Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Інклюзивна освіта

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588ЗМІНИ, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах1. У пункті 3:1) в абзаці першому слова “з вадами фізичного” замінити словами “з порушеннями фізичного,інтелектуального”, а слова “, в тому числі дітей-інвалідів” виключити;2) в абзаці другому слово “вадами” замінити словом “порушеннями”;3) в абзаці п’ятому слово “кадрами” замінити словом “працівниками”.2. Пункти 4 і 8 викласти у такій редакції:“4. Керівник загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівниківтощо.”;“8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:одна — три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.”.3. У пункті 9 слово “МОНмолодьспортом” замінити словом “МОН”.4. Абзаци перший і другий пункту 10 викласти у такій редакції:“10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.”.5. Пункт 11 доповнити абзацами такого змісту:“Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35—40 хвилин, індивідуального — 20—25 хвилин. Групи наповнюваністю два — шість учнів комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.”.6. Пункти 12 і 13 викласти у такій редакції:“12. Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації.Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу і підписується батьками або законними представниками та переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.13. В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:три — п’ять годин — для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;п’ять — вісім годин — для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо).Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.”.7. У пункті 14:1)слово “індивідуальних” виключити;2) доповнити пункт абзацом такого змісту:“Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.”.8. В абзаці першому пункту 15 слово “індивідуальною” виключити.9. Доповнити Порядок додатком такого змісту:“Додатокдо ПорядкуІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ1. Період виконання ___________________________________________2. Загальні відомості про учня:прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________дата народження ______________________________________________повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень __________________________________________________рік навчання _________________________________________________3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)Порядковий номерДатаКороткий змістДжерело інформації4. Наявний рівень знань і вмінь учняПотенційні можливостіПотреби5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем- дефектологом, вчителем-логопедом тощо)Так (зазначити потреби) __________________________________________Ні6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занятьНайменування заняттяФахівець, який проводить заняттяМісце проведеннязаняттяДата проведення заняттяПеріодичність7. Характеристика учняСфера розвиткуСтисла характеристикаЗаплановані діїОчікувані результати/умінняЕмоційно-вольоваФізичнаКогнітивнаМовленнєваСоціальна8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)Поряд- ковий номерНавчальний предметПрограмаадаптованамодифікованаЗвільнення від вивчення окремих навчальних предметівТак (зазначити предмет (предмети) ____________________________Ні9. Адаптація (необхідне підкреслити)Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше _________________________________________________________________Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше _________________________________________________________________Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше ______________________________________Необхідне спеціальне обладнанняТак (зазначити обладнання) ___________________________________Ні10. Індивідуальний навчальний планІндивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.Навчальний предмет ___________________________________________Цілі навчанняЗмістПедагогічні технології, спрямовані на досягнення метиОцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:висновок психолого-медико-педагогічної консультаціїпопередня індивідуальна програма розвиткубатьки/опікуниученьінші _______________________________________________________12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвиткуПрізвище, ім’я,по батьковіНайменування посадиПідпис13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:1) батьками/законними представниками:прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників_____________________________________________________________підпис ______________________ дата ____________________________2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше роківпідпис ______________________ дата ____________________________14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвиткуДатаМетаВідповідальні особи15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягненьСфери розвитку/ навчальні предметиСтрок проведення моніторингупротягом першого півріччя навчального рокупісля закінчення першого півріччя навчального рокупротягом другого півріччя навчального рокупісля закінчення навчального року__________________________(найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу)_______________(підпис)____________________(ініціали, прізвище)____ ____________ 20___ р.”._____________________

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребамиХарактерною особливістю сьогодення є реконструювання системи спеціальної освіти на демократичних, гуманістичних засадах, створення в країні альтернативних моделей психолого-педагогічної підтримки, механізмів для вільного вибору форм навчання дітей, рівня і діапазону освітніх потреб.В основу цього підходу покладено два принципи:- не відривати дитину від сім'ї й суспільства, коли це можливо, і сприяти природному процесу її соціалізації;- розробити та апробувати додаткові моделі спеціальної освіти та надати можливість батькам дітей з особливостями психофізичного розвитку вибору форм і видів майбутньої освіти. Зазначу, що розкриття потенційних можливостей дітей з психофізичними порушеннями залежить від гнучкості системи масової освіти, рівня та діапазону наданих послуг, які задовольняють їхні потреби (раннє виявлення порушень, єдність діагностики і корекції розвитку, наступність дошкільного, шкільного і після шкільного змісту освіти тощо Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно- орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» в цьому контексті розглядається як надання можливості навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі та пристосування, необхідні для цього; «участь» розглядається як позитивний досвід, який набуває учень у процесі навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі; «досягнення» розглядається як комплексний результат навчання упродовж навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів.Передумовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу.Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на меті:- розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини;- надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;- організацію спостереження за динамікою розвитку учня.Індивідуальна програма розвиткурозробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.Індивідуальна програма розвиткумістить такі розділи:1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;3.Інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань. 4. Спеціальні та додаткові освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями ( логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.5. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.Модифікація–трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація навчального плану або цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.Адаптація– змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом; створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкової ланки);адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки, тощо).Індивідуальна програма розвиткурозробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту навчального матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією.Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які повинні мати чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечить інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс суперечливих питань, які виникають між батьками та вчителями в процесі навчання дитини.В процесі підготовки до уроку в класі з інклюзивною формою навчання вчитель складає план-конспект уроку, в якому інтегрує учбовий матеріал загальноосвітніх і спеціальних (корекційних) програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, повинна відповідати рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення і відпрацювання отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників. Структура уроку в загальноосвітньому класі відповідає вимогам, що пред'являються до організації і проведенню уроків в малокомплектних школах, де вчитель по черзі проводить спільну діяльність з різними групами дітей в класі. Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова учбових занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи.При вивченні складно засвоюваної теми для учнів з особливими освітніми потребами вона виноситься на індивідуальні корекційні заняття. Вся робота педагогічних працівників направлена на пробудження пізнавальної активності, розширення зони найближчого розвитку і реалізацію резервних можливостей дітей. Корекційна робота буде ефективною лише при позитивній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання.Невід’ємною складовоюпроцесурозроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.Оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, зі складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.У процесі навчання таких учнів дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в тісному контакті з учителями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації навчального середовища тощо.Індивідуальний навчальний планвизначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.Для проведення корекційно - розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації).Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.Індивідуальна програма розвитку (ІПР)(Назва школи)Дитина ___________________________Дата народження _____________________________Батьки або опікуни ___________________ Телефон ___________________________Адреса: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Особливості розвитку ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи отримувала дитина допомогу, яку _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата вступу до школи ___________________ Клас ________________________________Вчитель_________________________________Асистент вчителя______________________Строки дії програми з _________________ до ______________________________________Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР:ПрисутніДатаПрисутніДатаВиди послугКількість годин на тижденьМісце проведенняРозкладТривалість занятьДодаткові заняття з учителем2 год. на тижденьКаб. №Вівторок, четвер1 рікКорекційні заняття з логопедом2 год. на тижденьКаб. №Середа, п’ятницяІ семестрКорекційні заняття з психологом3 год. на тижденьКаб. №Понеділок, середа, четвер1 рікДодаткові заняття з фізіотерапевтом2 год. на тижденьКаб. №Вівторок, четвер1 рікСтиль навчанняПереважно слуховий Переважно візуальний!Багатосенсорний Переважно кінестетичний Переважно тактильнийМісце, умовиВизначене місце У малій групіНавчальні підходи!Часта / невідкладна реакція з боку вчителяОб’єднання стилів навчанняСпільне навчанняКооперативне навчання в групах / парахІнше _______________________________!Різні види вказівок: ________ усні __________ письмові демонстрація / моделювання ___ привертання уваги учняІнше ____________________________________________________Корекція поведінкиЧасті перервиЧітке визначення очікуваньРобота в тиші!Позитивні підкріпленняНадання можливостей для вибору й альтернативНадання можливості порухатися!Близький безпосередній контрольРозміщення дитини у зручному місціМатеріал та обладнанняКнижки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля!Адаптовані версії книжокЗатискачі, похилі дошки!Інше _____________інд.картки________________________________________________________________________Організаційні питанняІндивідуалізований розклад занять учня!Інше ________________________________________________Сенсорні потребиСтежити, чи правильно учень користується: _____ окулярами______ слуховим апаратом ______ аудіо / ЧМ приладдям______ допоміжним технологічним обладнаннямІнше ________________________________________Інше_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Пристосування/модифікація класного середовищаІндивідуальна навчальна програмаДовгострокова мета:__________________________________________________________Короткострокові завданняМетоди оцінюванняДата і прогресУмовні позначення:О– учень оволодів умінням, досяг поставленої мети; СП – спостерігається суттєвий прогрес;НП– спостерігається незначний прогрес; ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає;

Посадова інструкція асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчаннямЗРАЗОККам’янка-Бузька районнадержавна адміністраціяЛьвівської області Загальноосвітній навчальнийзаклад № _____ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ЗОШ № ____________О.О.Павличко14.08.2012 1. Загальні положення1.1. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням (далі — асистент вчителя) призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника управління освіти і науки Васильківської районної державної адміністрації за поданням директора загальноосвітнього навчального закладу. 1.2. Посаду асистента вчителя може обіймати особа з високими моральними якостями; яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла курсову перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії; забезпечує результативність та якість своєї роботи; фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальному закладі. 1.3. Основними напрямами діяльності асистента вчителя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час уроків системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми з особливими освітніми потребами навчального матеріалу; захист кожної дитини з особливими освітніми потребами від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. 1.4. Асистент вчителя підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.1.5. У своїй діяльності асистент вчителя керується Конституцією України; указами Президенті України; законами України; рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються загальної середньої освіти; правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статусом і правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу; наказами та розпорядженнями директора навчального закладу; цією посадовою інструкцією.2. Завдання та обов'язки2.1. Разом із вчителем класу здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема: проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;- допомагає дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання;- залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів навчальної діяльності на уроці;- у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвиту дитини з особливими освітніми потребами;- адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.- 2.2. Допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням. 2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в облаштуванні робочих місць. 2.4. Спостерігає за дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб. 2.5. Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю. 2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками навчального закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. 2.8. Веде відповідну документацію. 2.9. Разом із вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами. 2.10. Дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами. 2.11. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. 2.12. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, шляхом залучення цих дітей до участі у науковій, технічній, художній творчості. 2.13. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому для дітей. 2.14. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює їхні навчальні досягнення, виконання ними індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 2.15. Бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 2.16. Постійно спілкується з батьками дітей з особливими освітніми потребами, надає їм необхідну консультативну допомогу.2.17. Інформує вчителя класу та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.3. ПраваМає право: 3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, нешкідливі для здоров'я учнів. 3.2. Брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та зборів інших органів самоврядування, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи. 3.3. Обирати форми підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 3.4. Вносити керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи. 3.5. Бути членом професійних спілок та інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.3. 6. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.4. ВідповідальністьНесе відповідальність за: 4.1. Життя і здоров'я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей класу, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України. 4.2. Неналежне виконання або невиконання обов'язків, визначених цією посадовою інструкцією. 4.3. Порушення трудової дисципліни. 4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.4.5. Заподіяння матеріальної шкоди навчальному закладу.5. Повинен знати5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист. 5.2. Міжнародні документи про права дітей. 5.3. Державні стандарти освіти. 5.4. Нормативні документи з питань навчання та виховання. 5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки. 5.6. Психолого-педагогічні дисципліни. 5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку. 5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.5.10. Основи роботи з громадськістю та сім'єю; етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; вимоги до оформлення документації.6. Кваліфікаційні вимоги6.1. Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзій; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв'язання конфліктних ситуацій.7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадоюДля виконання своїх обов'язків взаємодіє з: 7.1. Директором та заступниками директора навчального закладу. 7.2. Педагогічними працівниками навчального закладу. 7.3. Практичним психологом навчального закладу та працівниками психологічної служби району. 7.4. Медичними працівниками навчального закладу та територіального закладу охорони здоров'я. 7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією. 7.6. Педагогічною радою та радою навчального закладу. 7.7. Батьківським комітетом навчального закладу. 7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами. 7.9. Громадськими організаціями, позашкільними та культурно-освітніми закладами. 7.10. Органами опіки та піклування. 7.11. Службами у справах дітей.7.12. Правоохоронними органами.ПОГОДЖЕНО Голова профспілкового комітетуМорозоваК. Л. Морозова03.09.2012З інструкцією ознайомлений: _____________ О. В. Петренко10.09.2012Примітка.Посадову інструкцію асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням розробила Інна Луценко, головний спеціаліст відділу інклюзивної освіти та інтернатних закладів департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Приклад оформлення індивідуальної програми розвиткуІндивідуальна програма розвитку (ІПР)Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15Білоцерківської міської ради Київської областіДитина ___Петренко Оксана______________ Дата народження __06.08.2007____Батьки або опікуни ПетренкоМайяБорисівна Телефон__0505555555___________Адреса __Київська обл., м.БілаЦерква, вул.Вишнева,55, кв.6__________________________Особливості розвитку: _рівень інтелекту знаходиться в межах вікової норми; помітний загальний недорозвиток мовлення ІІІ рівня; порушення слуху— двостороння сенсорна туговухість (дитина користується слуховим апаратом)._____________________________Чи отримувала дитина допомогу, яку: корекційна допомога сурдопедагога, корекційно-розвивальні заняття._____________________________________________________________Дата вступу до школи ___01.03.2013.________ Клас _2-Б________________________Учитель _______Г.В.Чувпіліна_______ Асистент вчителя ____Ж.Г.Полінога_____________Програма навчання: індивідуальна навчальна програма, розроблена з урахуванням спеціальних програм, призначених для навчання дітей із затримкою психічного розвитку та дітей з порушенням суху.__________________________________________________________Строки дії програми: з___01.09.2014 н.р.______до ______30.05.2015 н.р.________________Присутні на засіданні з приводу розробки ІПР:ПрисутніДатаПрисутніДатаСлободянюк Н. Г.10.10.2014Харитоненко Р.М. 24.12.2014Чувпіліна Г. В.10.10.2014<…><…>Полінога Ж. Г. 15.10.2014<…><…>Вакулюк В. П.15.10.2014<…><…>Луценко І. В. 15.10.2014<…><…>Стажкова Л. І.24.12.2014<…><…>Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:Додаткові заняттяКількість год.натижденьМісце проведенняРозкладЗ корекційним педагогом-психологом1Сенсорна кімнатаЩосереди, 11:30З логопедом2Кабінет 421Понеділок, п’ятниця, 13:00Я згоден зі змістом ІПРЯ мав можливість брати участь у розробці цього плануПідпис батька (матері) або опікуна Петренко М. Б. ПетренкоДата _____________Пристосування/модифікація класного середовищаСтиль навчання:RБагатосенсорний£Переважно слуховий£Переважно кінестетичний£Переважно візуальний£Переважно тактильнийМісце, умовиRВизначене місцеRУ малій групіНавчальні підходиRЧаста/невідкладна реакція з боку вчителяRОб’єднання стилів навчанняRСпільне навчанняRКооперативне навчання в групах/парахRІнше Індивідуальний супровід асистента класного керівника_____ВказівкиРізна види вказівок: ______ усні __+___ письмові__+__ демонстрація/моделювання __+___ привернення уваги учня£Інше ____________________________________________________Корекція поведінки£Часті перервиRЧітке визначення очікуваних результатівRРобота в тишіRПозитивні підкріпленняRНадання можливостей для вибору й альтернатив£Надання можливості порухатисяRБлизький безпосередній контрольRРозміщення дитини у зручному місціКорекція мовлення та слухуRРобота, спрямована на налагодження мовленнєвого дихання, формування мовленнєвих конструкцій;RРобота над голосом;R Робота, спрямована на інтенсивний розвиток залишкового слуху;RВикористання слухових апаратів;RДозування слухового навантаження;£ІншеМатеріал таобладнання£Книжки для сліпих, надруковані шрифтом Брайля£Адаптовані версії книжок£Затискачі, похилі дошкиRПідручникиRРоздатковий, наочний, ілюстративний матеріалRДодатки з мовленнєвим матеріаломRДидактичні ігриRШирми для роботи в малих групах, центрах діяльності£Інше __________________________________________________Організаційні питання£Індивідуалізований розклад занять учняRІнше Спеціальні й додаткові заняттяСенсорні потребиRСтежити, чи правильно учень користується:£окулярамиRслуховим апаратом£аудіо/ЧМ приладдям£допоміжним технологічним обладнанням£Інше ________________________________________Інше______________________________________________________________________________________________________________________Поточний рівень знань і вміньФахівецьРівень розвитку дитиниПедагогВолодіє основними поняттями, відтворює їх зміст, уміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками. Застосовує спосіб діяльності за аналогією. Виконує завдання з допомогою вчителя. Читає як по складах, так і цілі слова в нормативному темпі. Часто припускається помилок під час вимови, наголошування слів. Дикція нечітка. Бере участь у діалогах за змістом нескладних мовленнєвих ситуацій, припускається мовних помилок. Розуміє зміст прослуханого тексту. Засвоїла графічні навички письма, культуру оформлення письмових робіт. Текст списує швидко й правильно. Під час письма під диктовку потребує повільнішого темпу диктування й частого чіткого повторювання слів або швидкого показування карток зі складними словами. Лексичний запас незначний. Потребує корекції всіх сторін мовлення. Застосовує начальну інформацію з математики, самостійно виконує математичні дії. Для розв’язування задач потребує додаткових інструкцій, малюнків, схем. Дуже гарно малюєПрактичний психологКонтакт вдалося налагодити легко й невимушено. Поведінка адекватна, урівноважена. Діагностичні завдання виконує успішно. Переважає наочно-образне мислення та зорова пам’ять. Потребує наочних матеріалів для зорового сприймання та виконання усних завдань для збереження залишкового слуху. Активно користується допомогою дорослогоУчитель-логопедЗвуковимова порушена, зокрема відсутні сонори, наявна нечітка вимова африкатів. Має глухий тенор голосу. Словниковий запас нижче вікової норми, переважно побутового характеру. Фонетичні процеси не сформовані. Під диктовку пише прості слова, іноді не дописуючи їх закінчення. В усному мовленні наявні численні аграматизми. Читає по складах. Відповідає на запитання за змістом тексту. Необхідна корекція звукової й лексико-граматичної сторони мовленняСоціальний педагогЛегко знаходить спільну мову з однокласниками. ТолерантнаІндивідуальна навчальна програмаНавчальний предмет: __українська мова___Тема:__Звуки й букви. Склад. Наголос__Довгострокова мета:навчати розрізняти звуки й букви української мови;удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу;розвивати вміння висловлюватися на основі власних спостережень.СтрокиКороткострокові завданняМетоди оцінюванняДата іпрогрес01.09— 05.09Формувати вміння самостійно виокремлювати зі слів звуки і змінювати їх, додавати й вилучати один із звуківУдосконалювати —навички звуко-буквеного аналізу слівкаліграфічні навички письмаЗразок робіт05.09 — СПСпостереження02.09— СП08.09— 12.09Поглиблювати знання про звуки та букви українського алфавітуРозвивати вміння будувати діалог, правильно будувати діалогічне мовлення (за дослідженнями матеріалу)Спостереження10.09— НП15.09— 19.09Вправляти у правильному вимовлянні слівРозширювати знання про наголос словаНавчати правил поділу слова на складиФормувати мовленнєві вмінняСпостереження17.09— СП22.09— 30.09Закріплювати знання про голосні звуки, ненаголошені й наголошені голоснізвукиВправляти в правильній вимові слів з ненаголошеними голосними [е], [и] (самостійно або повторюючи за вчителем)Формувати вміння перевіряти ненаголошений голосний за допомогою зміни слова або добору спільнокореневих слівРозвивати слухове сприйманняЗразки робіт23.09— СПТестове завдання29.09—НПІндивідуальна навчальна програмаНавчальний предмет: __літературне читання__Тема:__У рідній школі— рідне слово. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово!__Довгострокова мета:удосконалювати навички виразного, правильного читання;формувати вміння працювати зі змістом текстів різних жанрів;розвивати слухове сприймання, увагу, пам’ять;навчати контролювати своє мовлення.СтрокиКороткострокові завданняМетоди оцінюванняДата іпрогрес01.10— 10.10Формувати вміння аналізувати та узагальнювати сприйняту на слух інформацію, розуміти її значення для цілісного сприймання текстуРозвивати вміння знаходити в тексті відповіді на запитанняУдосконалювати навички свідомого читанняСпостереження06.10— НП09.10— СП13.10— 17.10Розвивати—уміння розуміти запитання, виокремлювати головне, формулювати відповідьзорове сприймання слів та відповідне звукове їх відтворенняФормувати вміння висловлювати оцінне судження, будувати діалог з учителем та іншими учнямиУдосконалювати навички виразного, правильного, свідомого читанняСпостереження16.10— СПІндивідуальна навчальна програмаНавчальний предмет: __математика__Тема: __Таблиці додавання й віднімання чисел. Задачі на дві дії. Вирази з дужками.__Довгострокова мета:формувати навички додавання й віднімання;навчати розв’язувати задачі на дві дії;розвивати мислення, увагу.СтрокиКороткострокові завданняМетоди оцінюванняДата іпрогрес01.10— 08.10Формувати вміння додавати й віднімати числа 8 і 9 з переходом через розрядУдосконалювати вміння використовувати набуті знання для розв’язання начальних завданьВправляти у—використанні правил усного й письмового додавання під час занятьвикористанні засвоєних математичних термінів у власному мовленніСпостереження07.10— НПКонтрольний листок02.10— НП10.10— 17.10Закріплювати навички додавання й віднімання з переходом через розрядФормувати вміння розв’язувати задачі на дві дії та знаходити значення виразів з дужкамиПеревіряти засвоєння знань і вмінь під час контрольної роботиКонтрольний листкок17.10— НП20.10— 24.10Удосконалювати навички додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією чиселФормувати знання про кутиЗакріплювати вміння розпізнавати й виокремлювати характерні риси геометричних фігур на моделях, малюнках, у навколишньому просторіНавчати обчислювати значення периметра квадратаСпостереження24.10— НП28.10—31.10Вправляти у використанні прийомів усного додавання двоцифрових чисел під час розв’язування виразів і задачПеревіряти знання та вміння під час самостійної роботиРозвивати аналітико-синтетичне мисленняТестове завдання30.10— НПУмовні позначення:О— учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;СП— спостерігається суттєвий прогрес;НП— спостерігається незначний прогрес;ПН— прогресу в досягненні конкретної мети немає.