Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Criteris de Divisibilitat

Divisible per

Quan acaba per 0 o un nº parell

Si la suma de les seues xifres és múltiple de 3

Quan les dues darreres xifres del nombres són dos zeros o un múltiple de 4

Criteris de Divisibilitat

Qualsevol nombre que acabe en 0 o en 5

Qualsevol nombre que siga divisible per 2 i per 3 a la vegada

Qualsevol nombre que acabe en tres zeros o que les seves tres últimes xifres siguen un múltiple de 8

Quan multipliques l'ultima xifra del nombre per 2 i li resten el nombres restants.Si dona 0 o 7 es divisible per 7

Si la suma de les xifres es multiple de 9

Qualsevol nombre que acabe en 0

Quan la resta de les xifres que ocupen el lloc parell i la suma de les xifres del lloc imparell dóna 0 o múltiple de 11

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per

Divisible per