Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


Бородкіна І. Л. Web-технології та Web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 329 с.

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення електронних інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML.

В навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні структурних елементів мови HTML. Студентам пропонується завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення текстового контролю знань та додаткові матеріали, необхідні студентам під час виконання самостійних завдань.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення дисциплін, повязаних зі створення інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.


ПереглянутиБородкіна Ірина Лаврентіївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук.

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прикладна математика» (1983). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Математические и програмно-алгоритмические методы организации вычислений при использовании аппарата гиперкомплексных чисел» (1989) за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі».

Сфера наукових інтересів: прикладне використання засобів обчислювальної техніки, електронний документообіг, Web-дизайн та Інтернет-технології.


Чурпіта Т. М. Микола Трегубов: життя і творчість : монографія / Т. М. Чурпіта ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 141 с. : іл.

У монографії вперше висвітлюється життєвий і творчий шлях заслуженого діяча мистецтв УРСР, головного балетмейстера Львівського та Одеського театрів опери та балету, доцента кафедри хореографії Київського державного інституту культури М. І. Трегубова, творчий доробок якого складається з 52-х постановок балетів, опер та оперет.

Основну увагу приділено професійному становленню, виконавській та балетмейстерській діяльності майстра, особливостям творчої роботи М. І. Трегубова за часів Другої світової війни, перебуванню хореографа у виправно-трудовому таборі системи ГУЛАГ. У монографії уточнюється хронологія подій після повернення митця із табору, а також розглядаються постановки балетмейстера початку 1950-х рр.

Для всіх, хто цікавиться хореографічним мистецтвом України.


ПереглянутиЧурпіта Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук (1998), доцент (2002), доцент кафедри сучасної хореографії КНУКіМ.

Закінчила Київське державне хореографічне училище, працювала артисткою балету в Державному заслуженому академічному ансамблі танцю УРСР ім. П. Вірського. У складі ансамблю представляла українське хореографічне мистецтво в Греції, Угорщині, Англії, Болгарії, Росії.

Упродовж 1982 – 1986 рр. навчалась у Київському державному інституті культури, у 1987 – 1990 рр. – в аспірантурі з відривом від виробництва при КДІК. Захистила дисертацію на тему «Соціально-педагогічні проблеми розвитку творчої уяви молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / на матеріалі використання казок» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (1998).

Працювала педагогом в дитячому зразковому хореографічному ансамблі українського танцю «Барвіночок» (м. Київ), консультантом у Київській дитячій Академії мистецтв (КДАМ).

Автор понад 40 публікацій. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Партерний тренаж», «Специфіка творчої діяльності у професійному хореографічному колективі».


Совгира Т. Телеестрада у контексті сценічно-екранної взаємодії : монографія / Тетяна Совгира. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 188 с.

До монографії увійшли теоретичні матеріали з питань взаємодії естрадного та телевізійного мистецтв, характеристики організації творів телевізійної естради.

Дослідження адресоване широким колам читацької аудиторії: професіоналам та любителям видовищних мистецтв, викладачам та студентам мистецьких навчальних закладів. Матеріали монографії можуть скласти основу спецкурсів у процесі підготовки фахівців відповідного профілю у вищих навчальних закладах різних типів.


Переглянути


Кухта М. Соціальний потенціал людей старшого віку в Україні : монографія / Мирослава Кухта. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 304 с.

У монографії розглядається тенденція старіння населення, що набуває загрозливого характеру. Старіння свідчить про підвищення рівня життя, проте збільшення частки похилих створює надмірне економічне навантаження на молодші вікові групи. В цьому сенсі, країни Заходу уже переорієнтувалися на підвищення віку виходу на пенсію, обгрунтовуючи необхідністю залучення резервів людей так званого «третього віку» – старших людей які ще в змозі вести активне та продуктивне життя.

Автор зазначає, що реальними проблемами у нашому просторі є не лише обмеженність соціальних, інституціональних та культурних можливостей для ефективної реалізації потенціалу (і не лише соціально-економічного) цієї вікової когорти населення, але й певні, доволі стійкі негативні соціальні стереотипи (так званий «ейджизм») щодо неї.

Автор пропонує шлях реалізації соціального потенціалу людей старшого віку через зміщення фокусу уваги з зовнішніх характеристик групи (освіта, кваліфікація, стан здоров’я) до мотиваційно-креативних (шляхом конструювання життєвих перспектив і стратегій).


ПереглянутиКухта Мирослава Павлівна – кандидат соціологічних наук.

Закінчила філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010, спеціальність «Психологія»). Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості життєвих стратегій випускників закладів загальної середньої освіти України» в аспірантурі інституту соціології НАН України (2013).

Викладає ряд соціологічних дисциплін у Київському національному університеті культури і мистецтв. До кола наукових інтересів відноситься широкий спектр проблем старшої вікової групи суспільства.Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.


Юрченко М. С. Хорове сольфеджіо : практикум / Мстислав Сергійович Юрченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 120 с.

У практикумі наведено рекомендації для вивчення дисципліни «Хорове сольфеджіо» та основні теми для вивчення. Подано теми і завдання для практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю, питання та завдання до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Наведено список рекомендованої літератури. Наведено список рекомендованої літератури.


Юрченко М. С. Вокальний ансамбль : практикум / Мстислав Сергійович Юрченко, Оксана Іванівна Дондик ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 293 с.

У практикумі наведено рекомендації для вивчення дисципліни «Вокальний ансамбль» та основні теми для вивчення. Подано теми і завдання для практичних занять, теми і завдання для самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю, питання та завдання до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Наведено список рекомендованої літератури. В кінці додано нотні та текстові Додатки для самостійної роботи студента.


Тимошик М. Українська книга і світ : художньо-публіцист. оповідь / Микола Тимошик ; передм. Володимира Іваненка ; Укр. ун-т (Вашингтон, США), Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Наша культура і наука ; Вашингтон : Укр. ун-т, 2018. – 516 с., іл, ім. покажч., рез. англ., нім., франц., польск. мовами.

Ідеться про історичну місію української книги і преси як чинника національного самопізнання і самоствердження народу, його цивілізаційного поступу в тісному взаємозв’язку з європейською спільнотою.

Автор привертає увагу до тих фактів історії та сучасних проблем, які через політичні обставини або принципово замовчувалися, або свідомо фальшувалися.

Визначальною особливістю розділів, присвячених історії і побутуванню української книги в Італії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі, Канаді та США, є те, що написані вони «з перших рук». Кожен факт, кожну сторінку автор добув самостійно – в бібліотеках і архівах тих зарубіжних країн, де формувалися провідні осередки українського книго- і пресотворення.

Для широкого кола читачів.


Переглянути


Тимошик Микола Степанович

Доктор філологічних наук, професор, член Національних спілок письменників і журналістів.

Лауреат всеукраїнських премій імені Івана Огієнка, Івана Франка, Бориса Грінченка, Софії Русової, Паїсія Величковського, Якова Гальчевського, міжнародної премії родини Воскобійників (США). Голова Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка). Засновник і директор науково-видавничого центру «Наша культура і наука».

Як учений з лекціями і науковими повідомленнями виступав на запрошення наукових, навчальних та освітніх закладів у Великій Британії, Бельгії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Німеччині, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччині, СІЛА, Франції, Швейцарії та Швеції.

Автор книг: «Голгофа Івана Огієнка» (1997), «Її величність - книга» (1999), «Лишусь навіки з чужиною...» (2000), «Історія видавничої справи» (2003, 2007), «Видавнича справа та редагування» (2004), «Видавничий бізнес» (2005), «Книга для автора, редактора, видавця» (2005, 2006, 2010), «Дмитро Степовик. Життя і наукова діяльність» (2008), «Історія одного журналістського курсу» (2008), «Українська молодіжна преса» (2010), «Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання» (2012); «Українська книга і преса в Італії» (2015), «Українець я є і ніщо українське не сміє бути мені чужим...» (2015), «Українська книга: історична місія і реальність» (2016), «Село. Т. 1: Зійти з безпам’ятства» (2017), «Село. Т. 2: Трудний шлях відмосковлення» (2017), «Його бій за державність» (2017), «Запізніле вороття» (2017).

Упорядник, автор передмов, коментарів і видавець близько чотирьох десятків наукових і науково-популярних книг із різних ділянок українознавства. Ведучий авторських програм на Національному радіо.


Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 21 квітня 2018 р. / упоряд. А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т хореограф. мистецтва. – Київ : КНУКіМ, 2018. – 237с.

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської науково- практичної конференції «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу», проведеної 21 квітня 2018 року Київським національним університетом культури і мистецтв.

До збірника увійшли статті й тези доповідей з актуальних питань хореографічної культури, зокрема, таких, як: мистецькі, педагогічні та наукові школи як феномен хореографічної культури України та світу, їх становлення та розвиток, видатні представники, сучасні проблеми та перспективи розвитку.

Для науковців, мистецтвознавців, культурологів, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей.

Головна сторінка проекту