Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

AUTOCONSUM

Detall del Reial Decret RD 244/2019 publicat al BOE el 6 d’abril

MODALITATS D'AUTOCONSUM

AutoconsumCol·lectiu

 • Classifica i defineix les diferents modalitats d'autoconsum
 • Defineix la figura de l'autoconsum col·lectiu
 • Defineix el concepte de instal·lació de producció pròxima
 • Implanta un mecanisme simplificat de compensació d'excedents
 • Redueix els tràmits administratius

Ambexcedents

Senseexcedents

Venda

Compensació

Diversos consumidors podran beneficiar-se de l'energia generada a una mateixa instal·lació i compartir les despeses de realitzar aquesta instal·lació.

Instal·lació de Producció Pròxima

Aquesta opció només serà possible en aquells casos en què es compleixi amb totes les condicions següents:

Les instal·lacions, tant individuals com compartides, poden estar ubicades en un lloc proper que tingui millor disposició per a realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Font: Elaboració pròpia

COMPENSACIÓ La comercialitzadora elèctrica compensarà en la nostra factura l'energia abocada a la xarxa. A aquesta modalitat s’hi podran acollir els habitatges i les indústries amb potències instal·lades inferiors a 100 kW.

VENDA Instal·lacions, en principi majors de 100 kW, en la qual els excentes seran bolcats a la xarxa però en règim de venda, no de compensació. Caldrà donar-se d'alta com a productor, pagar impost de generació i fer liquidacions trimestrals d'IVA.

CONDICIONS PER AUTOCONSUM COL·LECTIU

 • Podrà acollir-se a qualsevol modalitat d'autoconsum, però si l'autoconsum és a través de xarxa, necessàriament tindrà la consideració “d’autoconsum amb excedents”.
 • Totes les persones associades a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d'autoconsum.
 • En autoconsum col·lectiu amb venda d'excedents, el titular de la instal·lació tindrà la consideració de consumidor pel que fa als seus consums auxiliars.

CONDICIONS PER A LA COMPENSACIÓ

 • La font d'energia primària ha de ser d'origen renovable.
 • La potència total de les instal·lacions de producció associades no ha de ser superior a 100 kW.
 • Si resultés necessari realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, el consumidor ha de subscriure un únic contracte per al consum associat i per als consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora.
 • El consumidor i productor associats han de subscriure un contracte de compensació d'excedents d'autoconsum.
 • La instal·lació de producció no ha de tenir atorgat un règim retributiu addicional o específic.

Distància < 500 metres

Compartir els 14 primers dígits de la referència catastral

AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTS Aquestes instal·lacions necessitaran un equip antiabocament que garanteixi que no s'aboca res d'energia a la xarxa. La seva tramitació administrativa és mínima.

AUTOCONSUM AMB EXCEDENTS Són aquelles instal·lacions que en certs moments enviaran energia a la xarxa elèctrica, per exemple un habitatge o indústria sense activitat en hores centrals del dia.

Pertànyer al mateix centre de transformació de la xarxa de distribució