Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

«Una proposta d’aplicació de les constel•lacions literàries en el “Temps de lectura”»

Deva Gresa Barbero

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Institut de titularitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, situat a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental)

516 alumnes matriculats el curs 2016 - 2017

....................................................................

....................................................................

ESO / Batxillerat / Cicle Formatiu de Gestió Administrativa

INS La Vall del Tenes

2012 - 2013 -> Pla de Lectura de Centre

30' de lectura diària a l'aula: "Temps de lectura"

....................................................................

PLEC

 • "Lectura sistemàtica de llibres de diferents àrees i matèries del currículum de l'ESO, Batxillerat i CF durant 30' diaris [...] per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels alumnes" (PLEC INS La Vall del Tenes, 2013, p. 1)

 • Lectura de 10 llibres cada any: 5 de Departaments / 1 lectura prescriptiva de català, castellà i anglès / 2 llibres triats per l'alumne

 • Lectura en veu alta

 • Dinamitzador = tutor de grup classe

Lector en formació

....................................................

“La formació literària es composa per totes aquelles accions empreses per facilitar als individus tots aquells coneixements i referents literaris, estratègies de lectura, actituds envers aquest fet cultural, de què disposarà un lector i que li faran possible enfrontar-se a un nou procés de lectura literària (oral o escrita) amb les màximes possibilitats de reeixir amb una interpretació adequada als paràmetres culturals i socials que l’envolten.” (Ramos, 2006, p.36).

Normativa

1. L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal (art. 2)

2. Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació d’un hàbit lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries (art. 8)

3. [...] consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura (art. 3)

Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria

...........................................................

La lectura en un centre educatiu (Generalitat de Catalunya, 2013)

"El PLEC és un document elaborat pels centres educatius que, a partir d’una diagnosi prèvia, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar que s’assoleixin les competències bàsiques i es fomenti l’hàbit lector i el gust per la lectura per part dels alumnes"

Pla de Lectura de Centre

PLEC Pla Marcell vs PLEC La Vall del Tenes

+ Pla molt elaborat


- Llibres triats pels alumnes

- Només lectura en silenci

+ Actuacions planififcades i programades

- Pla poc elaborat


- Llibres prescriptius + llibres personals

+ Criteris de tria de llibres ben definits

- Lectura en veu alta

- Activitats opcionals
Constel·lacions literàries

....................................................

Xarxa d’obres a partir de la qual cada usuari construeix, en funció de la seva pròpia selecció d’obres, el seu itinerari de lectura personal (Jover 2007, 2008, 2009).

Cada constel·lació d'obres s'estructura a l'entorn d'un criteri: autor, època, tema, personatge, esdeveniment històric, sentiment, etc.

El paper del docent és mediar entre allò que els alumnes llegeixen de forma autònoma i allò que han d'aprendre a llegir."En busca del tesoro" (Jover 2009)

PROPOSTA


Aspectes organitzatius

1. Estructura organitzativa

Comissió de lectura

Dinamitzadors de lectura
 • Professors voluntaris
 • Professors d'àrees lingüístiques
 • Altres professors (tutors)

2. Marc horari

30 minuts diaris

Després d'un esbarjo
3. Funcionament

Es proposen 3 constel·lacions per grup classe

Cada alumne s'inscriu a una opció

Llibres de la biblioteca de centre o municipal

No llibres prescriptius de les matèries

Avaluació a les matèries lingüístiques (50% nota de lectura)
4. Recursos

Bibliotecari de centre

Aspectes metodològics

Fase 1. Presentació de la constel·lació

Fase 2. Primera lectura en comú

Fase 3. Itinerari de lectura

Fase 4. Activitats de seguiment

Fase 5. Recapitulació

Fase 6. Avaluació

Activitat transversal: Portafolis de lectura

Fase 1. Presentació de la constel·lació

De professió, detectiu

 • Activitat motivadora


Rànquing de sèries de televisió
Debat sobre la policia científica

 • Presentació dels llibres

Habilitar espai en una plataforma digital col·laborativa i penjar-hi una presentació (prezzi, genial.ly, etc.) amb la constel·lació i els itineraris de lectura recomanats
Veure pàgina 36 (annexos)

Fase 2. Narració breu com a punt de partida

De professió, detectiu

Història de Susanna (Llibre de Daniel): narració amb tots els elements títpics d'una narracció detectivesca: investigador, falsos testimonis, interrogatoris, etc.

Novel·la detectivesca


Novel·la negra


Còmic


Intriga


Adaptacions

Teatre


De professió, detectiu

Fase 3. itinerari de lectura

Nivell inicial de llengua catalana

Dificultats de lectura

1. Intertextualitat

Activitat de comparació entre la Història de Susanna i mites de tradició grecoromana com el de Pomona o el de Diana

2. El mètode Holmes

Deducció del mètode de resolució dels casos a partir de la visualització d'un episodi de la sèrie Holmes

De professió, detectiu

3. Crònica de successos

Escriptura d'una crònica de successos amb els elements característics de les novel·les detectivesques: plantejament del cas, presentació del detectiu, mètode aplicat, resolució.

4. Relats negres

Lectura de diversos relats negres dels llibres Quan arriba la penombra i Elles també maten

Fase 4. Activitats de seguiment

Rànquing dels millors llibres

De professió, detectiu

Fase 5. Recapitulació

De professió, detectiu

 • El portafolis digital és una eina que permet recollir diferents evidències del procés de formació de l’alumne
 • El portafolis digital de lectura permet als alumnes millorar la seva competència lectora a partir de la reflexió sobre la seva activitat lectora.
 • Es crearà en una plataforma digital col·laborativa (pàgina web, blog, google sites, etc.) i s’assignarà un espai a cada alumne
 • Conté els següents apartats:


 • Presentació personal de l'alumne
 • Diari de lectura
 • Activitats de seguiment
 • Recapitulació = balanç
 • Evidències (vídeo recomanació)

Fase 6. Avaluació: Portafolis digital de lectura

Consigna: p. 22
Rúbrica: p. 45 (annexos)

Conclusions

 • Proposta d'organització del "Temps de lectura"
 • Limitacions


 • Proposta que combina els aprenentatges teòrics i l'experiència dels Pràcticums

 • Formació literària - Lectura autònoma
 • Itineraris individuals - Aprenentatge compartit
 • Construir bagatge comú - Diversitat

 • Connectar amb expectatives, gustos i referents dels alumnes
 • Lectura d'obres de literatura juvenil
 • Trobar un criteri atractiu
 • Proposta

Moltes gràcies

deva.gresa@gmail.com

Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat