Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Барнич М. М. Психотехніка актора. Майстер-клас : монографія / Михайло Барнич ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид-во «Пінзель» ; ФОП Рябчий І.С., 2018. – 200 с.

Майстер-клас укладено з лекцій і тез публічних виступів, в яких автор вказує на суттєві помилки у так званій «системі Станіславського», за якою навчаються та грають ролі актори театру і кіно. На основі наукових досліджень автор обґрунтовує явище акторського «життя в ролі» та застосовує інший підхід до його створення. І не безуспішно. У виданні подаються випробувані на практиці, точніші, ніж досі використовувані, прийоми психотехніки та вправи для їх освоєння.

Майстер-клас буде корисним для акторів, які прагнуть удосконалити свою майстерність, і тих, хто робить перші кроки у цьому мистецтві.

Барнич Михайло Михайлович – завідувач секції теле-радіожурналістики.

Практикуючий викладач майстерності актора та сценічної мови. Впровадив методику «Техніка обману» за якою навчаються студенти КНУКІМ. Знімається у телефільмах та озвучує телепередачі. Вів телепрограму на каналі 1+1 «Джентельменський набір».

Захистив дисертацію „Акторське “переживання в ролі” як творчий процес”. Автор понад 30-ти наукових статей та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічна мова».Барнич М. М. Психотехніка актора. Майстер-клас : монографія / Михайло Барнич ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид-во «Пінзель» ; ФОП Рябчий І.С., 2018. – 200 с.

Майстер-клас укладено з лекцій і тез публічних виступів, в яких автор вказує на суттєві помилки у так званій «системі Станіславського», за якою навчаються та грають ролі актори театру і кіно. На основі наукових досліджень автор обґрунтовує явище акторського «життя в ролі» та застосовує інший підхід до його створення. І не безуспішно. У виданні подаються випробувані на практиці, точніші, ніж досі використовувані, прийоми психотехніки та вправи для їх освоєння.

Майстер-клас буде корисним для акторів, які прагнуть удосконалити свою майстерність, і тих, хто робить перші кроки у цьому мистецтві.


ПЕРЕГЛЯНУТИ

Барнич Михайло Михайлович – завідувач секції теле-радіожурналістики.

Практикуючий викладач майстерності актора та сценічної мови. Впровадив методику «Техніка обману» за якою навчаються студенти КНУКІМ. Знімається у телефільмах та озвучує телепередачі. Вів телепрограму на каналі 1+1 «Джентельменський набір».

Захистив дисертацію „Акторське “переживання в ролі” як творчий процес”. Автор понад 30-ти наукових статей та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічна мова».


Гарачковська О. О. Редакційно-видавничий менеджмент : навч.-метод. посіб. / О. О. Гарачковська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв’язків з громадськістю і журналістики. – Київ : Альфа-М, 2018. – 224 с.

Навчальне видання присвячене висвітленню питань менеджменту організації, прийняття рішень у різних сферах життя, керівництва конфліктами та конфліктними ситуаціями, стратегічному плануванню, інформаційному забезпеченню керівництва організацією. Окремі теми присвячено питанням керівництва та контролю, кадрової політики, розвитку трудових ресурсів.

Посібник містить додатки – тексти та методики визначення професійного рівня керівника, діагностування схильності особистості до конфліктної поведінки тощо.

Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями редакційно-видавничої діяльності.


ПЕРЕГЛЯНУТИ
Гарачковська Оксана Олександрівна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв.


Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Українська література для дітей: хрестоматія» (Гриф МОН України № 1/ІІ-5394 від 21.06.10 р.); навчальний посібник «Історія зарубіжної літератури» (Гриф МОН України № 1/ІІ-2528 від 29.03.10 р.) – співавтор; навчальний посібник «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ століття (1, 2 том)» (Гриф МОН України № 1/ІІ-3149 від 06.03.2012 р.) у співавторстві; монографія «Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття» (2014 р.), монографія «ХХ століття в українській поезії крізь призму сміху» (2015 р.).

Розробила навчально-методичні комплекси з таких дисциплін: «Культура мови», «Редакційно-видавничий менеджмент»; «Літературний стиль», «Теорія твору і тексту», «Сучасна українська мова», «Типологія помилок».

Викладає дисципліни: Літературний стиль, Редакційно-видавничий менеджмент, Типологія помилок, Сучасна українська мова, Культура мови, Українська мова (за професійним спрямуванням), Документознавство та архівознавство.

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези Міжнар. наук.-практ. конф.-фестивалю, м. Київ, 25–26 жовт. 2017 р. / М-ва культури України, Укр. центр культур. дослідж., М-во освіти і науки України, Каф. міжнар. туризму ф-ту гот.-ресторан. і турист. бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ. Ун-т культури, Наук. б-ка Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Каф. білорус. культури та фольклористики Гомел. держ. ун-ту ім. Франциска Скорини, Каф. мов Нац. ун-ту архітектури і буд-ва Вірменії ; заг. ред. Ю. О. Федів [та ін.] ; [упоряд. З. О. Босик ; відп. ред. В. В. Телеуця]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 128 с.


Збірник упорядковано за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, 25–26 жовтня 20178 р., яка проведена кафедрою міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв спільно з Українським центром культурних досліджень. Наповнення рубрик конференції охоплює актуальні питання в контексті обміну досвідом щодо передачі кращих практик4 у збереженні нематеріальної культурної спадщини, а також знань і навичок у сфері культурного туризму, культурології, філології, мистецтвознавства, педагогіки України та інших країн.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться нематеріальною культурною спадщиною, туризмом, культурно-мистецькою спадщиною.

784.1(076)

К807

Кречко Н. М. Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар : практикум / Н. М. Кречко, О. Ю. Грицюк, Н. М. Комаренко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. та інструм. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 44 с.


У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар" та основін теми для вивчення. подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, запитання для підсумкового контролю.


78(071.2:087.68)(076)

Я460

Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. акад. хор. та інструмент. мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 56 с.


У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор)» та основні теми для вивчення. Подано теми і плани та методичні рекомендації до практичних занять, орієнтовний репертуар, завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання для підсумкового контролю знань. Наведено перелік літературних джерел.


Методика моделювання англійського тексту при його опрацюванні : для студентів ст. курсів, бакалаврів, магістрів, аспірантів : метод. рек. / упоряд. В. Дорошенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 60 с.

Практичні рекомендації для інтерактивного спілкування в процесі вивчення англійської мови : для студентів ст. курсів, бакалаврів, магістрів, аспірантів : метод. рек. / упоряд. В. Дорошенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 36 с.Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв продовжує інформаційний проект «12+ книг 2018 року».

Мета проекту – знайомство користувачів з новинками наукових, навчальних, методичних, художніх, довідкових видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками університету та представленими у виставковій залі бібліотеки.

Підготувала Олена Скаченко, завідувач сектором методичної роботи.

Бібліографічний редактор Олена Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар.

Технічна підтримка Євгена Дорошенка.