,Nestas idades pode aumentar significativamente o tempo que pasa por causas das redes sociais.,Os abusos neste aspecto, adoitan ser o principio de fracasos nos estudos.,En algúns casos, é necesario que a familia negocie co seu fillo e estableza un especie de contrato..,CONTROLAR O TEMPO EN INTERNET,En algúns casos, é necesario que a familia negocie co seu fillo e estableza un especie de contrato.,Dende un principio é convinte marcar uns horarios, unhas normas estrictas sobre o seu uso que haberá que supervisar.,PROXECTOS E PLANS DO CENTRO