Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

L'IES ALBUHAIRA ALREPTE UIB,JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE,OBJECTIU DEL REPTE,Recaudar fons per l'associació YES WITH CANCER, per tal de crear Unitats Intrahospitalaries d'Activitat Física i Esport per pacients oncològics,LES PROVES,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,Aconseguir superar el repte per a poder col·laborar amb YES WITH CANCER!!!,COM HO PODEM FER ?,Anirem sumant Km de forma cooperativa amb diferents activitats físiques que es realitzaran a classe i de forma autònoma fora de classe!!!,HO ACONSEGUIREM ?,COM HO PODEM FER ?,Cada activitat física tindrà una suma concreta de KM, que s'explicarà a un document que tindreu al Google Classroom,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,Si ho aconseguim es realitzarà una donació a l'associació !,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,A més, cada alumne podrà aconseguir una pulsera corporativa!!!,QUÈ ÉS EL REPTE UTIB?,OBJECTIUS,COMPETÈNCIES,ESTÀNDARDS D'APRENENTATGE,1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, els riscs i les contradiccions que l’activitat física té per a la salut individual i la col·lectiva i per al desenvolupament personal i la qualitat de vida mitjançant la pràctica habitual i sistemàtica d’activitats físiques.2. Dissenyar i dur a terme tasques de les diferents capacitats físiques adreçades a millorar la salut mitjançant un tractament diferenciat de les diverses capacitats implicades.3. Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, de feina en equip i d’esportivitat a l’hora de participar en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.,APRENDRE A APRENDRE,COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES,SENTIT D'INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR,- Relaciona les adaptacions orgàniques amb l’activitat física sistemàtica i amb la salut i els riscs i contraindicacions de la pràctica esportiva.- Identifica les característiques que han de tenir les activitats físiques per ser considerades saludables i adopta una actitud crítica davant les pràctiques que tenen efectes negatius per a la salut.- Participa activament en la millora de les capacitats físiques bàsiques des d’un enfocament saludable i utilitzant els mètodes bàsics per desenvolupar-les.- Analitza la importància de la pràctica habitual d’activitat física per millorar la pròpia condició física i relaciona l’efecte d’aquesta pràctica amb la millora de la qualitat de vida.,COM HO PODEM FER ?,Us heu de crear un compte a l'aplicació STRAVA,COM HO PODEM FER ?,Us heu d'unir al grupIES ALBUHAIRA REPTE UTIB,COM HO PODEM FER ?,Aneu penjant els vostres sentrenaments al grup i d'aquesta manera anirem sumant km!!!,QUÈ HEM DE FER NOSALTRES ?,En total hem de recórrer5800KM,COM HO PODEM FER ?,A l'aplicació STRAVA, heu d'emprar les activitats:- CORRER (Encara que només caminem)-BICLIETA,L'IES ALBUHAIRA AL REPTE UTIB