Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

AUTOCONSUM

Detall del Reial Decret RD 244/2019 publicat al BOE el 6 d’abril

MODALITATS D'AUTOCONSUM

AutoconsumCol·lectiu

Classifica i defineix les diferents modalitats d'autoconsumDefineix la figura de l'autoconsum col·lectiuDefineix el concepte de instal·lació de producció pròximaImplanta un mecanisme simplificat de compensació d'excedents Redueix els tràmits administratius

Ambexcedents

Senseexcedents

Venda

Compensació

Diversos consumidors podran beneficiar-se de l'energia generada a una mateixa instal·lació i compartir les despeses de realitzar aquesta instal·lació.

Instal·lació de Producció Pròxima

Aquesta opció només serà possible en aquells casos en què es compleixi amb totes les condicions següents:

Les instal·lacions, tant individuals com compartides, poden estar ubicades en un lloc proper que tingui millor disposició per a realitzar una instal·lació fotovoltaica.

Font: Elaboració pròpia

COMPENSACIÓLa comercialitzadora elèctrica compensarà en la nostra factura l'energia abocada a la xarxa. A aquesta modalitat s’hi podran acollir els habitatges i les indústries amb potències instal·lades inferiors a 100 kW.

CONDICIONS PER A LA COMPENSACIÓLa font d'energia primària ha de ser d'origen renovable.La potència total de les instal·lacions de producció associades no ha de ser superior a 100 kW.Si resultés necessari realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, el consumidor ha de subscriure un únic contracte per al consum associat i per als consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora.El consumidor i productor associats han de subscriure un contracte de compensació d'excedents d'autoconsum.La instal·lació de producció no ha de tenir atorgat un règim retributiu addicional o específic.

VENDAInstal·lacions, en principi majors de 100 kW, en la qual els excentes seran bolcats a la xarxa però en règim de venda, no de compensació. Caldrà donar-se d'alta com a productor, pagar impost de generació i fer liquidacions trimestrals d'IVA.

Pertànyer al mateix centre de transformació de la xarxa de distribució

CONDICIONS PER AUTOCONSUM COL·LECTIUPodrà acollir-se a qualsevol modalitat d'autoconsum, però si l'autoconsum és a través de xarxa, necessàriament tindrà la consideració “d’autoconsum amb excedents”.Totes les persones associades a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d'autoconsum.En autoconsum col·lectiu amb venda d'excedents, el titular de la instal·lació tindrà la consideració de consumidor pel que fa als seus consums auxiliars.

Compartir els 14 primers dígits de la referència catastral

Distància < 500 metres

AUTOCONSUM SENSE EXCEDENTSAquestes instal·lacions necessitaran un equip antiabocament que garanteixi que no s'aboca res d'energia a la xarxa. La seva tramitació administrativa és mínima.

AUTOCONSUM AMB EXCEDENTSSón aquelles instal·lacions que en certs moments enviaran energia a la xarxa elèctrica, per exemple un habitatge o indústria sense activitat en hores centrals del dia.