Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Sensibilització musicalFormació Instrumental i vocalPràctica Instrumental i vocal en grupLlenguatge musicalFormació complementària. LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINSITRACIÓ LOCALDificultat gestió recursos humans: temporalitat, sous (poca implicació)Optimitzar el servei: escoles coamrcal, concessionàriesCultura de la millora (eficàcia i eficiència)Programes de gestió de la qualitat EFQMParticipació a través de la UEMyD. ESCOLA MUNICIPAL. No Curriculum preestablertAtendre interessos usuarisEstructura educativa no predeterminadaActivitats interdisciplinars. "més que música i dansa". ÀMBITS MÚSICA. COMPTAR AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA. Responsables polítics. Responsables pedagògics. Recolzament Normatiu. PRESSA DE DECISIONS. ÀMBITS DANSA. Expressió corporalMúsicaPràctica de la DansaFormació complementària. Ordre de 4 de gener de 1994. PROGRAMES D'APRENENTATGE. Decret 91/2013, de 5 de juliol. Projecte Ordre de Registre de 2017. L'Activitat d'una Escola. Art. 46.3 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS. Article 39.5 L.O.G.S.E.1990. L'ACTIVITAT DE L'ESCOLA. Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música. Decret 11/2014, de 17 de gener. Engloba diversos àmbits: educatiuculturaljoventutsalutacció socialRevertix en el conjunt de la societat:programes d'inclusió socialviver de grups musicalsmusicoteràpia generar audiènciesàmbit familiar. DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Projecte Educatiu Centre (PEC)Projecte Curricular Centre (PCC)Programació General Anual (PGA)Memòria Anual (MA). AVALUACIÓ I GESTIÓ DE LA QUALITAT. Programa de governAspiracionsAportar RecursosPosar en valor. AUTOAVALUACIÓ. Visió TècnicaDefinir i concretar el PEC I PCCConformar equip docent cohesionat i implicat. PLA DE MILLORA. Incorporació al consell escolar municipal. AVALUACIÓ PLA DE MILLORA. IMPLEMENTACIÓ PLA DE MILLORA