Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

TRANSVERSALS,COMPETÈNCIES,Competència Digital,Competència Personal i Social,Scratch,TECNOLOGIA,ANGLÈS,Hardware,Competència 1,Competència 2,CASTELLÀ,EDUCACIÓ FÍSICA,MATEMÀTIQUES,Wevideo,Review,Classroom,No assoleix,CATALÀ,MÚSICA,SOCIALS,PLE,Competència 7,Contingut Clau 4,Avaluació,Assoleix,TUTORIA,COMPETÈNCIA DIGITAL,CIÈNCIES,Software,Contingut Clau 12,Competència 3,Competència 4,Competència 2,COM AVALUAR-LA?,4,Competència 1,Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge,COMPETÈNCIA 2,.,Estratègies per avaluar-la:,Autoavaluació del procés d'aprenentatge.PortafoliKPSI: Qüestionari de coneixements previs i al finalEsquemesDiana d'avaluacióRúbricaAplicacions de recollida de resultats: Plickers, Kahoot, Socrative.,Objectiu:,Competència Social i Personal,Transformar la informació en coneixements.,2,COM AVALUAR-LA?,QUINES MATÈRIES LES AVALUA?,3,INSTRUMENTSD'AVALUACIÓ,1,COMPETÈNCIA 3,.,Estratègies per avaluar-la:,Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l’aprenentatgeal llarg de la vida,Rúbrica de coavaluació de grup ( càrrecs, funcions, temporització de tasques, etc)Diari de grup (acords presos, tasques realitzades, etc)Portafoli de grupDiana d'avaluació,.,COMPETÈNCIA 4,Adquirir actituds i hàbits socialsInterectuar de manera oberta, adequada i efectiva amb altres persones.,Objectiu:,Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable,Objectiu:,Particpar de manera continuada en les activitats realitzades en el centre.,Observació directa,Estratègies per avaluar-la:,COMPETÈNCIA 1,.,Estratègies per avaluar-la:,Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal,Objectiu:,Diari de les emocions.Debats amb diferents rols.Interpretacions, actuacions o exposicions amb públic.Entrevistes personals amb l'alumne.,Reconèixer e les pròpies característiques físiques, cognitives i emocionals.Saber superar situacions de dificultat personal,Diana,+,+,Portafoli,Rúbrica,+,Diari,KPSI,INSTRUMENTS,+,+,T. RECERCA 4t