Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

מדריך ליצירת מחוון

לפניכם מדריך לכתיבת מחוון צעד אחד צעד

השתמשו במדריך זה לצורך כתיבת המחוון למשימה התלקיטית שלכם

ממטרות ויעדים - למדדים וקריטריונים

בדוגמה שלנו נשתמש במחוון להערכת מצגת

לחצו על החצים למעבר בין השקפים

לפניכם מחוון מלא שפותח לצורך הערכת מצגת - נעבור כעת על הכנתו שלב אחר שלב

ראשית נכין טבלה בה הטור הראשון כולל את הממדים לניתוח הביצוע והערכתו

ערכו את רשימת המימדים החשובים בתהליך ביצוע המשימה ובתוצר הסופיהיעזרו במטרות שהגדרתם למשימה

הוסיפו לכל מימד ניקוד כשכל ממדי ההערכה יכללו 100 נקודות בסך הכל

הוסיפו לטבלה שלכם עמודה של קריטריוניםעל פיהם תנתחו את הביצועים ותעריכו אותם

פרטו בכל מימד את הקריטריונים להערכה

עבור כל קריטריון הוסיפו חלוקת ניקודכל הקריטריונים של ממד מסוים צריכים להכיל את הניקוד המקסימלי של אותו ממד

רמות ביצוע: מתארות את איכות הביצוע וקובעות את דירוגו בקריטריון נתון

הוסיפו לטבלה שלכם עמודת רמות ביצוע וחלקו את עמודת הביצוע לשלושה טורים

הטורים ברמות הביצוע יהיו בהתאם לעמידה בקריטריונים שהוצבו לכל ממד

בניסוח הקריטריונים ורמות הביצוע השתמשו במילים ברורות ולא מעורפלותהשתמשו במשפטים המתארים מאפיינים ורכיבים של המשימה

ארגנו את הקריטריונים לפי סדר הנובע מתהליך ביצוע המשימהקיבעו ניקוד לכל מימד, קריטריון ורמת הביצוע כך שכל התהליך יהיה ברור ומחושב