Want to make awesome content like this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Manifest,Država SHS,svibanj 1917.,29. 10. 1918.,srpanj 1917.,listopad 1918.,listopad 1918.,HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI,Svibanjska deklaracija,Hrvatski zastupnici su u Carevinskom vijeću zahtijevali trijalističko preuređenje.,Predstavnici Jugoslavenskog odbora i srbijanske vlade predložili su osnivanje zajedničke države Južnih Slavena na čelu s dinastijom Karađorđević.,Krfska deklaracija,Narodno vijeće SHS,Najviše predstavničko tijelo Južnih Slavena u Monarhiji. Predsjednik vijeća: Anton Korošec.,Kralj i car Karlo I. predložio je preuređenje Monarhije u federaciju.,Država SHS,Hrvatski sabor je na temelju prava na samoodređenje donio odluku o prekidu svih veza s Austro-Ugarskom i proglasio Državu SHS.