Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

This is a paragraph. you can write whatever you want.

338.486.2(075.8) Б 20Балашова, Раїса Іванівна.Організація діяльності туристичного підприємства [Текст] : навч. посібник / Р. І. Балашова. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 182 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 169 - 182.Узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах. Пропонується студентам-спеціалістам і магістрантам, може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників туристичних підприємств, інвесторів.

642.5(075.8) О-75Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів [Текст] : навч. посібник / Л. О. Радченко [та ін.]. - Харків : Світ книг, 2018. - 287 с. Викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах. Визначено основні правила та вимоги при обслуговуванні туристів на транспорті, учасників симпозіумів, конференцій, виставок та ярмарок, особливості обслуговування туристів - інвалідів і спортивних заходів. Дана характеристика організації обслуговування на VIP-рівні. Для студентів вищих навчальних закладів.

908(100))075.8) К 77 Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Центр учбової л-ри, 2017. - 528 с. - Бібліогр.: с. 523 - 525. Розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об'єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію. Для студентів напряму "Міжнародні відносини", "Туризм", "Менеджмент організацій", слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників туристичної сфери, органів місцевого самоврядування.

338.482(075.8) Ф 11 Філософія туризму [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Автори-розроб. В. С. Пазенюк, В. К. Федорченко, Я. В. Любивий та ін. ; Київський університет туризму, економіки і права. - Київ : Кондор, 2016. - 268 с. - (Туристична книга). - Бібліогр.: с. 263 - 265. Навчальний посібник до спецкурсу "Філософія туризму" для студентів Київського університету туризму, економіки і права, членів Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, які готують фахівців для сфери туризму та готельного господарства, для широкого загалу працівників туристської галузі та викладачів соціо-гуманітарних дисциплін.

338.483.1(477)(075) Л 93 Любіцева, Ольга Олександрівна. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - Київ : Альтерпрес, 2017. - 370 с. : il., картосхеми. - (Б-ка профес. менеджера). - Бібліогр.: с. 366. - ISBN 966-542-244-8 (серія). Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Основна увага приділена характеристиці основних природно-рекреаційних та культурно-історичних ресурсів України, традиційній українській культурі як ресурсу розвитку туризму. Розкривається роль готельної, курортно-санаторної, транспортної інфраструктури, туристичної галузі в інтенсифікації туристичного процесу в Україні. Для фахівців сфери туризму, студентів туристичного фаху географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти.

У Харкові знаходиться єдиний музей, присвячений видатній співачці XX століття Клавдії Шульженко, який заснував родич народної артистки СРСР, харків'янин Борис Агафонов. Музей відкрився в 1995 році в старовинному особняку початку XX століття. Експозиція музею унікальна - тут можна побачити особисті речі Клавдії Шульженко, меблі її сім'ї, а в одній з кімнат відтворено інтер'єр будинку артистки. Також в музеї зберігають безліч документів, фотографій із сімейних альбомів, грамоти, записники, ноти і концертні сукні артистки. Все це дозволяє відвідувачам перейнятися атмосферою тієї епохи, коли пісні Шульженко звучали практично в кожному будинку. У 2012 році міський музей Шульженко перейменували в Музей знаменитих харків'ян ім. К. І. Шульженко, де розповідають і про інших видатних уродженців Харкова.

338.48-32(075.8) Г 15 Галасюк, Світлана Сергіївна. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; ОДЕУ. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 176 с. - Бібліогр.: с. 167 - 173. Розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов'язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг.

338.48-44(1-22)(075.8) К 88 Кудла, Назар Євгенович. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посібник / Н. Є. Кудла. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 151 с. : табл. - Бібліогр.: с. 147 - 151. Розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів. Для студентів та викладачів навчальних закладів, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для зацікавлених у розвитку сільського туризму

338.48(091)(075.8)У 79Устименко, Л.Історія туризму [Текст] : навч. посібник / Л. Устименко, І. А. Афанасьєв. - 4-те вид., перероб. і доп. - Київ : Альтерпрес, 2017. - 371 с. : мал. - (Б-ка профес. менеджера).Містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі. Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму. Устименко Л.М., Афанасьєв І.Ю. Історія туризму Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища. Tourlib

338.48-6(100)(075.8)В 55 Вишневська, Олена Олегівна. Туристичне країнознавство [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ, 2011. - 594 с. : фото. - Бібліогр.: с. 557-559. - ISBN 978-966-623-746-3Підручник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику.У першій частині основну увагу зосереджено на розкритті теоретичних проблем курсу. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу.Друга частина видання присвячена характеристиці туристичних ресурсів основних туристичних макрорегіонів і країн світу.

338.48(091)(477+100)(075.8)М 21 Мальська, Марта Пилипівна. Світовий досвід розвитку туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 244 с. : рис. - Бібліогр.: с. 206-213 (100 назв). - ISBN978-611-01-0982-6Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв’язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менеджмент туристичної організації.

338.48-6(100)(075.8)С 30 Семенов, Василь Федорович. Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Семенов ; за ред. проф., д-ра екон. наук В. Ф. Семенова ; Одес. нац. екон. ун-т. - 2-ге вид., доп. та виправл. : стереотип. вид. - Херсон : Вид. ФОП Грінь Д. С., 2017. - 392 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-387 (42 назви). - ISBN978-966-2660-66-1У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах світу. Аналізується туристична привабливість регіонів і окремих країн Світу, розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі.У першій частині розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об’єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, соціальна, культурна картина сучасного світу, аналізується сутність процесів глобалізації і регіоналізації. У другій частині містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш привабливих туристичних об’єктів.Призначається для студентів ЗВО, які вивчають туризм, економіку та управління туризмом, готельну та ресторанну справу.

338.48-6(100)(075.8)У 80 Устименко, Леся Миколаївна. Туристичне країнознавство [Текст] : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторан. і турист. бізнесу ; каф. міжнар. туризму. - Київ : Ліра-К, 2018. - 48 с. - Бібліогр.: с. 38-40 (50 назв).-ISBN978-617-7605-40-8Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Туристичне країнознавство» та основні теми для вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, завдання та запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.

338.48-44(100)(075)(035)А 50 Алієва-Барановська, Віра Миколаївна. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 344 с. - ISBN978-611-01-0394-7Книга містить матеріал, який відсутній в навчальних посібниках і підручниках інших авторів та в інтернеті. Написана так, щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності та побуті. Може бути добрим і чесним порадником тим, хто збирається у закордонні мандрівки.Може використовуватися при викладанні таких дисциплін, як «Міжнародний туризм», «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Міжнародна економіка» тощо.Для студентів, викладачів, працівників туристичної сфери та всіх тих, хто цікавиться життям сучасного світу.

338.482(075.8)Л 84 Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія туризму [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХI ст. : засн. у 1998 р.). - Бібліогр.: с. 293-303 (173 назви). - ISBN 978-966-346-854-9. - ISBN 978-966-346-735-1Соціологія туризму як наукова галузь ще досить молода і перебуває на стадії становлення. Відбувається процес визначення, оформлення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що описують цю галузь соціологічних знань. Продовжується уточнення визначення соціології туризму як науки і навчальної дисципліни, яке представлено у вітчизняних та іноземних джерелах з туризмології та соціології. Автори спозиціонували соціологію туризму як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Книга буде корисною тим, хто пов’язаний з соціологією та туризмологією.

338.48(075.8)М 21 Мальська, Марта Пилипівна. Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-334 (75 назв). - ISBN978-617-673-469-7Підручник передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері.Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, проведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.Пропонується для студентів та викладачів ЗВО спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери маркетингу.

338.48-6(075.8) Д 53 Дмитрук, Олександр Юрійович. Екотуризм [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Дмитрук, С. В. Дмитрук. - Київ : Альтерпрес, 2009. - 358 с. : фот. кольор. - (Б-ка профес. менеджера). - Бібліогр.: с. 153-155 (67 назв). -ISBN966-542-244-8. -ISBN966-542-399-18У виданні розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілісної системи природоохоронної діяльності. На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості природоохоронного рекреаційного екотуристського природокористування, менеджменту, маркетингу та геомаркетингу в екотуризмі. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму.Видання адресовано науковцям – природознавцям, фахівцям природоохоронної справи, туризмознавцям, викладачам навчальних закладів, студентам, а також фахівцям, які займаються розвитком сфери туризму в Україні.

338.48-44(1-22)(075.8)Л 83 Лужанська, Т. Ю.Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. д-ра географ. наук, проф. І. М. Волошина ; Мукачів. технолог. ін-т. - Київ : Кондоp, 2008. - 385 с. : табл., фот. - Бібліогр.: с. 349-361 (260 назв). -ISBN978-966-351-198-6Висвітлено актуальні проблеми та аспекти удосконалення розвитку і успішного функціонування сільського туризму, використовуючи теорію та практику досліджень, знання основ сучасного підприємництва в туристській сфері.Розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).Посібник є актуальним і своєчасним для підготовки кадрів туристської галузі.

338.48-32(075.8)Б 12 Бабарицька, Вікторія Костянтинівна. Екскурсознавство і музеєзнавство [Текст] : навч. посібник / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Альтерпрес, 2012. - 444 с. : іл. - (Б-ка профес. менеджера). - Бібліогр.: с. 443-444 (37 назв). -ISBN966-542-244-8. -ISBN978-966-542-518-2Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій.Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в т. ч. при роботі з іноземними відвідувачами.Містить значний фактичний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практикуючим екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику.

911(477)(075.8)С 78 Стафійчук, Валентин Іванович. Рекреалогія [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. - Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2017. - 428 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем. -ISBN978-966-289-151-5Розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів. Посібник містить детальну інформацію про кліматичні, бальнеологічні, водні, біотичні, історико-культурні та інші рекреаційні ресурси і умови України, в т.ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров’я людини.Подано матеріал про нозоареали небезпечних захворювань у світі та інформацію про курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України.Адресована студентам ЗВО, спеціалістам в галузі туризму, рекреації і охорони здоров’я.Може бути корисна при виборі санаторно-курортних закладів України і світу.

338.48-44(1-22)(02.064)Я 76 Яровий, Вадим Федорович. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму в умовах євроінтеграції та глобалізації [Текст] : монографія / В. Ф. Яровий. - Херсон : Айлант, 2017. - 362 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 318-358 (333 назви). -ISBN978-966-630-183-6Визначено соціально-економічний зміст функціонування підприємств галузі туризму й сільського зеленого туризму та їх місце у структурі національного господарства й розвитку сільських територій.Проаналізовано структуру, розміщення, особливості використання ресурсного потенціалу підприємств галузі туризму та сільського зеленого туризму, здійснено оцінку ефективності функціонування основних видів туристичної діяльності, у т. ч. на селі, виявлено особливості формування вітчизняного ринку туристичних послуг та обґрунтовано організацію їх моніторингу.Розроблено пропозиції щодо формування нових туристичних продуктів та брендів. Розрахована на науковців, практиків у сфері туризму й сільського зеленого туризму.

338.48(477)(091)І 90 Історія екскурсійної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. К. Федорченко [та ін.] ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Київ : Кондор, 2015. - 166 с. - Бібліогр.: с. 160-163 (50 назв). -ISBN966-8251-51-2У навчальному посібнику висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні.На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів, наукових товариств і установ України наприкінці ХІХ –на початку ХХ ст.; розкрито механізм залучення населення до екскурсій та їх ідеологічну спрямованість за часів радянської політичної системи. Належне місце у посібнику відведено історії формування української школи екскурсійної методики.Навчальний посібник написаний з урахуванням програми навчальної дисципліни«Організація екскурсійних послуг»і розрахований на студентів, викладачів, аспірантів.

338.486.1(072)П 38 Плецан, Христина Василівна. Засади формування конкурентоздатного фахівця індустрії туризму [Текст] : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 60 с. - Бібліогр.: с. 55-58. - ISBN 978-617-7748-08-2Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Засади формування конкурентоздатного фахівця індустрії туризму" та основні теми для вивчення. Подано завдвння практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, перелік літературних джерел.

338.486.1(072)П 38Плецан, Христина Василівна. Тайм-менеджмент. Самомоменеджмент в сфері туризму [Текст] : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 140 с. - Бібліогр.: с. 135-139. - ISBN978-617-7748-06-8Наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни " Тайм-менеджмент. Самомоменеджмент в сфері туризму " і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

338.486.1(072)П 38Плецан, Христина Василівна. Технології лідерства та успішності в сфері туризму [Текст] : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 56 с. - Бібліогр.: с. 48-54. - ISBN978-617-7748-07-5Наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни " Технології лідерства та успішності в сфері туризму " і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

338.486.3(075.8)М 21 Мальська, Марта Пилипівна. Організція та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 248 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 243-246 (71 назва). - ISBN 978-611-01-0292-6В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває змiст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.Для студентів ЗВО, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

338.48-6(075.8)М 18 Мальська, Марта Пилипівна. Медичний туризм: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2020. - 128 с. : рис. - Бібліогр.: с. 124-127 (70 назв). - ISBN 978-617-673-810-7У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально дослiджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурнофункціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивноï медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні.Для фахівців галузі медицини та туризму закладів вищої освіти.

338.486(075.8)Т 48 Ткаченко, Оксана Володимирівна. Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Ткаченко, З. П. Зелінська ; Держ. проф. навч. закл. "Регіон. центр проф. освіти ресторан.-готел., комунал. госп-ва, торгівлі та дизайну". - Харків : Світ Книг, 2020. - 201 с. - Бібліогр.: с. 199-200 (19 назв). - ISBN 978-966-2678-65-9У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професій ній діяльності. Розв'язані питання, пов'язані з розкриттям психологічних механізмів ефективного професійного і ділового спілкування у сфері туризму.Рекомендовано для учнів ПТНЗ, студентів ЗВО, коледжів усіх форм навчання, а також всіх, хто цікавиться психологічно-етичними питаннями в сфері туристичного бізнесу.

338.48-44(1-22)(075.8)Р 90 Рутинський, М. Й. Сільський туризм [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зiнько. - Київ : Знання, 2006. - 271 с. - Бібліогр.: с. 264-271У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку сільського туризму в Україні.Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усiх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

338.48-44(1-22)(075.8)Г 19 Гапоненко, Ганна Ігорівна. Сільський зелений туризм [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Гапоненко, А. Ю. Парфіненко, І. М. Шамара. - Суми : Унів. кн., 2019. - 178 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-680-905-9У навчальному посібнику узагальнено теоретичні та практичні здобут ки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов'язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, новітній світовий досвід з організації сільського зеленого туризму, чинне законодавство.Посібник орієнтовано на студентів туристичних спеціальностей, викладачів та науковців закладів вищої освіти. Видання буде корисним керівникам і спеціалістам підприємств агропромислового комплексу, менеджерам, підприємцям та власникам туристичних фірм.

338.487М 27 Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін [та ін.] ; за ред.: Г. Б. Муніна, О. О. Гаци. - Київ : Кондор, 2009. - 394 с. - Бібліогр.: с. 371-374. - ISBN 978-966-351-224-2У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. Розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обгрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, обгрунтовується необхідність використання сучасних ме тодів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблема ми формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.

502/504(075)Б 61 Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 149 с. - (Вища освiта в Укpаїні). - Бібліогр.: с. 143-148. - ISBN 978-966-418-217-8У навчальному посібнику викладено сутність, зміст і завдання рекреаційного природокористування, розглянуто класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх раціонального використання й охорони. Надається інформація про туризм як галузь рекреації і природні туристичні ресурси. Окремий розділ навчального посібника присвячений природним рекреаційним ресурсам Хмельницької області.

338.48-6О-73 Осінчук, Зиновій Петрович. З далеких мандрів повернувшись [Текст] / З. П. Осінчук. - Київ : Фенікс, 2017. - 144 с. : фот. - ISBN 978-966-136-484-3В книзі описано участь автора в діяльності Робочої групи по газу і Газового центру Європейської Економічної Комісії ООН, міжнародних газових і нафтових конгресах та виставках, роботі Міжнародного газового союзу, а також науково-технічному співробітництві з іноземними нафтогазовими компаніями та органі заціями. Подано враження автора від відвідання двох десятків зарубіжних країн чотирьох континентів.Розрахована на працівників нафтової і газової промисловості, істориків та студентів.

338.487М 90 Мунін, Георгій Благоєвич. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підруч. / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич ; під заг. ред. В. О. Лук'янова. - Київ : Кондор, 2011. - 430 с. - Бібліогр.: с. 425-429. - ISBN 978-966-351-305-8Даний підручник створений у зв'язку з підготовкою туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». Розглянуті теоретичні та методичні питання і принципи формування маркетингової діяльності в сфері туризму на основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення бізнесу. Проаналізована поведінка споживача та механізми розробки і прийняття рішень у туристичній сфері, доведена необхідність використання сучасних методів маркетингової стратегії.Призначений для студентів та аспірантів, науковців та спеціалістів, що працюють в сфері управління, реклами, маркетингу, франчайзингу, консалтингу та iнвестицій в туристичній галузі.

338.483(042.3)К 55 Кобченко, Юрій Федорович. Географія туризму [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та дистанц. форм навч. / Ю. Ф. Кобченко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 102 с. : рис. - Бібліогр.: с. 97-102Видання містить конспект лекцій, рекомендовану наукову та навчальну літературу, допоміжні ресурси інтернету. Розраховано на студентів ЗВО напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання.

338.48(02.064)Ф 42 Феномен туризму: розмаїття сенсів [Текст] : монографія / О. О. Артеменко [та ін.] ; за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Харків : Стильна типографія, 2019. - 252 с. - Бібліогр.: с. 234-248. - ISBN978-617-7602-62-9Присвячена туризму як специфічній сфері життєдіяльності та соціокультурної практики сучасної людини. Автори досліджують філософсько-культурологічні та соціально-економічні аспекти туризму, які пов’язані з виникненням нових сенсів зазначеного феномену. Зазначається, що феномен туризму набуває нової конфігурації, у результаті відбуваються модифікації як моделей туризму, так і методології дослідження. Розглядається гуманітарна складова, питання економічної теорії та практики в галузі туризму. Аналіз цих проблем окреслює перспективні напрями спеціалізованого туризму, що представлені у контексті нової взаємодії «суспільство – туризм – людина».

338.486.41(477.7)(02.064)М 74 Моісєєва, Наталія Іванівна. Інноваційний розвиток туристичної сфери регіону: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Н. І. Моісєєва ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2018. - 384 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-334 (429 назв). -ISBN978-617-7421-35-0Досліджується широке коло питань інноваційного розвитку туристичної сфери регіону. Обґрунтовано методологічні та методичні засади і розроблено практичні рекомендації щодо вирішення важливої наукової і практичної проблеми з формування інноваційності сфери Причорноморського регіону в умовах сталого розвитку, як стратегічної онови соціально-економічного розвитку регіонів України. Розроблено маркетинговий механізм як базовий елемент управління інноваційністю туристичної сфери регіону в умовах сталого розвитку, за допомогою якого забезпечується досягнення цілей і вирішення поставлених завдань стратегії інноваційного розвитку туризму та курортів.Стане в нагоді студентам ЗВО, науковцям, викладачам, аспірантам, фахівцям та власникам різних сфер бізнесу, пересічним громадянам, які цікавляться інноваційним розвитком туристичної сфери регіону.

338.48(038)Т 87 Туризмознавство [Текст] : темат. словник / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад.: Ю. Ф. Кобченко, Н. І. Моісєєва. - Харків : ХНТУСГ, 2019. - 139 с.Словник включає понад п’ятсот термінів та словосполучень, найбільш уживаних у галузі туризму. Він має навчально-методичну спрямованість, про що свідчить його структура. Тезаурус складається з десяти глав, які висвітлюють основні розділи туризмознавства. Розраховано на спеціалістів у галузі туризмознавства, фахівців суміжних наук, а також на студентів ЗВО.

338.48(091)(072)І-90 Історія туризму [Текст] : метод. вказ. проведення семінар. занять для студ. ден. та дистанц. форм навч. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка ; авт.-уклад. І. В. Скубій. - Харків : ХНТУСГ, 2018. - 11 с.Включають опис навчальної дисципліни, методи оцінювання та розподіл білів, шкалу оцінювання, загальні методичні поради щодо самостійного опрацювання тем, рекомендовану наукову та навчальну літературу, питання для самоконтролю. Розрахована на студентів ЗВО.