Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3 FASENMODEL

SUCH FUN - ATO-SCHOLENKRING

Vroeg Vreemde Talenonderwijs en Wereldburgerschap

Loremipsum.com

Ato-leerlingen zijn de wereldburgers van morgen

Crucialestandaard

Basis standaard

Ambitie standaard

Professio-nalisering team

Professionalisering team De eigen vaardigheid van de leerkracht, een doorlopende leerlijn (door Such Fun zorgvuldig uitgewerkt en terug te vinden in de overviews in Teams) en het gebruik van doeltaal is voertaal (dus lessen geheel in het Engels) zijn voorwaarden zijn voor succes in het vreemde taal-leren van leerlingen. Jaarlijks zijn er op de Such Fun scholen uit de basis- en ambitiestandaard twee momenten in de teamvergadering waar Engels en werelburgerschap op de agenda staan en er gewerkt wordt aan eigen vaardigheid, didactiek en integratie van Engels en wereldburgerschap in het curriculum. Als vaardigheidsniveau voor de leerkracht wordt B2 niveau aangeraden* leerkrachten krijgen door subsidiëring van Erasmus+ mogelijkheid zich bij te scholen in het buitenland en te job-shadowen bij collega’s op buitenlandse scholen. Het zou goed zijn om daarnaast gelegenheid te bieden om via online cursussen of Cambridge en didactiek cursussen de eigen vaardigheid te verbeteren. *http://www.erk.nl/docent/ Tests die je kunt doen op de verschillende vaardigheidsniveau van het Europees Referentiekader vind je hier: https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php. Nascholing in buitenland Voor collega's van ATO-scholen die in de basis- en ambitiestandaard zitten is er de gelegenheid om in de vakantie op nascholing, job-shadowing of een teaching practice te gaan naar het buitenlandDaarvoor is een zogenoemde Erasmus+KA 1 accreditatie voor de ATO-scholen aangevraagd. Collega's die in de zomers, herfstvakanties, meivakanties van 2023-2027 een van deze professionaliseringsactiviteiten zouden willen inplannen kunnen contact opnemen met yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl Nascholing op de ATO Collega's in de cruciale, basis- of ambitiefase kunnen zich opgeven voor een scholing ter verbetering van de eigen vaardigheid en vakdidactiek die in binnen de ATO-academie gegeven zouden kunnen worden. Functiedifferentiatie Elke ATO-school heeft een VVTO coördinator die deelneemt aan het VVTO leernetwerk. Er is mogelijkheid de opleiding tot VVTO-specialist te volgen (bv op de Hogeschool Utrecht) en specialisten VVTO kunnen zich opgeven voor de accreditatieprocedure voor leerkracht specialist bij ATO-scholenkring. Momenteel kent ATO scholenkring 2 leerkrachten-specialisten Engels en 1 Bovenschools Specialist Engels. Er zijn twee vakleerkrachten Engels bij het programma betrokken voor in totaal 0,8 fte. Ook zij volgden beiden de post HBO opleiding tot Specialist VVTO, evenals het gros van de leernetwerk collega's.

Lessen en extra hands

Naast lessen voor de hele groep zijn er ook extra hands activities met kleine groepjes leerlingen. Die staan in de lesplannen benoemd.Die kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld eTwinning projecten of om Engelse presentaties voor de klas voor te bereiden, maar ook voor creatieve verwerkingen van de Engelse les of door CLIL lessen aan de hele les te geven (handvaardigheid of tekenen).

Studenten en vakleerkrachen

Such Fun bestaat uit full time LC leerkracht en coördinator Yvonne Scherphof, LA vakleerkrachten Simone in 't Veld (0,4 fte) en Louise Bevan (0,4 fte) en wisselende studenten van verschillende universiteiten en HBO's uit Engeland, Spanje, België en Nederland. Daarnaast is Angelique van Son (0,6fte) op KC De Hoven aangesteld voor Engels met Such Fun en Marleen van der Maas (0,2 fte) op LW Beekman.

eTwinningErasmus+

Engels en wereldburgerschap In het koersplan van ATO-scholenkring voor 2019-2023 is een duidelijke rol weggelegd voor Engels en internationalisering/wereldburgerschap als onderdeel van het tweede speerpunt: zorgen voor jezelf en de wereld om je heen. Aan de hand daarvan zijn er drie Such Fun standaarden ontworpen die in onderstaand document toegelicht zullen worden: de cruciale standaard, basisstandaard en de ambitie standaard. eTwinningeTwinning is een online gratis programma waar leerlingen samen kunnen werken met leeftijdgenoten in het buitenland. De afgelopen jaren ontwikkelde Such Fun voor ATO-scholen succesvolle eTwinning projecten zoals We are art (KC De Groote Wielen), Children in WW2 (Bs Noorderlicht) en Playing ever after (KC Caleidoscoop). De projecten ontvingen nationale en internationale kwaliteitslabels en integreerden Engels en wereldburgerschap in het curriculum. Kijk op www.suchfun.nl en met name op www.facebook.nl/suchfunenglish of www.twitter.com/suchfunDB voor veel inspirerende voorbeelden van deze projecten.Erasmus +partnerschap Op KC Caleidoscoop liep van 2017-2019 in de onderbouw een bijzonder partnerschap met een Finse, Sloveense en Portugese partnerschool getiteld Playing ever After. Doel was het verbeteren van Engels van kleuters door stimuleren van Engels in vrij spel. Meer informatie op: https://playingeverafterblog.wordpress.com/

VVTO leernetwerk

Ato-Scholenkring in Den Bosch heeft een eigen VVTO-leernetwerk, waar coördinatoren Engels van de verschillende basisscholen drie keer per jaar samen komen om te werken aan implementatie van Engels en wereldburgerschap in hun schoolomgeving.

CLIL

Jeroen van Hilten (JBC) tijdens een van de VVTO leernetwerkbijeenkomsten CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en gaat over het integreren van Engels in andere vakken oftewel het geven van andere vakinhouden van het Engels.CLIL komt terug in eTwinning projecten, op scholen waar sommige leerkrachten gym en handvaardigheid in het Engels geven en in menig Such Fun thema.

Cruciale standaard (EIBO) Engels In het BasisOnderwijsOnder dit niveau valt Engels in het basisonderwijs oftewel Engels vanaf groep 7 door de eigen groepsleerkrachten.

 1. Abonnement op de Such Fun methodiek via Teams of andere methode
 2. Deelname aan het VVTO-leernetwerk
 3. Mogelijkheid aanvragen subsidie scholing van leerkrachten middels deelname aan Erasmus+ gesubsidieerde cursussen in Engeland of ander Engelstalig land.
 4. Leerkrachten die geïnteresseerd zijn kunnen als pilot zelf Engels geven met de materialen vanaf groep
Voorwaarden:
 1. In groep 7/8 wordt 45 minuten Engels per week gegeven (landelijk verplicht),Oriënteren op een coördinator die mogelijk aansluit op het netwerk
 2. Draagvlak van het team
 3. Aansluiten bij een mentorschool, een Such Fun school die al een aantal jaren met Engels bezig is en kan meedenken/kan inspireren.
 4. Ruimte in vergaderrooster voor Engels en wereldburgerschap
Knelpunten en signalen worden vroegtijdig gemeld bij Such Fun of coördinator Engels

Basis standaard (VVTO)

 1. Lessenpakket/TEAMS Such Fun
 2. Such Fun begeleiding en coördinatie studenten, leerkrachten en directie
 3. Lessen worden zoveel mogelijk gegeven door native speakers of vakleerkrachten, in co-teaching met groepsleerkracht
 4. Engels gaat altijd door. Bij ziekte of verhindering van Such Funner verzorgt leerkracht zelf de Such Fun les. Dat geldt ook voor perioden dat er onvoldoende Such Funners zijn om alle scholen te bedienen..
 5. Er wordt een groeimodel opgesteld waarbij steeds meer lessen ook door leerkrachten zelf gegeven worden.
 6. Daarnaast extra hands activities door native speakers waar mogelijk
 7. Time for Tea of welke vorm van inplannen Engels in jaarrooster dan ook. Kan op professionalisering en inhoud zijn.
 8. Deelname aan leernetwerk VVTO
 9. Toneelstuk onderbouw
 10. Taaldorp bovenbouw
 11. Deelname aan Erasmus+ gesubsidieerde cursussen in Engeland of ander Engelstalig land
Voorwaarden:
 • In elke groep wordt een uur per week in het Engels les gegeven.
 • De school stelt een coördinator Engels aan en indien mogelijk een werkgroep Engels.
 • Engels is opgenomen in het jaarplan/beleid van de school
 • 10% leerkrachten gaat op nascholing naar Engeland/Engelstalig land via Erasmus+ KA 1 subsidie.
 • 25% commiteert zich aan een half uur per week herhalen van de activiteiten van de Engelse lessen of zelf geven van Engelse lessen
 • Op de website staat kopje Engels met informatie over Engels en internationalisering/wereldburgerschap op de school
 • Zichtbaarheid van Engels in de klassen en door de school
 • Knelpunten en signalen worden vroegtijdig gemeld bij Such Fun of coördinator Engels

Ambitie standaard A met eTwinning en CLIL

 1. Lessen volgens Such Fun methodiek via Teams.
 2. Such Fun biedt begeleiding en coördinatie studenten, leerkrachten en directie
 3. Lessen worden al zoveel mogelijk gegeven door de zich committerende groepsleerkrachten en alleen waar dat nog niet gaat is er student beschikbaar voor co-teaching.
 4. Ruimte voor audit/ shadowen van de leerkrachten door native speakers en door coördinator Engels van de school
 5. Naast deze lessen geven leerkrachten zelf minimaal 30 minuten per week les in het Engels (coaching door coördinator Engels van de school in samenwerking met Such Fun). Dat hoeft geen Engelse les te zijn, het kan ook CLIL (Content and Language Integrated Learning) zijn (vakinhouden zoals gym of zaakvakken in het Engels of creatieve vakken bijvoorbeeld in eTwinning vorm, met taaldoelen en vakdoelen).
 6. Daarnaast CLIL-gerichte extra hands activities door native speakers, bv aansluiting bij 4x wijzer/IPC/andere thema’s en/of eTwinning
 7. Time for Tea of andere vergadermomenten/scholing/conferenties op het gebied van Engels ingepland in jaarplan/agenda
 8. Deelname aan leernetwerk VVTO
 9. Toneelstuk onderbouw
 10. Taaldorp bovenbouw
 11. Afscheidsmusical deels in het Engels mbv Such Fun team (herschrijven teksten of toevoegen extra scenes en liedjes)
 12. Op school loopt minimaal een internationaliseringsproject (een eTwinning project, een internationaal schoolbreed thema/thema in het Engels). Het verdient de voorkeur om zowel in onderbouw als in bovenbouw een dergelijk project te laten lopen.
Voorwaarden:
 • In elke groep wordt meer dan 1 uur per week les in het Engels gegeven. (Bij 3 uur wordt de school een 15% VVTO school, dit is mogelijk en gekeken wordt naar mogelijkheden tot 50% wettelijk toe te staan).
 • Engels is opgenomen in het jaarplan/beleid van de school
 • De school is mentorschool voor een beginnende school
 • De school stelt een coördinator Engels aan en indien mogelijk een werkgroep Engels.
 • Een van de onderzoeksvragen op de school wordt aan Engels/internationalisering/CLIL gewijd.
 • 30% van de leerkrachten gaat op nascholing naar Engeland of behaalt Cambridge certificaat B2 of hoger
 • 50% van de leerkrachten committeert zich aan het zelf geven van minimaal 1 uur Engels per week
 • Op de website staat kopje Engels met informatie over Engels en internationalisering/wereldburgerschap op de school
 • Zichtbaarheid van Engels in de klassen en door de school
 • Knelpunten en signalen worden vroegtijdig gemeld bij Such Fun of coördinator Engels
Ambitiestandaard B met schoolpartnerschap Erasmus+, CLIL en thema’s in het Engels
 1. Lessenpakket/TEAMS Such Fun
 2. Such Fun biedt begeleiding en coördinatie studenten, leerkrachten en directie
 3. Alle lessen worden gegeven door de zich committerende groepsleerkrachten (eventueel klassendoorbrekend dus in circuitvorm).
 4. Ruimte voor audit/shadowen groepsleerkracht door native speaker, collega of coördinator
 5. Bij internationale projecten worden waar mogelijk studenten ingezet om te ondersteunen.
 6. Zich committerende leerkrachten geven zelf minimaal 60 minuten per week les in het Engels (coaching door coördinator Engels van de school in samenwerking met Such Fun).Dat hoeft geen Engelse les te zijn, het kan ook CLIL[1] zijn (vakinhouden zoals gym of zaakvakken in het Engels)
 7. Per klas worden minimaal twee thema’s van onderbouw tot bovenbouw (voor zaakvakken) per jaar in het Engels voorbereid en gegeven.
 8. Daarnaast CLIL-gerichte extra hands activities door native speakers, bv aansluiting bij 4x wijzer/IPC/eTwinning
 9. Time for Tea of andere vergadermomenten/scholing/conferenties op het gebied van Engels ingepland in rooster
 10. Deelname aan leernetwerk VVTO
 11. Aantal collega’s gaat mee op CLIL job-shadowing/ studiereis naar Spanje, of ander land met tweetalig primair onderwijs.
 12. Toneelstuk onderbouw
 13. Taaldorp bovenbouw
 14. Afscheidsmusical deels in het Engels mbv Such Fun team (herschrijven teksten of toevoegen extra scenes en liedjes) -optioneel
 15. Op school lopen meerdere internationaliseringsprojecten (bv Erasmus+ en daarnaast minimaal een eTwinning project in andere bouw, meerdere internationaal schoolbrede thema’s (in het Engels) ofwel een overkoepelend Erasmus+ partnerschap met een aantal buitenlandse scholen)
 16. Ondersteuning aanvraag Erasmus+ subsidie door Such Fun
 17. Bijdrage aan doorlopende leerlijn po-vo
Voorwaarden:
 • Op school wordt 2 tot 3 uur per week les in het Engels gegeven.
 • De leerkrachten werken intensief samen met leerkrachten in partnerlanden aan projecten en implementatie wereldburgerschap en Engels in curriculum
 • De school is mentor school voor een beginnende school
 • De school stelt een coördinator Engels aan en indien mogelijk een werkgroep Engels.
 • Een van de onderzoeksvragen op de school wordt aan Engels/internationalisering/CLIL gewijd.
 • 50% van leerkrachten gaat op nascholing naar Engeland, gaat mee op uitwisseling naar partnerlanden of behaalt Cambridge certificaat
 • 75% van de leerkrachten committeert zich aan het zelf geven van minimaal 1,5 uur les in het Engels per week
 • Op de website staat kopje Engels met informatie over Engels, internationalisering en wereldburgerschap op de school
 • Zichtbaarheid van Engels in de klassen en door de school
 • CLIL/Vakintegratie is zichtbaar in curriculum
 • Knelpunten en signalen worden vroegtijdig gemeld bij Such Fun of coördinator Engels
[1] CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, het geven van vakinhouden in het Engels

Professionalisering team De eigen vaardigheid van de leerkracht, een doorlopende leerlijn (door Such Fun zorgvuldig uitgewerkt en terug te vinden in de overviews in Dropbox) en het gebruik van doeltaal is voertaal (dus lessen geheel in het Engels) zijn voorwaarden zijn voor succes in het vreemde taalleren van leerlingen. Als vaardigheidsniveau voor de leerkracht wordt B2 niveau aangeraden* leerkrachten krijgen door subsidiëring van Erasmus+ mogelijkheid zich bij te scholen in het buitenland en te job-shadowen bij collega’s op buitenlandse scholen. Het zou goed zijn om daarnaast gelegenheid te bieden om via online cursussen of Cambridge en didactiek cursussen de eigen vaardigheid te verbeteren. *http://www.erk.nl/docent/ Tests die je kunt doen op de verschillende vaardigheidsniveau van het Europees Referentiekader vind je hier: https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php. Nascholing in UK Voor collega's van ATO-scholen die in de basis- en ambitiestandaard zitten is er de gelegenheid om in de vakantie op nascholing te gaan naar Engeland.Daarvoor is een zogenoemd Erasmus+KA 1 partnerschap aangevraagd. Collega's die in de zomers of herfstvakanties van 2019 of 2020 of in de meivakantie van 2020 op nascholing willen kunnen contact opnemen met yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl Nascholing op de ATO Collega's in de cruciale, basis- of ambitiefase kunnen zich opgeven voor een scholing ter verbetering van de eigen vaardigheid en vakdidactiek die in 2020 op het stafbureau gegeven zal worden. Jobshadowing Portugal, Spanje of Denemarken Voor de 2019-2020 en 2020-2021 zijn er tevens twee job-shadowing bezoeken aangevraagd. Een zal staan in het teken van CLIL (Content and Language Integrated Learning) en zal plaatsvinden in Portugal of Spanje een zal in het teken staan van Move and Learn en zal plaatsvinden in Denemarken. Er is maar voor een heel kleine groep mensen een beurs aangevraagd. Raadpleeg bij belangstelling yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl

Naast lessen voor de hele groep zijn er ook extra hands activities met kleine groepjes leerlingen.Die kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld eTwinning projecten of om Engelse presentaties voor de klas voor te bereiden, maar ook voor creatieve verwerkingen van de Engelse les of door CLIL lessen aan de hele les te geven (handvaardigheid, gym of tekenen bv).

Such Fun bestaat uit full time LC leerkracht en coördinator Yvonne Scherphof, LA vakleerkrachten Simone in 't Veld (0,8 fte) en Louise Bevan (0,4 fte) en wisselende studenten van verschillende universiteiten en HBO's uit Engeland, Spanje, België en Nederland. Daarnaast is Angelique van Son (0,6fte) op KC De Hoven aangesteld voor Engels met Such Fun, doet Dana Bouwens naast haar zijinstroom-opleidingsplaats en -stage op De Groote Wielen daar als vrijwilliger de groep 3/4 lessen en geeft Monique Teulings op Bs De Schalm de Such Fun lessen in de onderbouw.

Engels en wereldburgerschap In het koersplan van ATO-scholenkring voor 2019-2023 is een duidelijke rol weggelegd voor Engels en internationalisering/wereldburgerschap als onderdeel van het tweede speerpunt: zorgen voor jezelf en de wereld om je heen. Aan de hand daarvan zijn er drie Such Fun standaarden ontworpen die in onderstaand document toegelicht zullen worden: de cruciale standaard, basisstandaard en de ambitie standaard. eTwinningeTwinning is een online gratis programma waar leerlingen samen kunnen werken met leeftijdgenoten in het buitenland. De afgelopen jaren ontwikkelde Such Fun voor ATO-scholen succesvolle eTwinning projecten zoals We are art (KC De Groote Wielen), Children in WW2 (Bs Noorderlicht) en Playing ever after (KC Caleidoscoop). De projecten ontvingen nationale en internationale kwaliteitslabels en integreerden Engels en wereldburgerschap in het curriculum. Kijk op www.suchfun.nl en met name op www.facebook.nl/suchfunenglish of www.twitter.com/suchfunDB voor veel inspirerende voorbeelden van deze projecten.Erasmus +partnerschap Op KC Caleidoscoop liep van 2017-2019 in de onderbouw een bijzonder partnerschap met een Finse, Sloveense en Portugese partnerschool getiteld Playing ever After. Doel was het verbeteren van Engels van kleuters door stimuleren van Engels in vrij spel. Meer informatie op: https://playingeverafterblog.wordpress.com/

Ato-Scholenkring in Den Bosch heeft een eigen VVTO-leernetwerk, waar coördinatoren Engels van de verschillende basisscholen drie keer per jaar samen komen om te werken aan implementatie van Engels en wereldburgerschap in hun schoolomgeving.

Professionalisering team De eigen vaardigheid van de leerkracht, een doorlopende leerlijn (door Such Fun zorgvuldig uitgewerkt en terug te vinden in de overviews in Dropbox) en het gebruik van doeltaal is voertaal (dus lessen geheel in het Engels) zijn voorwaarden zijn voor succes in het vreemde taalleren van leerlingen. Jaarlijks zijn er op de Such Fun scholen uit de basis- en ambitiestandaard twee Time for tea bijeenkomsten met het team waar wordt gewerkt aan eigen vaardigheid, didactiek en integratie van Engels in het curriculum. Als vaardigheidsniveau voor de leerkracht wordt B2 niveau aangeraden* leerkrachten krijgen door subsidiëring van Erasmus+ mogelijkheid zich bij te scholen in het buitenland en te job-shadowen bij collega’s op buitenlandse scholen. Het zou goed zijn om daarnaast gelegenheid te bieden om via online cursussen of Cambridge en didactiek cursussen de eigen vaardigheid te verbeteren. *http://www.erk.nl/docent/ Tests die je kunt doen op de verschillende vaardigheidsniveau van het Europees Referentiekader vind je hier: https://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php. Nascholing in UK Voor collega's van ATO-scholen die in de basis- en ambitiestandaard zitten is er de gelegenheid om in de vakantie op nascholing te gaan naar Engeland.Daarvoor is een zogenoemd Erasmus+KA 1 partnerschap aangevraagd. Collega's die in de zomers of herfstvakanties van 2019 of 2020 of in de meivakantie van 2020 op nascholing willen kunnen contact opnemen met yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl Nascholing op de ATO Collega's in de cruciale, basis- of ambitiefase kunnen zich opgeven voor een scholing ter verbetering van de eigen vaardigheid en vakdidactiek die in 2020 op het stafbureau gegeven zal worden. Jobshadowing Portugal, Spanje of Denemarken Voor de 2019-2020 en 2020-2021 zijn er tevens twee job-shadowing bezoeken aangevraagd. Een zal staan in het teken van CLIL (Content and Language Integrated Learning) en zal plaatsvinden in Portugal of Spanje een zal in het teken staan van Move and Learn en zal plaatsvinden in Denemarken. Er is maar voor een heel kleine groep mensen een beurs aangevraagd. Raadpleeg bij belangstelling yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl Functiedifferentiatie Elke ATO-school heeft een VVTO coördinator die deelneemt aan het VVTO leernetwerk. Er is mogelijkheid de opleiding tot VVTO-specialist te volgen (bv op de Hogeschool Utrecht) en specialisten VVTO kunnen zich opgeven voor de accreditatieprocedure voor LB leerkracht bij ATO-scholenkring. Momenteel kent ATO scholenkring 2 LB leerkrachten-specialist Engels en 1 LC leerkracht Bovenschools Specialist Engels. Er zijn twee vakleerkrachten Engels bij het programma betrokken voor in totaal 1,2 fte. Ook zij volgden beiden de post HBO opleiding tot Specialist VVTO.

Jaarlijks organiseert Such Fun een Escape Room voor al onze groep 7/8 leerlingen.Een taaldorp en waarbij leerlingen dialogen en geleerde vakinhoud van lessen samen met al het Engels wat ze al kennen inzetten om de code te kraken om uit de Escape room te ontsnappen.

Jaarlijks wordt er een groot toneelstuk voor elke groep 1-4 in de onderbouw opgevoerd.

Jaarlijks is er The voice of Such Fun tijdens de kinderboekenweek: een Engelse liedjeswedstrijd voor alle Such Fun scholen,

In onze Dropbox staan vele inspirerende en makkelijk voor te bereiden lesvoorbereidingen en materialen in het Engels. Daarin ook de links naar de prezi en gebruikte liedjes of filmpjes. Veel videos zijn speciaal gemaakt voor onze leerlingen.Groep 1-2, Where did reindeer go? (animals van het Erasmus+ Playing ever After project van KC Caleidoscoop) Groep 5-8 Classroom English Groep 3-4, My shirt is purple (clothes) Groep 5-8 Alphabet song

Wij werken nauw samen met verschillende universiteiten en hogescholen in Engeland en Nederland

Welke scholen zijn al aangehaakt? Bij de ATO maken de volgende scholen gebruik van de Such Fun methodiek Optie 1: Such Fun methodiek en trainees

 1. KC Caleidoscoop
 2. bs Noorderlicht
 3. KC De Hobbit
 4. LW Beekman
 5. KC De Groote Wielen
 6. KC De Terp.
Optie 2: Such Fun methodiek zonder trainees 7. KC De Hoven (Such Fun lessen gegeven door vakleerkracht) 8. KC De Sprong (Such Fun lessen gegeven door groepsleerkrachten zelf met ondersteuning van LC leerkracht) Optie 3 : VVTO anders 9. Meander (Engels vanaf groep 1 door groepsleerkrachten los van Such Fun) Optie 4: EIBO: (Engels in het basisonderwijs ) Engels vanaf groep 7, gegeven door groepsleerkrachten Alle overige Ato-scholen.[1] [1] Van Signum maken Troubadour en Westerbreedte gebruik van optie 1. Van Stroomm zet Koningslinde Such Funners in bij het aanbieden van Extra hands die passen in het IPC thema (de optie trainees zonder methodiek). Daarnaast is er een aantal scholen waarbij ofwel de groepsleerkrachten ofwel de vakleerkrachten de lessen van Such Fun gebruiken voor hun Engelse lessen zoals De Schalm (Vught) Mozaiek (Heeswijk-Dinther) Juliana van Stolbergschool (Waalwijk).

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en gaat over het integreren van Engels in andere vakken oftewel het geven van andere vakinhouden van het Engels.CLIL komt terug in Erasmus+ en eTwinning projecten, op scholen waar sommige leerkrachten gym en handvaardigheid in het Engels geven en in menig Such Fun thema.Het is een thema dat zeer regelmatig terugkomt in het VVTO leernetwerk van Ato-Scholenkring. J. van Hilten van JBC presenteert CLIL aan VVTO leernetwerk

Such Fun bestaat uit full time LC leerkracht en coördinator Yvonne Scherphof, LA vakleerkrachten Simone in 't Veld (0,8 fte) en Louise Bevan (0,4 fte) en wisselende studenten van verschillende universiteiten en HBO's uit Engeland, Spanje, België en Nederland.