Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

Transcript

Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).Sintetiza unha noticia.Comenta unha imaxe de prensa.Fai algunhas preguntas aos paisanos na visita ao mercadoSaca fotos dos produtos do mercado e compárteas.Pide con educación poder sacar as fotos.,OBXECTIVOS DA UNIDADE,CONTIDOS,ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,+,METODOLOXÍA DIDÁCTICA,+,+,COMPETENCIAS,+,CRITERIOS DE AVALIACIÓN,+,RESULTADOS DA APRENDIZAXE AVALIABLES,+,ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,+,Meodoloxía práctica.Traballo da lingua oral.Lectura comprensiva en grupo.Utilización do encerado dixital.Móbil para a saída ao mercado fotografías e gravacións.Portfolio dixital. Blog do alumno.Drive compartido.,Comunicación lingüísticaCompetencia aprender a aprenderCompetencias sociais e cívicasSentido de iniciativa e espírito emprendedorConciencia e expresións culturaisComprensión lectoraExpresión oral e escritaCompetencia dixital,Sabe encadrar as distintas actividades do mercado en cada sector.Coñece os principais produtos da zona que se venden no mercado.Conecta coa xente maior que procede da zona rural.Reflexiona sobre o conflito laboral que lle afecta á comarca.,CONTIDOS,VISITA AO MERCADO LOCAL,Cuestionario,Fotografía: Elisabeth,UNIDADE DIDÁCTICA,COMPETENCIAS,OBXECTIVOS DA UNIDADE,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,Comprende o sentido global de textos orais propios do ámbito persoal, escolar / eduativo e social, identificando a estrutura, a información relevante e a intención comunicativa do / da falante.Comprende o significado das palabras propias de nivel formal da lingua e incorpóraas ao seu repertorio léxico.Relaciona a información explícita e implícita dun texto e pona en relación co contexto.Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.Lectura en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados á situación comunicativa e á súa función, con posibilidade de usar recursos audiovisuais para o rexistro de voz.Comprensión e interpretación, en formato papel e dixital, de textos propios dos medios de comunicación (noticias).Uso das TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) tanto para a textualización, como para a revisión e mellora do escrito.,METODOLOXÍA DIDÁCTICA,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas.Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación e á intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección.Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal da lingua nas súas prácticas orais.Respecta as normas de cortesía que deben dirixir as conversas orais axustándose á quenda de palabra, respectando o espazo, xesticulando adecuadamente, escoitando activamente as demais persoas e usando fórmulas de saúdo e despedida.Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc.,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,VISITA AO MERCADO DE SANTOS,RESULTADOS DA APRENDIZAXE,Parcela con crisantemos en Galdo, Viveiro (minifundio),ACLARANDO CONCEPTOS,Fotografía: Nerea,Contidos, II