Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

BENVIDOS O IES FRANCISCO ASOREY

CIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS

Proba acceso(17 anos)

BACHARELATO2 CURSOS

CICLO MEDIO FP2 CURSOS

EDUCACIÓN PARA ADULTOS(ESA)

QUE PODO ESTUDAR NESTE CENTRO?

Proba libre obtención titulo(18 anos)

2

1

Finalizada a ESO, dúas situacións:

SEN TITULO ESO

BACHARELATO

BACHARELATO

1º BACHARELATO

MATERIAS

Lingua Castelá e Literatura I

Lingua Galega e Literatura I

1ª Lingua Estranxeira I (Inglés)

Filosofía

Educación Física

h/semana

3

3

3

3

2

2º BACHARELATO

MATERIAS

Lingua Castelá e Literatura II

Lingua Galega e Literatura II

1ª Lingua Estranxeira II (Inglés)

Historia de España

h/semana

3

3

3

3

Para calquera modalidade

BACHARELATO

CIENCIAS

ASIGNATURAS E ITINERARIOS

BACHARELATO

CIENCIAS

BACHARELATOCIENCIAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

ASIGNATURAS E ITINERARIOS

BACHARELATOHUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Bacharelato: humanidades e ciencias sociais

De luns a venres  8:45 - 14:25.Luns pola tarde  16:15 - 18:00.Clases de 50 minutos. 2 Recreos: 10:25 - 10:4512:25 - 12:45

HORARIOENBACHARELATO

8:45 - 9:35

9:35 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:35

11:35 – 12:25

12:25 – 12:45

12:45 - 13:35

13:35 – 14:25

 

16:15 – 17:05

17:05 – 17:55

LUNS

Física e Química

Anatomía Aplicada

RECREO 

Filosofía

Matemáticas I

RECREO

Bioloxía e Xeoloxía

Inglés I

 

L. Castelá I

L. Galega I

MARTES

Inglés I

L. Castelá I

Anatomía Aplicada

Matemáticas I

Técnicas de Laboratorio

Técnicas de Laboratorio

 

 

 

MÉRCORES

Relixión

Física e Química

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

L. Galega I

Anatomía Aplicada

 

 

 

XOVES

Inglés I

Matemáticas I

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

L. Galega

Filosofía

 

 

 

VENRES

L. Castelá I

Matemáticas I

Filosofía

Física e Química

Ed. Física

Ed. Física

 

 

 

Exemplo de horario dun alumno 1º bach

"

clic para mais información sobre bacharaleto

"

formación profesional

CICLOS MEDIOS

Instalaciónsdetelecomunicacións

CICLO MEDIO

Ciclo Medio: Instalacións de telecomunicacións

Que se aprende a facer?

Montar e manter instalacións de telecomunicacións e audiovisuais, instalacións de radio-comunicacións e instalacións domóticas, de acordo coa normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, de xeito que se asegure a súa funcio-nalidade e o respecto ambiental.

En que ámbitos se traballa?

En microempresas e en empresas pequenas e medianas, maioritariamente privadas, por conta propia ou allea, nas áreas de montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomu-nicación, instalacións de circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica, centrais telefónicas e infraestruturas de redes de voz e datos, sonorización e megafonía, instala-cións de radiocomunicacións, sistemas domóticos e equipamentos informáticos.

Que ocupacións se desempeñan?

Instalador circuito pechado TVInstalador seguridade electrónicaInstalador sistemas megafoníaInstalador sistemas domóticosInstalador equipamentos informáticos

Ciclo Medio: Instalacións de telecomunicacións

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

CICLO MEDIO

Realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, fi-nanceiro e fiscal. Atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas públicas e pri-vadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

Que se aprende a facer?

Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestión de persoal, auxiliar administrativo/a das administracións públicas, recepcionista, empregado/a de atención á clientela, empregado/a de tesouraría e empregado/a de medios de pagamento.

Que ocupacións se desempeñan?

En que postos de traballo?

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.

Que título se obtén?

En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamaño e do sector de actividade, nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administración e xestión das referidas empresas e institucións, e prestándolle atención á clientela e á cidadanía.

A que outros estudos se pode acceder?

Técnico en Xestión administrativa.

De luns a venres  8:45 - 14:25.Dúas tardes á semana  16:15 - 18:45.Clases de 50 minutos.2 Recreos: 10:25 - 10:4512:25 - 12:45

HORARIO

CICLOS MEDIOS

8:45 - 9:35

9:35 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:35

11:35 – 12:25

12:25 – 12:45

12:45 - 13:35

13:35 – 14:25

 

16:15 – 17:05

17:05 – 17:55

17:55 – 18:45

LUNS

Equipamentos Informáticos

Equipamentos Informáticos

 RECREO

Formación e Orientación Laboral

Electrónica

 RECREO

Electrónica

Electrónica

 

MARTES

Megafonía

Megafonía

 RECREO

Megafonía

Electrónica

 RECREO

Radiocomunicacións

Radiocomunicacións

 

 Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

MÉRCORES

Electrónica

Electrónica

 RECREO

Electrónica

Formación e Orientación Laboral

 RECREO

Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

 

 Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

Electrónica

Electrónica

 RECREO

Electrónica

Formación e Orientación Laboral

 RECREO

Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

 

Electrónica

Electrónica

 RECREO

Electrónica

Formación e Orientación Laboral

 RECREO

Instalacións Eléctricas Básicas

Instalacións Eléctricas Básicas

 

Electrónica

Electrónica

Electrónica

XOVES

Equipamentos Informáticos

Equipamentos Informáticos

 RECREO

Formación e Orientación Laboral

Instalacións Eléctricas Básicas

 RECREO

Radiocomunicacións

Radiocomunicacións

 

Electrónica

Electrónica

Electrónica

VENRES

Megafonía

Megafonía

 RECREO

Megafonía

Equipamentos Informáticos

 RECREO

Formación e Orientación Laboral

Instalacións Eléctricas Básicas

 

Exemplo de horario dun alumno de 1º ciclo medio de telecomunicacións

8:45 - 9:35

9:35 - 10:25

10:25 - 10:45

10:45 - 11:35

11:35 – 12:25

12:25 – 12:45

12:45 - 13:35

13:35 – 14:25

 

16:15 – 17:05

17:05 – 17:55

17:55 – 18:45

LUNS

Inglés

Inglés

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 RECREO

Técnica Contable

Técnica Contable

 

Compravenda

Compravenda

Compravenda

MARTES

Técnica Contable

Técnica Contable

 RECREO

Compravenda

Formación e Orientación Laboral

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 

Tesouraría

Tesouraría

Tesouraría

Compravenda

Inglés

 RECREO

Técnica Contable

Tesouraría

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 

Tesouraría

Tesouraría

Tesouraría

MÉRCORES

Compravenda

Inglés

 RECREO

Técnica Contable

Tesouraría

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 

XOVES

Formación e Orientación Laboral

Inglés

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 RECREO

Tesouraría

Tesouraría

 

VENRES

Formación e Orientación Laboral

Formación e Orientación Laboral

 RECREO

Inglés

Inglés

 RECREO

Tratamento Informático da Información

Tratamento Informático da Información

 

Exemplo de horario dun alumno de 1º ciclo medio de administración

Educación secundariaparaadultos

Educación secundariaadultos (E.S.A.)

REQUISITOS: Ser maior de 18 anos. Excepcionalmente, 16 anos con contrato de traballo ou en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.Para estudar no noso centro: ter aprobado todo en 1º e 2º ESO.Organización:Dous módulos de duración cuadrimestral. Módulo III  de outubro a xaneiro.Módulo IV  de febreiro a xuño.

Cada módulo organízase en 3 ámbitos DE COÑECEMENTO

Educación secundaria adultos (E.S.A.)

HorariosE.s.a.

Clases de 45 minutos.recreo de 5 minutos.

16:15 – 17:05

17:05 – 17:55

 RECREO

18:00 – 18:45

18:45 – 19:30

19:30 – 20:15

LUNS

 RECREO

Científico

Científico

Científico

MARTES

Científico

Científico

 RECREO

 Sociais

Sociais

Titoría

MÉRCORES

Comunicación

Comunicación

 RECREO

 Sociais

Sociais

Titoría

MÉRCORES

Comunicación

Comunicación

 RECREO

Inglés

Sociais

Sociais

MÉRCORES

Comunicación

Comunicación

 RECREO

Comunicación

Inglés

XOVES

Comunicación

Comunicación

 RECREO

Comunicación

Inglés

VENRES

Científico

Científico

 RECREO

Comunicación

Inglés

VENRES

Científico

Científico

 RECREO

Científico

Vantaxes de estudar noIES F. ASOREY

BacharelatoouCiclo Medio

CICLOSSUPERIORES

Administraciónefinanzas

Sistemas de telecomunicaciónseinformáticos

Non está garantizado.Ten preferencia o alumnado da E.S.O.De sobrar prazas na ruta do bus, adxudícanse por orde de inscrición ao alumnado de ensinanzas post-obrigatorias (bacharelato e ciclos).

SERVIZOS

TRANSPORTE

servizos

CAFETERIA

Nela podes degustar unha gran variedade de bocadillos, almorzos, bebidas non alcohólicas, entre outros, a uns prezos moi alcanzables. Tamén poderás comer, previa encarga.

Instalacións

Biblioteca.Pavillón de deportes.Ximnasio.Pista de Fútbol.Mesas de Ping-Pong. Salón de Actos.Talleres para F.P.Laboratorio de Física e Química.Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía.Aulas de Informática.Aula de Música. Aula de Plástica.

Actividades extraescolares

Teatro

Venres á tarde.

Badminton

Luns e xoves á tarde.

Deixa a vergoña fóra e atrévete cósFestivais, Concursos, Encontros literarios, Semana da Ciencia, Semana da Música, Entroido, Haloween, Letras galegas...

E ADEMÁIS…

E ADEMÁIS…

Excursións, viaxes, campeonatos...

Dublín

Cidade da Cultura

Madrid

E SE TEÑO DÚBIDAS UNHA VEZ COMEZADO O CURSO??

Consultade TODO o que non saibades ou entendades

TITOR/A

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN

EQUIPO DIRECTIVO

Visitade a nosa web e o noso facebook:

CONTACTO(+34) 886 159 160www.iesfranciscoasorey.esies.francisco.asorey@edu.xunta.es

GRAZAS!

www.iesfranciscoasorey.es