Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

El centre ha d’informar a la família de l’existència del servei. ,Sol.licitar el servei,Documentació,El centre educatiu,Sol·licitudInforme mèdicAutorització per accedir al domicili.Signatura de compromís,Sol.licitar el servei, És voluntariLa família formularà la demanda a través del centre.,Des de quan?,SAED és el servei que ofereix la Conselleria d’Educació a l'alumnat que per prescripció facultativa ha de romandre al seu domicili per un període superior a 30 dies. ,Gràcies ,Què és el SAED?,Que fem i com ho fem,Fem una reunió inicial amb el referent educatiu i la família.Establim una planificació de feina amb un horari d’intervenció i de coordinació amb el centre i família. Intervenim al domicili. ,Objectius,Destinataris,Alumnat d'ensenyament obligatori dels centres sostinguts amb fons públics.,• Resolució de 27 d'abril de 2015 per la qual es reconeix a efectes administratius el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED)a les illes d'Eivissa i Formentera,1. Garantir la continuïtat del procéseducatiu de l'alumnat per evitarl’endarriment escolar. ,,Tramita la documentació relativa a la sol·licitud.Facilita programacions i les adaptacions.Es coordina amb la professional del SAED. Si cal, convida al SAED a l'avaluació.,Fem seguiments setmanals de les tasques programades per el centre.Ens coordinem amb el professorat del centre de procedència.Si el centre ho creu adient assistim a les juntes d’avaluació,Què fem i com ho fem,SAED,Servei d'atenció Educativa Domiciliària,Documentació,Trametre la documentació per fax: 971 176860 o@: saed@dgice.caib.es,Atenem a les necessitats educatives específiques de l'alumnat.Donam una atenció individalitzada, respectant les seves condicions de salut.,Què fem i com ho fem..., De la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa SERVEI D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ,De qui depèn?,Creem un ambient de confiançaon es senten còmodes i escoltats. .,Què fem i com ho fem,Gràcies,Orientadors dels centres,,Per la vostra col.laboració en la difusió del SAED ,Gràcies,Gràcies,Gràcies,AL PROFESSORAT ambalumnat saed,per la vostra implicació ,Gràcies,als companys de l'EAC,Gràcies ,a tots i totes per donar a conèixer aquest servei.,SAED,Servei d'atenció Educativa Domiciliària,Objectius, 3. Facilitar la incorporació de l’alumnat al seu centre educatiu quan el seu estat de salut li ho permeti. ,2. Garantir la coordinació amb el centre per assegurar la continuïtat del procés d’ aprenentatge. ,Objectius