Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ALICE'S WONDERLAND BOOK REGISTRY

Presentation

ENGLISH IRREGULAR VERBS

Presentation

LET'S DREAM OF A SAFE ENVIRONMENT

Presentation

GROWTH MINDSET

Presentation

CORONAVIRUS & TIPS FOR A BETTER AND HEALTHY LIFE

Presentation

Transcript

רמות ביצוע: מתארות את איכות הביצוע וקובעות את דירוגו בקריטריון נתון,מדריך ליצירת מחוון,לפניכם מדריך לכתיבת מחוון צעד אחד צעד,השתמשו במדריך זה לצורך כתיבת המחוון למשימה התלקיטית שלכם,ראשית נכין טבלה בה הטור הראשון כולל את הממדים לניתוח הביצוע והערכתו,ערכו את רשימת המימדים החשובים בתהליך ביצוע המשימה ובתוצר הסופיהיעזרו במטרות שהגדרתם למשימה,הוסיפו לכל מימד ניקוד כשכל ממדי ההערכה יכללו 100 נקודות בסך הכל,הוסיפו לטבלה שלכם עמודה של קריטריוניםעל פיהם תנתחו את הביצועים ותעריכו אותם,פרטו בכל מימד את הקריטריונים להערכה,עבור כל קריטריון הוסיפו חלוקת ניקודכל הקריטריונים של ממד מסוים צריכים להכיל את הניקוד המקסימלי של אותו ממד, הוסיפו לטבלה שלכם עמודת רמות ביצוע וחלקו את עמודת הביצוע לשלושה טורים,הטורים ברמות הביצוע יהיו בהתאם לעמידה בקריטריונים שהוצבו לכל ממד,בניסוח הקריטריונים ורמות הביצוע השתמשו במילים ברורות ולא מעורפלותהשתמשו במשפטים המתארים מאפיינים ורכיבים של המשימה,ממטרות ויעדים - למדדים וקריטריונים,בדוגמה שלנו נשתמש במחוון להערכת מצגת, , ,ארגנו את הקריטריונים לפי סדר הנובע מתהליך ביצוע המשימהקיבעו ניקוד לכל מימד, קריטריון ורמת הביצוע כך שכל התהליך יהיה ברור ומחושב, , ,לפניכם מחוון מלא שפותח לצורך הערכת מצגת - נעבור כעת על הכנתו שלב אחר שלב,לחצו על החצים למעבר בין השקפים