Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial deMestres: una proposta de model per al sistema universitari català

Projecte

2017ARMIF00031IP del Projecte: Mercè Gisbert Cervera

Competència Digital Docent

Competència Digital DocentD'acord amb el DigCompEdu (2017), el Marco Común de la Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) i la definició de la Competència Digital Docent del Departament d'Ensenyament (2016 i 2018) es pot considerar que la CDD està constituïda per aquelles capacitats, habilitats i actituds que el docent ha de desenvolupar per incorporar les tecnologies a la seva pràctica i al seu desenvolupament professional

Objectius

Objectius L'objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació. A nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Participants

Participants URV Vanessa Esteve Mercè Gisbert (IP) José Luis Lázaro Anna Sánchez-Caballé Mònica Sanromà Mireia Usart UVic Jordi Chumillas Marta Marimon UB Anna Forés UJI Francesc Esteve UdA Virginia Larraz UAB Joaquín Gairín UdG Juan González UdL Xavier Carrera (UdL) URL Elena Ojando UOC Teresa Romeu Teresa Sancho Escoles Anna Pérez (Escola l’Arrabassada) Georgina Rovira (Escola Parc del Saladar d’Alcarràs) Héctor Viñas (Escola els Àngels) Mateu Vives (Escola Antoni Torroja i Miret)

Rúbrica d'avaluació de la Competència Digital Docent

ParticipantsURVVanessa EsteveMercè Gisbert (IP)José Luis LázaroAnna Sánchez-CaballéMònica SanromàMireia UsartUVicJordi ChumillasMarta MarimonUBAnna ForésUJIFrancesc EsteveUdAVirginia LarrazUABJoaquín GairínUdGJuan GonzálezUdLXavier Carrera (UdL)URLElena OjandoUOCTeresa RomeuTeresa SanchoEscolesAnna Pérez (Escola l’Arrabassada)Georgina Rovira (Escola Parc del Saladar d’Alcarràs) Héctor Viñas (Escola els Àngels)Mateu Vives (Escola Antoni Torroja i Miret)

Objectius L'objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació. A nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Competència Digital DocentD'acord amb el DigCompEdu (2017), el Marco Común de la Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) i la definició de la Competència Digital Docent del Departament d'Ensenyament (2016 i 2018) es pot considerar que la CDD està constituïda per aquelles capacitats, habilitats i actituds que el docent ha de desenvolupar per incorporar les tecnologies a la seva pràctica i al seu desenvolupament professional

Participants URV Vanessa Esteve Mercè Gisbert (IP) José Luis Lázaro Anna Sánchez-Caballé Mònica Sanromà Mireia Usart UVic Jordi Chumillas Marta Marimon UB Anna Forés UJI Francesc Esteve UdA Virginia Larraz UAB Joaquín Gairín UdG Juan González UdL Xavier Carrera (UdL) URL Elena Ojando UOC Teresa Romeu Teresa Sancho Escoles Anna Pérez (Escola l’Arrabassada) Georgina Rovira (Escola Parc del Saladar d’Alcarràs) Héctor Viñas (Escola els Àngels) Mateu Vives (Escola Antoni Torroja i Miret)

ObjectiusL'objectiu general que ens plantegen en aquest projecte és el desenvolupament i validació. A nivell de Sistema Universitari Català, d’un instrument i una estratègia d'avaluació de la CDD que ens permeti, primer, determinar si el futur docent és CD i, segon, poder determinar quin és el seu nivell de desenvolupament de la CDD en funció dels 3 nivells definits (Generalitat de Catalunya, 2016) comptant que la formació dels graus en Educació hauria d’assegurar, almenys, el nivell inicial de desenvolupament de la competència.

Competència Digital DocentD'acord amb el DigCompEdu (2017), el Marco Común de la Competencia Digital Docente (INTEF, 2017) i la definició de la Competència Digital Docent del Departament d'Ensenyament (2016 i 2018) es pot considerar que la CDD està constituïda per aquelles capacitats, habilitats i actituds que el docent ha de desenvolupar per incorporar les tecnologies a la seva pràctica i al seu desenvolupament professional

2017ARMIF00031 IP del Projecte: Mercè Gisbert Cervera

2017ARMIF00031IP del Projecte: Mercè Gisbert Cervera

Participants URV Vanessa Esteve Mercè Gisbert (IP) José Luis Lázaro Anna Sánchez-Caballé Mònica Sanromà Mireia Usart UVic Jordi Chumillas Marta Marimon UB Anna Forés UJI Francesc Esteve UdA Virginia Larraz UAB Joaquín Gairín UdG Juan González UdL Xavier Carrera (UdL) URL Elena Ojando UOC Teresa Romeu Teresa Sancho Escoles Anna Pérez (Escola l’Arrabassada) Georgina Rovira (Escola Parc del Saladar d’Alcarràs) Héctor Viñas (Escola els Àngels) Mateu Vives (Escola Antoni Torroja i Miret)

Matriz DAFO

MANTENIMIENTO

Doble clic para editar el cuadro de texto.

CORRECCIONES

Doble clic para editar el cuadro de texto.

EXPLOTACIÓN

Doble clic para editar el cuadro de texto.

AFRONTACIÓN

Doble clic para editar el cuadro de texto.

DE LAS FORTALEZAS

DE LAS DEBILIDADES

DE LAS OPORTUNIDADES

DE LAS AMENAZAS

Correcciones de las debilidadesPara el análisis de las correcciones de las debilidades, nos podemos hacer preguntas como:¿Qué podemos hacer para corregir las debilidades?¿Cómo aprovechar las Oportunidades para corregir las debilidades?

Afrontación de las amenazasPara el análisis de cómo afrontar las amenazas, nos podemos hacer preguntas como:¿Como eludir las Amenazas?¿Cómo Responder a las Amenazas con las Fortalezas?

Mantenimiento de las fortalezasPara el análisis de cómo mantener las fortalezas, nos podemos hacer preguntas como:¿Qué vamos a hacer para mantener las Fortalezas?

Explotación de las oportunidadesPara el análisis de cómo explotar las oportunidades, nos podemos hacer preguntas como:¿Cómo aprovechar las Oportunidades para aumentar las Fortalezas?