Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REPRESENTACIÓNS DA LITERATURA EN GALEGOAs primeiras manifestacións literarias en galego(entonces galego-portugués) datan da Idade Media.

Tras a etapa medieval , na que resulta especialmente relevante a producción poética , tivo lugar un largo período de sequía os denominados Séculos Escuros , pero co Rexurdimento , a mediados do século XIX, a literatura en galego volve a cultivarse e surxen así nomes fundamentais como Rosalía de Castro

A literatura popular

- Son o conxunto de manifestacións que o pobo adopta como propias e nas que participa creativamente de forma oral. -

Galego

Dentro destas manifestacíons atopábanse as cantigas que adoptaban a forma de coplas e podían desenvolver temas moi variados, os romances ou cantares de cego, e en último lugar o teatro popular

Doble clic para editarme

No referido ás composicións de teatro popular , eran pezas breves e cómicas con personaxes populares.

Normalmente intercalábnase entre actos de obras máis extensas.

ABRIL

Cántigas

Gústame galego

Os asuntos recreados nelas tiñan unha natureza moi ligada á vida cotiá (labores, festas, datas...) e constituían tamén un índice informativo que nos dí en que tipo de contexto se cantaban ou recitaban estas composicións.

Existen de varios tipos:

06

  • Cantigas Infantís:: constitúen o grupo menos numeroso , e poden ser cantigas de berce ou arrolos, que eran represntadas comunmente para durmir os nenos
  • Cántigas de costumes: Desenvolven cantos relacionados a unha represnetación do ciclo anual , as festas ou as os banquetes polo que se reprenstaban con carácter festivo.
  • Cántigas de labor: acompañaban a realización de tarfeas da vida cotiá , respresntadas comunmente por mulleres.
  • Panxoliñas e cantos de reis: Interpretábanse polas casas en festividades.

ROMANCES/CANTARES DE CEGO E TEATRO POPULAR

- Os romances cantábanos os cegos nas feiras , nas festas e nas romarías acompañados dunha zanfona ou dun violín.

Entre as historias que relataban estaban os crimes, mentres que no teatro popular as obras estiveron vinculadas ao popular.

As súas modalidades como a farsa, o sainete e o entremés represntábanse en festas profanas ou relixiosas -

Galego

O galego existe como entidade plenamente diferenciada do latín no século XII.

O galego vive unha situación normalizada ao mesto tempo cas outras linguas románicas


As primeiras manifestacións escritas son de carácter poético, pero tamén as hai de tipo ritual.

Asimesmo a influenza do lirismo foi determinante no nacemento da lírica galega no século XII

Primeiras manifestacións


Deuse o comezo da poesía trobadoresca a través do seu primeiro representante guillerme d´Aquitanie ; primeiro trabador do que se conservan textos en lingua romance

Aidade media

A poesía medieval concibíase como un espectáculo.

Entre os intérpretes das cantigas atopábanse:

Trobador: Compoñía a letra e a música das cantigas. Son trobadores recoñecidos Paio Gómez Chariño, Airas Nuñez e Alfonso Eanes de Cotón.

As súas coleccións aparecen citadas en cancioneiros.


Autores do espectáculo trobadoresco


Xograr: Interpretaba as cantigas dos trobadores, e ademais algúns compoñían as súas propias cantigas.

Tiña unha procedencia social máis baixa e, aparece citado nos cancioneiros co seu nome seguido dun alcume.

Son exemplos de xograres Mendño ou Joán zorro.

Autores do espectáculo trobadoresco


Segrel: Era un trobador profesional , que aceptaba recompensas polas súas interpretacións.

É unha figura exclusiva da lírica peninsular, e polo tanto da galega.

Proceden da baixa nobleza, e un exemplo de puido ser Bernal de Bonaval.

Autores do espectáculo trobadoresco


Soldadeiras: Eran mulleres que participaban no espectáculo trobadoresco a través da danza, ou do acompañameto musical, polo que recibían algún salario.

A súa figura asóiase a promiscuidade e, un exemplo delas é Maria Peres, que alcanzou gran popularidade

Autores do espectáculo trobadoresco


É recoñecido pola súa obra literaria, científica, histórica e xurídica realizada polo seu escritorio real.

Alfonso X `` O Sabio´´


É o autor das Cantigas de Santa María


EN 1935 reconoceuse como astrónomo e déuselle o seu nome a un cráter


TÍTULO

Colaborou na escola de traductores de Toledo

Realizou unha gran achega a lingua galego-portuguesa.

TÍTULO

Afonso X patrocinou, supervisou e, moitas veces, participou coa súa propia escritura na composición dunha inxente obra literaria que iniciou en boa medida a prosa en castelán