Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PLAN DE COORDINACIÓN TITORIAL

INFORMACIÓN PARA XS ESTUDANTES

//PROFESORXS-TITORXS

Javier Corral DíazTamara Doce GundinVanessa Fandiño VilarDaniel Patiño Sánchez...

//ALUMNXS-MENTORXS

//REPRESENTATES DE ALUMNXS

Adrián Besada TroncosoCecilia Diéguez FociñosCristina Iglesias MejutoAlicia Rodríguez OliveiraSimón Rodríguez TeixeiroJavier Santana Montjoy

// COMUNICACIÓN DAS DEMANDAS E NECESIDADES

INDIVIDUAIS

DELEGADO/A DE GRUPO

GRUPAIS

COORDINADOR/A DE CURSO

COORDINADOR/A DE CURSO

A QUEN DIRIXIRSE?

COMO SE RECOLLEN AS DEMANDAS DXS ALUMNXS?

TITORIAS COLECTIVAS

TITORIAS INDIVIDUAIS

CORREO ELECTRÓNICO

Metodoloxía cualitativa: grupos de discusiónMetodoloxía cuantitativa: enquisas

No horario previsto polo/a coordinador/apara este fin

ACTUACIÓN DO/A COORDINADOR/A EN FUNCIÓN DO TIPO DE DEMANDA

Solicitude de información: dar resposta directa ao alumnado ou derivalo ao servizo correspondente

Interlocutor entre o estudantado e aa Coordinación do PAT ou do Grao (Coordinación Titorial)

Mediador/a en casos de conflito con profesores/as ou entre alumnos/as

No caso de non poder resolver directamte as demandas, deberá comunicalo por escrito á Coordinación do Grao ou do PAT

Demandas de formación e realización de actividades culturais, poderán ser comunicadas á Coordinación do Grao

Demandas dos/as alumnos/as de intercambio deberán ser remitidas á titora de mobilidade.Nocaso de demanda de titorías personalizadas, ADI ou identidade de xénero remitirase á Coordinación do PAT.

Xestión administrativa doestudiantado

UXAI Socioloxíauxai.socom@udc.es

//INTERVENCIÓN E COMUNICACIÓN AOS RESPONSABLES DA XESTIÓN

DEMANDA

RESPONSABLES

Reclamación incuplimento Guía DocenteReclamación horarios/calendario examesDemanda de titoría alumnxs intercambioDemanda titorías individualizadasServicios específicos (drogas, saude mental, ADI,..)InfraestruturasPASFormación complementariaActividades de Extensión Universitaria

COMUNICACIÓN Á DIRECCIÓN

Todo o que sucede na Facultade e recepcionado pola Coordinación Titorial, que actuará en función do tipo de demanda ou necesidade e o comunicará á direción do centro

InmediataInmediataAnualAnualAnualInmediataMediaInmediataInmediata

Direción de departamento e coordinación do GraoSecretaria AcadémicaTitora de MobilidadeCoordinación do PATCoordinación do PATEquipo decanalAdministradora do CentroCoordinadora Grao e CursoEquipo decanal

Estes son algúns exemplos que precisan de intervención. O resto das demadas e o seu procedemento están reguladas pola normativa interna e da UDC.

SERVIZOS ATENCIÓN AO ESTUDANTADO

VÍDEO PRESENTACIÓN

CUFIE: CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

https://www.udc.es/sape/

Estes son algúns exemplos que precisan de intervención. O resto das demadas e o seu procedemento están reguladas pola normativa interna e da UDC.

SAPE: SERVIZO DE ASESORAMENTO E PROMOCIÓN DO ESTUDANTE

Informar sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais.Informar sobre o réxime de acceso e permanencia de estudantes na Universidade da Coruña.Informar sobre os dereitos dos estudantes e asesorar sobre o modo de exercelos e/ou reclamalos.Informar das bolsas, axudas e premios convocados.Informar sobre o Seguro Escolar Programa SICUE

OIX: OFICINA PARA A IGUALDADE DE XÉNERO

https://www.udc.es/cufie//

Plan de formación en Igualdade de Xénero para estudantes e PDIs (en colaboración co CUFIE https://www.udc.es/es/cufie/)Activación do Protocolo de actuación ante situacións de acoso sexual, por razón de sexo e identidade ou expresión de xénero (enviar correo a directora.oix@udc.gal)Adaptacións curriculares para mulleres embarazadas e mulleres vítimas de violencia de xénero (enviar correo a directora.oix@udc.gal)Procedemento para elixir un nome distinto do rexistral de acordo coa identidade de xénero manifestada segundo o regulamento específico (mediante notificación á Secretaría Xeral - secretariaxeral@udc.gal)

ADI: Unidade de Atención á Diversidade

PAT: Plano de Acción Titorial

Unidade de Teleformación

https://www.udc.es/oficinaigualdade/

/

GUÍA DX ESTUDANTE CURSO 20-21

Asesoramento e sensibilización de toda a comunidade universitaria acerca dos dereitos, as vivencias e as necesidades das persoas minorizadas por discapacidade ou por outras aracterísticas.Atención individualizada, prestación de axudas técnicas, e establecemento de redes de intercambio de información e apoio mutuo.Eliminación progresiva das barreiras arquitectónicas e de comunicación en todos os campus da Universidade da Coruña.Promoción dos dereitos destes membros da Universidade.Formación en temas relacionados coa diversidade e a integración na Universidade.Establecemento de redes de colaboración na atención á diversidade mediante convenios con outras universidades, organismos gobernamentais e non gobernamentais, etc.

ADI

A Oficina para a Igualdade de Xénero fornece o soporte técnico preciso para acadar os obxectivos de igualdade.A través desta páxina podes coñecer o marco legal e a estrutura da oficina, así como as actividades que desenvolvemos.Tamén poñemos a túa disposición distintos recursos para incorporar a perspectiva de xénero, guías de boas prácticas e unha serie de enlaces de interese.

Participación e coordinación e realización de diferentes actuacións de vida saudable na comunidade universitaria con proxección social: actividade física e deporte, actividade ocupacional - rutinas cotiás, lecer e tempo libre, alimentación saudable, benestar psico-social, sono e descanso, saúde sexual, accións contra o uso e abuso de alcol, tabaco, drogas e outras adiccións, inclusión saudable das persoas co diversidade, fraxilidade nas persoas (infancia, maiores, enfermidades), orientación pedagóxica, entre outros aspectos; en sintonía colaborativa transversal co desenvolvemento sostible na UDC.

OIX

SAUDE

Informar sobre as características académicas dos estudos e sobre as súas saídas profesionais.Informar sobre o réxime de acceso e permanencia de estudantes na Universidade da Coruña.Informar sobre os dereitos dos estudantes e asesorar sobre o modo de exercelos e/ou reclamalos.Informar das bolsas, axudas e premios convocados. Informar sobre o Seguro EscolarPrograma SICUE

//normativa

Normativa Xeral - UDC

RESUMO DOS DEREITOS E DEBERES DO ESTUDANTADO

Normativa de estudantes - UDC

Normativa Académica - UDC

Ley 6/2013, del 13 de junio, Sistema Universitario de Galicia.

Normativa de títulos - UDC

#socioloxíaudc#moitomaisqueungrao