Want to make creations as awesome as this one?

TranscriptНаукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету. Всі видання експонуються у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Галина Стешенко, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.


Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика : монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 352 с.


Монографію присвячено історії, теорії та практиці вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.

На основі узагальнення досвіду діяльності бібліотек із вивчення читачів визначено передумови та етапи розвитку бібліотечного читачезнавства. Подано концепцію бібліотечного читачезнавства як однієї із складових спеціального бібліотекознавства.

Накреслено шляхи розвитку українського бібліотечного читачезнавства в контексті бібліотекознавства.

Видання розраховане на бібліотекознавців, книгознавців, бібліографів, істориків української науки та культури, аспірантів, студентів.


Переглянути
Новальська Тетяна Василівна – бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій КНУКіМ

Закінчила бібліотечний факультет, аспірантуру Київського державного інститут культури. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток профспілкових бібліотек Української РСР (1917–1987 рр.). Закінчила докторантуру Київського національного університету культури і мистецтв та захистила докторську дисертацію «Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) (2007 р.).

На кафедрі бібліотекознавства (нині інформаційних технологій) працює з 1979 року. Упродовж своєї діяльності на кафедрі пройшла шлях від лаборанта до професора.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких монографії, статті, рецензії, бібліографічні покажчики, тези доповідей, навчальні та робочі програми.

Коло наукових інтересів: бібліотекознавство, спеціальне бібліотекознавство, забезпечення інформаційних потреб користувачів та інноваційні форми їх обслуговування, підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі.

Член Української Бібліотечної асоціації.

Нагороджена Грамотою Міністерства культури України за вагомий внесок у розвиток бібліотечної освіти.

Гончарова О. М. Художні музеї США та Канади : навч. посіб. / О. М. Гончарова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. музеєзнавства і памяткознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 160 с.


У навчальному посібнику висвітлено історію становлення художніх музеїв США та Канади, а також розглянуто актуальні питання сфери музейної справи.

Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам закладів вищої освіти, музейним працівникам, які вивчають проблеми музеєзнавства і памяткознавства.


ПереглянутиГончарова Олена Миколаївна – доктор культурології, професор кафедри музеєзнавства і памяткознавства з 2013 року

Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв

Автор понад 60 наукових праць, в тому числі 2 монографій.

Наукові інтереси: музеєзнавство: історія та теорія, антична риторика, організація екскурсійної діяльності.

Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та конференціях, які проводить КНУКіМ.

Учасник міжнародного археологічного проекту "Oboz jeniecki i internowanych" Strzalkowo - Lezec 1914-1921 (Польща, м. Конін, 2015 р.). Учасник міжнародного історико-археологічного проекту "Rekawczyn - 2016" (Польща, м. Ренкавчин, 2016).

Нагороджена орденом Св. Володимира ІІІ ступеня (2007 р.), орденом Св. Анни ІІ ступеня (2010 р.).


Кулінарологія : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 2. /
М. М. Поплавський, М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, Ю. В. Земліна, О. С. Ліфіренко, О. О. Каролоп ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М. І. Пересічного ; Мін-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 324 с.


У навчальному посібнику розкрито спектр питань з розвитку кулінарології (науки про кулінарне мистецтво), присвячених загальним уявленням про технології продукції в закладах ресторанного господарства; технології обробляння сировини і виготовлення напівфабрикатів; фізико-хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються у продуктах під час кулінарного обробляння; діагностиці технологічних процесів виробництва кулінарної продукції; способам управління технологічними процесами з метою отримання готової продукції високої якості при найменших витратах сировини і продуктів; вимогам до якості кулінарної продукції та напоїв, їх змінах в технологічному процесі; правилам оформлення і подачі страв та напоїв; термінам їх збереження та реалізації.

Призначено для викладачів і студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 241 «Готельно-ресторання справа» та 181 «Харчові технології», практичної діяльності фахівців з готельно-ресторанного бізнесу.Переглянути


Кулінарологія : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 3. /
М. М. Поплавський, М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, Ю. В. Земліна, О. С. Ліфіренко, О. О. Каролоп ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М. І. Пересічного ; Мін-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 264 с.


У навчальному посібнику розкрито спектр питань з розвитку кулінарології (науки про кулінарне мистецтво), присвячених загальним уявленням про технології продукції в закладах ресторанного господарства; технології обробляння сировини і виготовлення напівфабрикатів; фізико-хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються у продуктах під час кулінарного обробляння; діагностиці технологічних процесів виробництва кулінарної продукції; способам управління технологічними процесами з метою отримання готової продукції високої якості при найменших витратах сировини і продуктів; вимогам до якості кулінарної продукції та напоїв, їх змінах в технологічному процесі; правилам оформлення і подачі страв та напоїв; термінам їх збереження та реалізації.

Призначено для викладачів і студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 241 «Готельно-ресторання справа» та 181 «Харчові технології», практичної діяльності фахівців з готельно-ресторанного бізнесу.


Переглянути


Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти : монографія / Олександр Опанасюк. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Аура Букс, 2018. – 472 с.


У монографії представлено оригінальну концепцію інтенціоналізму культури та мистецтва. Інтенціональність трактується як базова складова існування будь-якого явища. Інтенціональність визначає й детермінує процесуальне буття культури і мистецтва, змінюючись відповідно до змін процесу (періодів) становлення. Аналіз інтенціональності здійснено на основі тетрактиди і відповідних філософських учень. Визначено і обґрунтовано закономірності інтенціонального буття культури й мистецтва (історичний, метаісторичний вимір), буттєву природу культурних і художніх явищ на заключному періоді становлення культури, зміст яких пов’язується зі зміною динамічного важеля на екстенсивний, з формуванням у просторі культури інтенціональної рефлексії; вона моделює відповідні смисли і обумовлює відповідний стиль культурного буття – інтенціональний стиль. На основі визначених позицій аналізуються твори Валентина Сильвестрова і Олександра Щетинського.

Для науковців, митців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться феноменом інтенціональності, питаннями інтенціонального буття явищ, буттям сучасного і майбутнього мистецтва та культури загалом.


Переглянути

Опанасюк Олександр Петрович — композитор, музикознавець, культуролог.

Закінчив Луцьке державне музичне училище, композиторський факультет Київської та Львівської консерваторій.

Кандидат мистецтвознавства (2005). Тема кандидатської дисертації: «Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу». Доктор мистецтвознавства (2015). Тема докторської дисертації: «Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції».

Коло наукових інтересів визначають мистецтвознавство, культурологія, філософія, естетика, езотерична філософія, психологія мистецтва, розвиток світової культури, структуральне буття культурних і мистецьких явищ, музичне виховання дітей.

Член Національної Спілки композиторів України (1996).

Композиторський доробок О. Опанасюка переважно складає камерно-інструментальна, камерно-вокальна музика та твори для дітей.


Устименко Л. М. Основи туризмознавства : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 80 с.


Пропонований практикум орієнтований на досконале вивчення дисципліни «Основи туризмознавства», яка входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з туризму, кваліфікація «Фахівець з туристичної діяльності». В практикумі вміщено тематичний план, програму курсу «Основи туризмознавства», теми і плани лекцій, теми і плани практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання, а також завдання для самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел. Додатки, де вміщено «Словник основної туристичної термінології».


Устименко Л. М. Туристичне країнознавство : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 48 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Туристичне країнознавство» та основні теми для вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, завдання та запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел.


Устименко Л. М. Регіональне середовище туристичної діяльності : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. – 52 с.


Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Регіональне середовище туристичної діяльності». Представлено основні теми для вивчення. Подано плани і теми лекцій, теми і плани практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання, а також завдання для самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел та додатки.


Головна сторінка проекту на сайті бібліотеки