Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Servei d'atenció Educativa Domiciliària

SAED

SAED és el servei que ofereix la Conselleria d’Educació a l'alumnat que per prescripció facultativa ha de romandre al seu domicili per un període superior a 30 dies.

Què és el SAED?

De la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa SERVEI D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

De qui depèn?

Des de quan?

• Resolució de 27 d'abril de 2015 per la qual es reconeix a efectes administratius el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED)a les illes d'Eivissa i Formentera

Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de dia 27 d’abril de 2015 per la qual es reconeix a efectes administratius elServei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED) a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera

Alumnat d'ensenyament obligatori dels centres sostinguts amb fons públics.

Destinataris

1. Garantir la continuïtat del procéseducatiu de l'alumnat per evitarl’endarriment escolar.

Objectius

2. Garantir la coordinació amb el centre per assegurar la continuïtat del procés d’ aprenentatge.

Objectius

3. Facilitar la incorporació de l’alumnat al seu centre educatiu quan el seu estat de salut li ho permeti.

Objectius

El centre ha d’informar a la família de l’existència del servei.

Sol.licitar el servei

És voluntariLa família formularà la demanda a través del centre.

Sol.licitar el servei

Sol·licitudInforme mèdicAutorització per accedir al domicili.Signatura de compromís

Documentació

Trametre la documentació per fax: 971 176860 o@: saed@dgice.caib.es

Documentació

Atenem a les necessitats educatives específiques de l'alumnat.Donam una atenció individalitzada, respectant les seves condicions de salut.

Què fem i com ho fem...

Fem una reunió inicial amb el referent educatiu i la família.Establim una planificació de feina amb un horari d’intervenció i de coordinació amb el centre i família. Intervenim al domicili.

Que fem i com ho fem

Fem seguiments setmanals de les tasques programades per el centre.Ens coordinem amb el professorat del centre de procedència.Si el centre ho creu adient assistim a les juntes d’avaluació

Què fem i com ho fem

Creem un ambient de confiançaon es senten còmodes i escoltats. .

Què fem i com ho fem

Tramita la documentació relativa a la sol·licitud.Facilita programacions i les adaptacions.Es coordina amb la professional del SAED. Si cal, convida al SAED a l'avaluació.

El centre educatiu

Gràcies

Gràcies

Orientadors dels centres

Per la vostra col.laboració en la difusió del SAED

Gràcies

Gràcies

AL PROFESSORAT ambalumnat saed

per la vostra implicació

Gràcies

Gràcies

als companys de l'EAC

Gràcies

a tots i totes per donar a conèixer aquest servei.

Servei d'atenció Educativa Domiciliària

SAED