Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

זכויות האזרחים

?עד כמה אתה מכיר את זכויותיך

התחל

אפריל 2019

?אילו זכויות הם זכויות טבעיות

שאלה 1 מתוך 5

זכויות האדם והאזרח

זכות בחירה

זכות לחיות בשלום

זכות נתינה ביקורת על השלטון

תשובה לא נכונה

תשובה נכונה

תשובה לא נכונה

See new

זכות נתינה ביקורת על השלטון

זכות בחירה

זכות לחיות בשלום

?אילו זכויות הם זכויות טבעיות

:"הכרזת זכויות האדם" היא


הסכמה בין רוב מדינות העולם על הזכויות שיש לתת לכל אדם בכל מקום.

הזכויות שכל אדם מחליט שמגיעות לו


הזכויות שהמדינה נותנת לתושביה

שאלה2 מתוך 5

זכויות האדם והאזרח

See new

:"הכרזת זכויות האדם" היא


הסכמה בין רוב מדינות העולם על הזכויות שיש לתת לכל אדם בכל מקום.

הזכויות שכל אדם מחליט שמגיעות לו


הזכויות שהמדינה נותנת לתושביה

תשובה נכונה

תשובה לא נכונה

תשובה לא נכונה

שאלה 2 מתוך 5

זכויות האדם והאזרח

שאלה 3 מתוך 5

:סובלנות פירושה

לסבול כשמישהו מביע דעה שונה משלי


לוותר על דעתי ולא להשמיע אותה

להבין שלאנשים שונים יש דעות שונות והתנהגויות שונות

See new

שאלה3 מתוך 5

תשובה נכונה

תשובה לא נכונה

תשובה לא נכונה

להבין שלאנשים שונים יש דעות שונות והתנהגויות שונות


לוותר על דעתי ולא להשמיע אותה


לסבול כשמישהו מביע דעה שונה משלי


:סובלנות פירושה

זכויות האדם והאזרח

שאלה 4 מתוך 5

:דוגמה לזכות לשלמות הגוף היא

הזכות לשחק במגרש בלי לחשוש שהילדים הגדולים יציקו לי.

הזכות להחליט לעצמי מה אני רוצה לאכול.

הזכות לא לשחק כדורגל אם לא מתחשק לי.

See new

שאלה 4 מתוך 5

תשובה נכונה

תשובה לא נכונה

תשובה לא נכונה

:דוגמה לזכות לשלמות הגוף היא

הזכות לא לשחק כדורגל אם לא מתחשק לי.

הזכות לשחק במגרש בלי לחשוש שהילדים הגדולים יציקו לי.

הזכות להחליט לעצמי מה אני רוצה לאכול.

זכויות האדם והאזרח

שאלה 5 מתוך 5

-לי יש זכות להביע את דעתי, ולחברי יש חובה

להביע את דעתו.

להסכים עם מה שאני אומר

להקשיב מבלי להפריע לי.

See new

שאלה 5 מתוך 5

תשובה נכונה

תשובה לא נכונה

תשובה לא נכונה

-לי יש זכות להביע את דעתי, ולחברי יש חובה

להביע את דעתו.

להסכים עם מה שאני אומר

להקשיב מבלי להפריע לי.

תוצאות

Results

זכויות האדם והאזרח

Back

0 hits

1-2 hits

טוב מאוד! צריך עוד השקעה קטנה

3-4 hits

כל הכבוד! מצטיין האזרחות...

5 hits

אופס:( אתה צריך להכיר יותר את זכויותיך

טוב... נסה שנית